Świadczysz opiekę zdrowotną? Do 28 lutego 2014 musisz...
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Świadczysz opiekę zdrowotną? Do 28 lutego 2014 musisz złożyć raport BHP

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Akt ten reguluje zasady postępowania pracodawcy, którego pracownicy i współpracownicy mają kontakt z ostrymi narzędziami.

Które narzędzia są ostre?

Ostrymi narzędziami są wyroby medyczne służące do cięcia, kłucia oraz mogące spowodować zranienie lub przeniesienie zakażenia.

Komu pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczny kontakt z ostrymi narzędziami?

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczny kontakt z ostrymi narzędziami pracownikom, osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych oraz prowadzącym pod nadzorem pracodawcy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę działalność gospodarczą na własny rachunek, a także doktorantom, studentom, uczniom oraz wolontariuszom.

Obowiązki pracodawcy:

  • okresowe sporządzanie oceny ryzyka


Przede wszystkim pracodawca, którego pracownicy mają kontakt z ostrymi narzędziami, musi dokonać oceny ryzyka zranienia się ostrym narzędziem przez pracownika, uwzględniając czynniki wymienione wprost w rozporządzeniu, a także aktualną wiedzę medyczną i techniczną oraz wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym wyniki prac naukowo-badawczych mających na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Standardowo ocenę ryzyka pracodawca jest zobowiązany przeprowadzać raz na dwa lata. Jednakże każdy przypadek wystąpienia na stanowisku pracy zmian mających lub mogących mieć znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika w miejscu pracy, wymaga stworzenia oceny ryzyka przez pracodawcę na nowo, nawet jeżeli dwuletni okres od sporządzenia poprzedniej oceny ryzyka jeszcze nie upłynął.

  • stosowanie środków zapobiegających zranieniom, stworzenie bezpiecznych procedur


Pracodawca ma prawo stosować, na warunkach opisanych w rozporządzeniu, wszelkie dostępne środki eliminujące lub ograniczające stopień narażenia na zranienia ostrymi narzędziami.

Ocena ryzyka zawodowego ma na celu dokonanie przez pracodawcę wyboru odpowiednich, najbardziej skutecznych środków.

  • stałe szkolenie i informowanie pracowników


Pracodawca musi zapewnić pracownikom stały dostęp do instrukcji oraz informacji o zasadach używania ostrych narzędzi i środków ochrony indywidualnej, a także prowadzić systematyczne szkolenia mające na celu zapobieganie narażeniu i jego skutkom.

  • prowadzenie wykazu zranień ostrymi narzędziami
  • okresowe sporządzanie raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy


Nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, pracodawca musi sporządzać raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, który udostępnia pracownikom.

Pierwszy taki raport należy sporządzić nie później, niż do 28 lutego 2014 r.Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Pierwsza praca – co powinieneś wiedzieć?