Ryczałt dla programisty
Podatnik.info
rawpixel
Podartnik.info

Ryczałt dla programisty

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Na czym polega rozliczenie ryczałtem?

Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, stawka ryczałtu dla programistów została zmniejszona z 15% na 12%. Podatek ten określa Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Opodatkowanie ryczałtem jest jednakowe dla wszystkich przedsiębiorców, nie tylko dla branży IT. Ryczałt wyróżnia się tym, że opodatkowany jest przychód, a nie dochód w działalności gospodarczej. Nie ma możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów. Zazwyczaj koszty w przypadku programistów nie są zbyt wysokie, co jest dodatkowym atutem, aby skorzystać z tej formy opodatkowania. Rozliczanie się na podstawie ryczałtu może okazać się znaczną oszczędnością nie tylko w kontekście podatku dochodowego, ale także w zakresie składki zdrowotnej, która w przypadku pozostałych form opodatkowania zależy od wysokości osiągniętego dochodu.

Osoby, które zdecydują się, aby skorzystać z ryczałtu, muszą określić profil swojej działalności i ustalić odpowiednią dla niego stawkę procentową. Przedsiębiorca musi liczyć się również z tym, że nie będzie miał prawa do skorzystania ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W zamian za to podatnik prowadzi uproszczoną księgowość (ewidencję przychodów), dodatkowo musi jeszcze posiadać wykaz środków trwałych, o ile takimi dysponuje w firmie. Na podstawie ewidencji obliczana jest zaliczka na ryczałt, a po zakończonym roku podatkowym programista składa zeznanie roczne PIT-28.

Ryczałt dla programisty w Polskim Ładzie

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym zostały zapisane m.in. stawki ryczałtu, których wysokość zależy od profilu prowadzonej działalności gospodarczej. Mamy zmianę stawki ryczałtu z 15% na 12%. Zmiana ta wpłynie korzystanie na inne zobowiązania: zmniejszy się kwota podatku i wysokość składki zdrowotnej. Jeżeli chodzi o zawód programisty, to w zależności od zakresu realizowanych świadczeń zostały dedykowane dwie stawki:

 • 12% stawka ryczałtu,
 • 8,5% stawka ryczałtu.

W porównaniu ze skalą podatkową, gdzie mamy stawki 17 i 32% oraz podatkiem liniowym - 19%, ryczałt zyskał na atrakcyjności. Aby skorzystać z ryczałtu należy świadczyć usługi nim objęte, nie można świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy (musi minąć rok od zatrudnienia) lub obecnego na umowie o pracę. Nie możemy przekroczyć limitu 2 mln euro przychodu w poprzednim roku.

Decydując się na ryczałt pamiętajmy, że przy tej formie opodatkowania nie ma kwoty wolnej od podatku.

Ryczałt dla programisty - stawka 12%

Najczęściej w branży IT różnicą pomiędzy stawką 12%, a 8,5% jest to, czy programista tworzy kody źródłowe. Jeżeli tak, powinien wybrać 12% stawkę ryczałtu.

Usługi opodatkowane stawką 12%:

 • Wydawanie pakietów gier komputerowych PKWiU ex 58.21.10.0, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line
 • Wydawanie programowania systemowego PKWiU 58.29.1
 • Wydawanie oprogramowania użytkowego PKWiU 58.29.2
 • Wydawanie oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu PKWiU ex 58.29.3, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line

A także usługi związane z:

 • doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego PKWiU ex 62.02.10.0
 • doradztwem w zakresie oprogramowania PKWiU ex 62.02
 • oprogramowaniem PKWiU ex 62.01.1,
 • objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” PKWiU 62.01.2
 • w zakresie instalowania oprogramowania PKWiU ex 62.09.20.0
 • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi PKWiU 62.03.1

Oznaczenie ,,ex'' przy symbolu danego grupowania PKWiU ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ryczałt dla programisty – stawka 8,5%

Programiści mogą również na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o podatku zryczałtowanym zaklasyfikować swoją działalność jako działalność usługową i skorzystać z 8,5% stawki podatku. W pierwszej kolejności należy ustalić kod PKWiU naszej usługi. Jeśli okaże się, że jest to kod nieznajdujący się w tych przyjętych do opodatkowania stawką 12%, to powinna to być co do zasady usługa opodatkowana stawką 8,5%. Do najczęstszych należą:

 • usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.12),
 • projektowanie stron internetowych/aplikacji mobilnych (działania na poziomie UX/UI Designer, PKWiU 62.01.12.0),
 • udostępnianie powierzchni reklamowej (przyporządkowane do PKWiU 63.11.20.0 ),
 • modelowanie danych (tj. przetwarzanie różnego rodzaju danych),
 • projektowanie nowych rozwiązań technologicznych,
 • konfiguracja narzędzi monitorujących systemy informatyczne.

Stawka 8,5% znajdzie także zastosowanie przy czynnościach powiązanych z analizą wymagań biznesowych związanych z wprowadzeniem nowych funkcjonalności, przeprowadzaniu testów ogólnych czy omawianiu sposobu wdrażania zaproponowanych rozwiązań i technologii dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU 62.01.11.0) .

Właściwy kod PKWiU

Zdarza się, że przedsiębiorca może mieć problem ze znalezieniem kodu PKWiU dla swojego profilu działalności gospodarczej. W takim przypadku może spróbować:

 1. Zwrócić się z wnioskiem do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Na podstawie naszego opisu usługi: na czym polega, co obejmuje, na podstawie jakiej umowy jest wykonywana, GUS w odpowiedzi wskaże nam kody PKWiU, które odnoszą się do takiej usługi.
 2. Skierować zapytanie do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, ale wówczas we wniosku musimy wskazać właściwe grupowanie PKWiU. Obecnie nie ma jeszcze możliwości wystąpienia o wydanie wiążącej informacji, co do stawki ryczałtu, o co postulują przedsiębiorcy.

Zwykle na odpowiedź z GUS trzeba czekać około pół roku, ale w przypadku bardziej zawiłych sytuacji może to potrwać jeszcze dłużej.

Programiści, którzy zastosują obniżoną stawkę ryczałtu 8,5% powinni zadbać o odpowiednie ewidencjonowanie świadczonych usług.

Stawka ryczałtu dla programistów a składka zdrowotna

Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców zależy od dwóch czynników: przychodów oraz przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W związku z tym, że dane są zwykle podawane około 20 stycznia, nie jest znana obecnie najniższa składka zdrowotna ryczałtowca w roku 2023. 
Obowiązują trzy progi przy wyliczaniu stawki składki zdrowotnej (stan za 2022 r.):

 • 60 % przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł;
 • 100 % przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł;
 • 180 % przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

Do ustalenia, w którym progu znajduje się przedsiębiorca, przyjmuje się przychody pomniejszone o składki społeczne, jeżeli nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu na podstawie ustawy o PIT. W przypadku formy opodatkowania ryczałtem ważne, aby na bieżąco śledzić osiągany przychód. Jeśli przekroczymy próg należy za miesiąc, w którym doszło do tej sytuacji, uiścić składkę zdrowotną w wyższej wysokości. 

Ponadto podatnik może pomniejszyć przychód o 50% zapłaconych składek zdrowotnych dzięki czemu pomniejsza się podstawa do opodatkowania.

Ryczałt dla programisty a IP Box

Programiści mogą również skorzystać z ulgi IP Box. Taka preferencja przysługuje informatykom, którzy decydują się zbyć prawo do własności intelektualnej, np. do stworzonego oprogramowania lub kodu źródłowego. Takie rozwiązanie jest najbardziej popularne wśród programistów, którzy tworzą oprogramowanie, a następnie sprzedają je wraz z prawami autorskimi innym podmiotom. W takim przypadku stawka podatku wynosi 5 %. Skorzystanie z ulgi warto rozważyć, o ile dochody osiągane z praw własności intelektualnej oraz ponoszone wydatki są na wysokim poziomie. Dodatkowym warunkiem jej otrzymania jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Ważne jest, aby wytwór programisty był wynikiem twórczej działalności oraz był oryginalny i indywidualny. Należy także prowadzić odrębną ewidencję dla kwalifikowanych dochodów i wydatków. Jednak z takiego rozwiązania mogą skorzystać jedynie informatycy, korzystający ze skali podatkowej lub podatku liniowego. Przy wyborze ryczałtu nie ma możliwości skorzystania z tej ulgi. Warto rozważyć, które rozwiązanie będzie korzystniejsze: ryczałt czy ulga IP Box? Nie ma to jednoznacznej odpowiedzi, wszystko zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Kiedy programista nie skorzysta z ryczałtu?

Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie skorzystają programiści, którzy będą świadczyli usługi na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy. Chodzi o taki sam zakres usług świadczonych w ramach umowy o pracę w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym. Jeśli programista rozpocznie działalność z byłym pracodawcą, to nie będzie mógł skorzystać z tej opcji opodatkowania przychodów. Skorzystanie z ryczałtu będzie możliwe, jeśli od momentu współpracy upłynie rok. Ponadto ryczałt dla programisty będzie możliwy, jeśli przed założeniem działalności nie została zawarta umowa o pracę, a np. umowa cywilnoprawna ( o dzieło albo zlecenie). Należy także pamiętać o tym, że z początkiem każdego roku podatkowego w jednoosobowej działalności gospodarczej można zmienić formę opodatkowania.

Ryczałt dla programisty będzie niemożliwy, gdy w poprzednim roku lub w trakcie bieżącego uzyska on przychody przekraczające kwotę 2 mln. euro. Przy czym, jeśli przekroczymy ten próg w trakcie roku podatkowego, to utrata prawa do ryczałtu ma miejsce dopiero od kolejnego roku. Jeśli podatnik przekroczy ten limit w poprzednim roku, musi odczekać cały rok podatkowy, by móc powrócić do ryczałtu.

Ulgi podatkowe dla programisty

Aby obniżyć swoje podatki programiści mogą skorzystać z ulg podatkowych. Zrobią to składając roczne zeznanie w PIT-28.

 • ulga na Internet - maksymalna kwota do odliczenia to 760 zł, można z niej skorzystać wyłącznie przez 2 następujące po sobie lata
 • składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,
 • ulga termomodernizacyjna
 • ulga na krew i osocze dla honorowych krwiodawców
 • niektóre rodzaje darowizn przekazane m.in. na cele publiczne, kultu religijnego (w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 6% dochodu).
 • ulga abolicyjna
 • ulga odsetkowa
 • ulga na powrót
 • ulga dla rodziny 4+
 • ulga dla pracującego seniora

W przypadku ryczałtu nie będziemy mogli rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Jak zmienić formę opodatkowania na ryczałt?

Termin umożliwiający zmianę aktualnej formy opodatkowania upływa 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął w danym roku pierwszy przychód. W tym celu należy dokonać aktualizacji formularza CEIDG-1, który można złożyć w formie papierowej w urzędzie miasta lub gminy albo w formie elektronicznej.


Ryczałt dla programisty — terminy płatności

Ryczałt dla programisty wiąże się z tym, iż musi on samodzielnie obliczać kwotę podatku lub skorzystać z usług biura rachunkowego. Opłatę wnosi się do 20-go dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast za grudzień zainteresowany powinien zapłacić podatek przed upływem terminu na złożenie zeznania rocznego. Może również zdecydować się na kwartalne opłacanie tego podatku. W takiej sytuacji opłacamy podatek do 20-go dnia miesiąca po upływie kwartału. Natomiast kwotę ryczałtu za ostatni kwartał roku podatkowego należy uiścić przed upływem terminu na złożenie zeznania rocznego.


Ryczałt dla programisty - czy warto?

Czy ryczałt dla programisty będzie najlepszą formą opodatkowania zależy do wielu czynników i wymaga szczegółowej analizy. Należy rozpatrzyć to indywidualnie: ustalić wysokość przychodów i kosztów oraz zweryfikować zakres świadczonych usług.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?