Świadczenie pielęgnacyjne 2024 – to musisz wiedzieć!
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Świadczenie pielęgnacyjne 2024 – to musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Świadczenie pielęgnacyjne 2024 – nadchodzą zmiany

Nadchodzą ważne zmiany, które dotyczą osób sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami. Od 1 stycznia 2024 roku wejdą w życie nowe przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429). Zawarte w niej zmiany dotyczą między innymi warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które są regulowane w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255).

Nowe przepisy wprowadzają między innymi możliwość podjęcia pracy przez osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne. Dzięki temu może zwiększyć się liczba opiekunów osób z niepełnosprawnościami, które skorzystają z pomocy finansowej. Świadczenie pielęgnacyjne 2024 jest wypłacane przez Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Jego wysokość podlega regularnie waloryzacji. W związku z tym kwota wsparcia finansowego wzrośnie również od 1 stycznia. Ile będzie wynosić świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku? Odpowiadamy poniżej.

Ile będzie wynosić świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku?

W Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie w sprawie wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Wysokość tej formy pomocy finansowej rośnie wskutek regularnej waloryzacji. Szczegółowe informacje na temat zmian znajdują się w Obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13 listopada 2023 roku w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024 (M.P. 2023 poz. 1224).

Od 1 stycznia 2024 roku będzie obowiązywała wyższa kwota tej formy pomocy. Po waloryzacji będzie ona wynosiła 2 988 zł miesięcznie. Oznacza to, że wzrośnie o 530 zł w porównaniu z kwotą obowiązującą w 2023 roku – 2 458 zł.

Co ważne, nowe przepisy umożliwiają pobieranie wyższego świadczenia osobom, które sprawują opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

W takim przypadku wysokość wsparcia wzrasta o 100% na drugą i każdą kolejną osobę. Aby otrzymać wyższe świadczenie pielęgnacyjne 2024, opiekun musi złożyć wniosek o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego. Należy jednak podkreślić, że ta możliwość nie dotyczy dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych czy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Świadczenie pielęgnacyjne mogą otrzymać osoby, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami do ukończenia 18. roku życia. Aby uzyskać pomoc finansową, należy okazać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Co więcej, od 1 stycznia 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało szerszej grupie osób:

 • matce lub ojcu,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo– wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo– terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Warto również zaznaczyć, że warunkiem skorzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego jest powstanie niepełnosprawności, która spowodowała konieczność sprawowania ciągłej opieki:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Należy jednak podkreślić, że wraz z wejściem w życie nowych przepisów zostanie uchylony przepis dotyczący przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Nadal będzie istniała jednak możliwość otrzymania go po 31 grudnia 2023 roku na zasadzie zachowania praw nabytych. Ochrona dotyczy także osób, które uzyskały świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach.

Oznacza to, że osoby, które przed dniem lub po dniu wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym nabyły lub nabędą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 roku będą uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na dotychczasowych zasadach. Prawo to będzie przysługiwało jednak nie dłużej niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane.

Warto zwrócić uwagę również na ważną zależność: świadczenie pielęgnacyjne 2024 a praca. W tym obszarze także pojawiły się istotne zmiany!

Świadczenie pielęgnacyjne 2024 a praca

Dotychczas warunkiem niezbędnym do skorzystania ze świadczenia była rezygnacja z pacy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2024 roku zmienią się zasady również w tym obszarze! Bez wątpienia to jedna z najważniejszych modyfikacji wprowadzonych przez nowe przepisy.

Opiekunowie będą mogli łączyć aktywność zawodową z pobieraniem zasiłku pielęgnacyjnego – bez żadnych ograniczeń. Nie pojawiają się limity w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Niezależnie od formy zatrudnienia będzie można skorzystać z zasiłku pielęgnacyjnego. Urzędnicy nie będą również weryfikowali, jak sprawowana jest opieka nad dzieckiem podczas pracy opiekuna.

Ponadto warto zwrócić uwagę, że świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało także, gdy opiekun dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia ma ustalone prawo do własnej emerytury lub renty czy też innego świadczenia emerytalno-rentowego.

Podsumowanie: Świadczenie pielęgnacyjne 2024 – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie omówione szczegółowo w artykule.

 • Świadczenie pielęgnacyjne 2024 przysługuje opiekunom osób z niepełnosprawnościami do 18. roku życia. Mogą to być: matka, ojciec, inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny lub małżonek, opiekun faktyczny dziecka, rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo– wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo– terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
 • Ile będzie wynosić świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku? Od 1 stycznia 2024 roku wzrasta wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w porównaniu z 2023 roku o 530 zł. Będzie wynosiło 2 988 zł miesięcznie.
 • Osoby opiekujące się więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z podwyższonego świadczenia pielęgnacyjnego o 100% na drugą i każdą kolejną osobę. Możliwość ta nie dotyczy dyrektorów placówek.
 • Świadczenie pielęgnacyjne 2024 a praca: zgodnie z nowymi przepisami istnieje możliwość łączenia aktywności zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Nie ma w tym obszarze żadnych ograniczeń czy limitów dotyczących formy, miejsca i czasu zatrudnienia.
 • Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również, jeżeli opiekun ma ustalone prawo do własnej emerytury lub renty czy też innego świadczenia emerytalno-rentowego.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 roku, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik programu Podatnik.info ma możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru księgowości, finansów czy prawa. Dodatkowo w okresie składania deklaracji rocznej PIT pomożemy Ci dopełnić wszelkich formalności nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, korzystając z darmowego programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?