Ryczałt a ulga na dziecko – co musisz wiedzieć?
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Ryczałt a ulga na dziecko – co musisz wiedzieć?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Ryczałt a ulga na dziecko – co musisz wiedzieć przy tym wyborze opodatkowania?

Sprawdzonym sposobem na obniżenie swojego zobowiązania wobec urzędu skarbowego jest uwzględnienie dostępnych odliczeń. Aby z nich skorzystać, należy spełnić określone warunki. Często stosowanym odliczeniem przez podatników jest ulga prorodzinna, której dostępność zależy między innymi od formy opodatkowania. Nie powinno więc dziwić, że jedno z często zadawanych pytań dotyczy zależności – ryczałt od przychodów eweidenjonowanych a ulga na dzieci.

Prawo do ulgi prorodzinnej mają osoby będące rodzicami, opiekunami prawnymi lub pełniący funkcję rodziny zastępczej. Najważniejsze informacje dotyczące kryteriów, jakie należy spełniać, znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Odliczenie od podatku jest możliwe w stosunku do małoletniego dziecka, jeżeli podatnik:

 • wykonywał władzę rodzicielską (dzieci własne i przysposobione),
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Dodatkowo ulga prorodzinna przysługuje osobom utrzymującym pełnoletnie dzieci otrzymujące rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny, a także do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku dzieci pełnoletnich do 25. roku życia obowiązuje kryterium braku dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub kapitałów pieniężnych – z wyjątkiem renty rodzinnej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na kryteria przychodów objętych ulgą dla młodych i ulgą na powrót, które nie mogą przekroczyć łącznej kwoty dwunastokrotności renty socjalnej.

Zgodnie z podstawowymi kryteriami, ulga prorodzinna przysługuje rezydentom oraz nierezydentom podatkowym, którzy uzyskali w Polsce dochody opodatkowane według skali podatkowej. Jak w takim razie prezentuje się zależność ulga na dziecko a ryczałt? Czy ryczałtowcy nie mają do niej prawa? 

Ulga na dziecko a ryczałt – kiedy można odliczyć dzieci od podatku?

Warto zwrócić uwagę, że status ryczałtowca nie oznacza braku możliwości korzystania z odliczenia ulgi prorodzinnej. Spójrzmy na szczegółowe zasady. Jeżeli podatnik uzyskuje wyłącznie dochody opodatkowane:

 • 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej,

 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową)

wówczas nie może uwzględnić w swojej deklaracji PIT ulgi prorodzinnej. Warto jednak zwrócić uwagę na zależność ryczałt i umowa o pracę a ulga na dziecko. W tym przypadku podatnik uzyskuje dochody z dwóch różnych źródeł. Te osiągnięte w ramach działalności gospodarczej są opodatkowane ryczałtem, więc nie można zastosować do nich odliczenia. Dochody osiągnięte z umowy o pracę podlegają jednak opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że ryczałtowiec ma prawo do skorzystania z odliczenia.

Ponadto należy zwrócić uwagę na jedną ważną kwestię. Bez względu na to, czy mówimy o zależności ulga na dziecko a ryczałt, czy innym przypadku, zawsze obowiązują dodatkowe limity dochodów. Podatnik nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty:

 • 112 000 zł w przypadku, gdy pozostajesz przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody twoje i twojego małżonka),

 • 112 000 zł w przypadku, jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko,

 • 56 000 zł w przypadku, jeśli nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Jeżeli podatnik jest ryczałtowcem, ale uzyskuje również dochody opodatkowane według skali podatkowej, przysługuje mu prawo do ulgi na dziecko.

Ryczałt a ulga na dzieci – jak ją rozliczyć?

Wiemy już, jak prezentuje się zależność ryczałt a ulga na dzieci. Po spełnieniu powyższych kryteriów można uwzględnić w swojej deklaracji podatkowej odliczenia. Wysokość ulgi prorodzinnej będzie zależała od liczby dzieci pozostających na utrzymaniu podatnika:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),

 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

W celu uwzględnienia odliczenia należy złożyć właściwe zeznanie podatkowe – w tym przypadku PIT-36. Ponadto nie można zapomnieć o załączniku PIT/O, w którym uwzględnia się numery PESEL dzieci, a w przypadku ich braku – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia. Jeżeli podatnik rozlicza się wspólnie z małżonkiem, należy wypełnić i złożyć wyłącznie jeden PIT/O.

Małżeństwa składające odrębne zeznania podatkowe, powinny złożyć osobno PIT/O oraz uwzględnić w nim kwotę odliczenia od podatku. Co ważne, proporcje należnej ulgi można ustalić indywidualnie. Jeżeli podatnicy zdecydują, że pełną wysokość odliczenia uwzględnia tylko jedna osoba, druga nie ma obowiązku dołączania PIT/O do deklaracji podatkowej.

Może się zdarzyć, że podatnik zostanie zobowiązany na żądanie organu podatkowego do przedłożenia dokumentów potwierdzających prawo do odliczenia. Są to:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;

 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;

 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Warto więc przygotować odpowiednie dokumenty na taką okoliczność. Termin składania deklaracji podatkowych mija 30 kwietnia danego roku podatkowego lub w kolejnym dniu roboczym, jeżeli wypada w dzień niepracujący.

Podsumowanie: Ryczałt a ulga na dzieci – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze punkty z naszego artykułu dotyczącego zależności przychodów opodatkowanych ryczałtem a ulgą na dzieci.

 • Ulga na dzieci przysługuje wyłącznie w przypadku dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

 • Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim i kwotę tę mogą oni odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

 • Jeżeli podatnik wykazuje jedynie dochody objęte ryczałtem lub podatkiem liniowym, wówczas nie może skorzystać z odliczenia ulgi prorodzinnej.

 • Ryczałt i umowa o pracę a ulga na dziecko – podatnik ma prawo do odliczenia w ramach dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, czyli z umowy o pracę.

 • Aby rozliczyć ulgę na dziecko, należy złożyć deklarację PIT-36 z załącznikiem PIT/O, w którym uwzględnia się numery PESEL dzieci lub jeżeli takiego nie posiadają – imię i nazwisko oraz daty urodzenia.

 • Małżeństwa podejmujące decyzję o wspólnym rozliczeniu składają jeden załącznik PIT/O.

 • Jeżeli podatnicy podejmują decyzję o osobnym rozliczeniu, mogą podjąć samodzielnie decyzję o podzieleniu dostępnej kwoty ulgi. W takim przypadku każdy składa odrębny załącznik PI/O.

 • Jeżeli małżeństwo podejmie decyzję, że z ulgi skorzysta wyłącznie jedna osoba, wówczas podatnik niekorzystający z odliczenia nie musi składać już załącznika PIT/O.

 • Organ podatkowy może poprosić o dodatkowe potwierdzenie prawa do ulgi za pomocą odpowiednich dokumentów, na przykład odpisu aktu urodzenia czy też zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

 • Deklarację podatkową należy złożyć do 30 kwietnia danego roku podatkowego.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące ulgi na dziecko, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik programu Podatnik.info ma prawo do zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru księgowości, finansów czy prawa podatkowego. W okresie składania deklaracji PIT możesz również skorzystać z jednego z rozwiązań dostępnych na stronie i dopełnić obowiązku nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze zyskasz, korzystając z programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Składki ZUS wspólników spółki z o.o.