Różnice pomiędzy PIT-36 a PIT-37
http://sxc.hu/

Różnice pomiędzy PIT-36 a PIT-37

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Podstawowym kryterium, jakim należy się kierować wybierając jeden z tych formularzy, jest źródło uzyskiwanych przez nas dochodów. Większość podatników składa zeznanie roczne na formularzu PIT-37, ponieważ jest on przeznaczony dla osób uzyskujących dochody z pracy lub innych źródeł za pośrednictwem płatników, czyli podmiotów wypłacających wynagrodzenie i pobierających zaliczkę na podatek.

>>>Pobierz aktywny formularz PIT-37 od Podatnik.info<<<

PIT-37

Formularz ten wypełniają podatnicy, którzy chcą się rozliczyć indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub w sposób określony dla osób samotnie wychowujących dzieci z następujących dochodów:
- wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,

- emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
- świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
- należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
- stypendiów,
- przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych,
działalności sportowej),

- przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
- świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
- należności z umowy aktywizacyjnej.

PIT-37 składają także osoby, które nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Ponadto przeznaczony on jest dla osób, które nie są obowiązane doliczać do sumy uzyskanych dochodów zarobków małoletnich dzieci oraz nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych. Małżonkowie wnoszący o wspólne opodatkowanie swoich dochodów powinni pamiętać, że muszą oboje spełniać powyższe warunki.

Natomiast obowiązkiem podatników nie spełniających wyżej wymienionych kryteriów, jest wypełnienie zeznania rocznego na formularzu PIT-36.

>>>Pobierz aktywny formularz PIT-36 od Podatnik.info<<<

PIT-36

Najczęściej ten formularz wypełniają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane skalą podatkową na zasadach ogólnych. Przeznaczony jest również dla osób, które uzyskały przychody z:

- najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na ogólnych zasadach,
- od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
- ze źródeł przychodów położonych za granicą,
- z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

PIT-36 obowiązuje także podatników, którzy:

- korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT(tzw. kredyt podatkowy),
- są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT,
- sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,
- są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
- obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
- wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika,
- wykazują należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30e ustawy o PIT.

Jeżeli małżonkowie wnoszą o wspólne opodatkowanie własnych dochodów, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jedno z nich. Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla osób chcących opodatkować swoje dochody indywidualnie, wspólnie z małżonkiem oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ustal źródła dochodów i sprawdź jakie PIT-y musisz wypełnić