Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Starasz się o pozwolenie na broń? Zobacz co się...
http://sxc.hu/

Starasz się o pozwolenie na broń? Zobacz co się zmieniło w przepisach

Nowelizacja ustawy o broni palnej przyniosła szereg zmian w kwestii wydawania oraz cofnięcia pozwoleń na broń. Teraz trudniej będzie uzyskać pozwolenie na broń.

Nowelizacja wprowadza definicję pojęcia Europejskiej Karty Broni Palnej. Jest ona dokumentem potwierdzającym uprawnienie do posiadania w/w broni. Może być wydana przez każde państwo należące do Unii Europejskiej. Umożliwia ona nie tylko posiadanie, lecz również używanie broni palnej na terenie wszystkich państw członkowskich UE. Nie jest zatem konieczne zdobywanie uprawnień na terenie każdego państwa członkowskiego UE. Wystarczy posiadanie jednego dokumentu, który należy okazać, przebywając na terytorium innego państwa wewnątrz Wspólnoty.

Zawężenie możliwości ubiegania się o pozwolenie na broń

Dotychczas w celu uzyskania pozwolenia na broń należało jedynie uzasadnić potrzebę jej posiadania. Nowelizacja zaostrzyła wymogi umożliwiające wydanie w/w dokumentu. Zawężeniu uległ krąg osób, którym może przysługiwać pozwolenie na broń. Jest ono wydawane, jeżeli wnioskodawca oprócz wykazania ważnej przyczyny jej posiadania, nie stanowi zagrożenia dla siebie lub bezpieczeństwa publicznego. Możliwość ubiegania się o bron została obwarowana dodatkowi warunkami. Takie rozwiązanie jest podyktowane względami bezpieczeństwa i ma uchronić przed dowolnością w przyznawaniu w/w dokumentów.

Należy również rozróżnić sytuacje uzyskania pozwolenia na broń:

a) w celu ochrony osób lub mienia oraz
b)dla celów sportowych, łowieckich, pamiątkowych, kolekcjonerskich, rekonstrukcji historycznych i szkoleniowych.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z uznaniowością Policji, gdyż tam ważną przyczyną jest stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia - a decyzję, czy jest zagrożenie czy go nie ma podejmuje Policja.

Natomiast w drugim przypadku uznaniowość Policji została wyeliminowana, każdy otrzyma pozwolenie na broń, jeśli przedstawi ważną przyczynę posiadania broni, którą w przypadku powyższych celów jest:

- posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - dla pozwolenia na broń do celów łowieckich;

- udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego - dla pozwolenia na broń do celów sportowych;

- udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej - dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych;

- udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim - dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich;

- udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia - dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych;

- posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich - dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych.

Nabycie i przesyłanie broni na odległość

Możliwe stało się nabycie broni na przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Nabywca musi okazać zbywcy odpowiedni dokument uprawniający go do nabycia broni. Postać dokumentu zależy od państwa, w którym kupujący ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę.

W przypadku gdy nabywca mieszka na stałe w RP przedstawia zbywcy zaświadczenie uprawniające do nabycia broni. Jeżeli kupujący posiada miejsce stałego pobytu na terenie innego niż RP państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a chce nabyć broń palną, ma obowiązek przedstawić uprzednią zgodę przewozową. W przypadku posiadania przez nabywcę siedziby na terenie innego niż RP państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub też w innym państwie niż w/w, przedstawia on upoważnienie władz swojego państwa do nabycia broni zalegalizowane przez konsula RP.

Dopuszczalne stało się przesyłanie broni za pomocą podmiotów świadczących usługi pocztowe. Przedsiębiorca dokonujący przesyłu na terytorium UE ma obowiązek posiadania zgody przewozowej oraz kopii uprzedniej zgody przewozowej. W przypadku transakcji w państwach spoza obszaru UE, operator musi dysponować kopiami dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni.

Uprawnienia Policji ws. odbioru pozwolenia na broń

Dodatkowe uprawnienia zostały przyznane Policji w zakresie odbioru pozwolenia na broń. Organ ten może odebrać zarówno broń jak i dokumenty stwierdzające możliwość ich posiadania. Takie prawo przysługuje mu w stosunku do osoby przeciwko której toczy się postępowanie karne za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo skarbowe, nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu lub przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jeżeli sprawca był nietrzeźwy, znajdował się pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. W/w uprawnienia w stosunku do żołnierzy zawodowych posiada Żandarmeria Wojskowa, zaś na obszarze przejścia granicznego i strefie nadgranicznej Straż Graniczna. Odebranie w/w dokumentów może nastąpić aż do prawomocnego zakończenia postępowania, nie dłużej jednak niż na okres 3 lat.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

logo-kancelaria-150

Loading Comments
Zainteresuje cię także