PIT-37 - co to jest? Do czego służy i dla kogo jest...
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

PIT-37 - co to jest? Do czego służy i dla kogo jest przeznaczona?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do akapitów:

PIT-37 − co to jest? 

Formularz PIT 37 dotyczy niemal każdego podatnika, który otrzymuje wynagrodzenie netto. Jest to wypłata pomniejszona już o obowiązujące składki. W takim przypadku płatnik pobierający zaliczki ma obowiązek dostarczenia informacji PIT 11. Ten dokument umożliwia poprawne rozliczenie PIT 37.

Co warto wiedzieć o tej deklaracji podatkowej? Stosując pewne uproszczenia, deklarację PIT-37 można zdefiniować jako rozliczenie rocznych zarobków, które podatnik uzyskał od płatnika składek. Co kryje się pod tym pojęciem? W przypadku świadczenia pracy względem swojego pracodawcy (niezależnie od rodzaju umowy), pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto. Osoba zatrudniająca jest w takiej sytuacji określana przez prawo podatkowe jako płatnik. Po jego stronie powstaje obowiązek uiszczenia za pracownika − w prawie podatkowym podatnika – zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenia ZUS czy ubezpieczenie zdrowotne.

To właśnie te poniesione opłaty stanowią różnicę pomiędzy pensją netto a brutto. W efekcie pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto i nie musi przejmować się obowiązkami wobec urzędu skarbowego aż do momentu złożenia druku PIT 37.

PIT-37 - dla kogo?

Deklaracja PIT-37 jest przeznaczona dla podatników, którzy za poprzedni rok podatkowy osiągnęli dochody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, którego firma (źródło dochodu) znajduje się na terenie Polski. Należy podkreślić, że ten dokument wypełniają wyłącznie osoby, które otrzymują wynagrodzenie rozliczane zgodnie z zasadami ogólnymi i skalą podatkową. Wśród nich znajdują się więc podatnicy uzyskujący dochody z tytułu:

 • stosunku pracy,
 • stosunku służbowego,
 • pracy nakładczej,
 • świadczeń bądź zasiłków przedemerytalnych,
 • należności wynikających z członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,
 • zasiłków pieniężnych, otrzymywanych z tytułu ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów naukowych,
 • osobiście wykonywanej działalności: umowy zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, obowiązków społecznych i sportowych,
 • przychodów z praw autorskich lub praw majątkowych,
 • świadczeń z Funduszu Pracy bądź z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • pracy, wykonywanej jako osoba aresztowana bądź skazana,
 • nawiązania umowy aktywizacyjnej.

Jeśli nawet dochody podatnika upoważniają go do złożenia deklaracji PIT-37, należy spełniać również inne kryteria. Osoba rozliczająca się tym formularzem nie mogła trudnić się prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej (lub działów specjalnych produkcji rolnej), opodatkowanej zgodnie z założeniami zasad ogólnych i skali podatkowej. Dodatkowo PIT 37 wyklucza możliwość rozliczania się wraz z małoletnimi dziećmi, a także uwzględnienia w swoich rocznych dochodach strat poniesionych we wcześniejszych latach.

Podatek możesz rozliczyć jednak wspólnie z małżonkiem, jeżeli druga strona także wypełnia PIT-37. 

Jeżeli więc uzyskujesz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub jesteś wspólnikiem w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej czy też komandytariuszem lub komplementariuszem w spółce komandytowej, zeznanie podatkowe PIT-37 nie jest dla Ciebie.

Do urzędu skarbowego nie musisz też składać deklaracji PIT-37, jeżeli dotyczy Cię tzw. zerowy PIT. W tej grupie znajdują się osoby objęte ulgą dla młodych. Na czym ona polega? Osoby uzyskujące przychód od płatnika, które nie ukończyły 26. roku życia, a ich przychody nie przekraczają w roku podatkowym 2023 kwoty 85 528 zł, są zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku. Jeżeli płatnik nie odprowadził żadnych zaliczek do urzędu skarbowego, nie musisz rozliczyć PIT 37.

Zastanawiasz się, jak wypełnić PIT-37? Wzór wypełnionej poprawnie deklaracji znajdziesz w urzędzie skarbowym.

Do czego służy PIT-11?

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć informację PIT-11 do płatnika przed końcem lutego w roku następującym po okresie podatkowym. Ten dokument stanowi dokładne wyszczególnienie kwot, o które przez cały rok podatkowy było potrącane miesięczne wynagrodzenie pracownika. Obowiązek pomniejszenia pensji przez pracodawcę wynika bezpośrednio z treści ustawy o PIT, zgodnie z którą to na pracodawcy spoczywa zarówno obowiązek wyliczenia odpowiedniej wysokości zaliczek, jak i ich odprowadzenie do odpowiedniego urzędu skarbowego. To właśnie ten przepis jest bezpośrednią przyczyną podziału na płatnika i podatnika, gdyż zobowiązuje pracodawcę do pośredniczenia w uregulowaniu należności względem fiskusa.

Zeznanie podatkowe PIT-37 zawiera także rubrykę, w której należy wpisać koszty uzyskania przychodu. Przy umowie o pracę rozróżnia się 2 rodzaje kosztów uzyskania przychodu: autorskie i ryczałtowe.

Co to jest PIT-37? W zdecydowanej większości przypadków to po prostu deklaracja dla zatrudnionego w oparciu o umowę pracownika – świadczącego pracę i otrzymującego wynagrodzenie netto. Deklarację PIT-37 online najprościej rozliczyć przy użyciu programu PIT – umożliwia on błyskawiczne wypełnienie całego formularza wraz z załącznikami, a użytkownik już po chwili otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru. To specjalny dokument, który potwierdza dopełnienie obowiązku podatkowego. Dzięki temu nie będą potrzebne ani papierowa wersja PIT-37, ani jej wzór.

PIT-37 do kiedy – termin rozliczenia w 2024

Jedną z najważniejszych informacji, o których nie można zapomnieć podczas wypełniania obowiązków podatkowych, są terminy. Kiedy należy złożyć deklarację PIT 37? Szczegóły dotyczące terminów znajdziesz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Zgodnie z art. 45 pkt 1., podatnik musi wypełnić PIT 37 i dostarczyć do urzędu skarbowego najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na sytuację, kiedy ostatni dzień tego miesiąca przypada w sobotę i niedzielę. W takim przypadku podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji PIT 37 najpóźniej do kolejnego dnia roboczego. Ostateczny termin dostarczenia zeznania podatkowego w 2024 roku wypada zgodnie z tymi zasadami 30 kwietnia.

Należy pamiętać, że PIT 37 można składać już od 15 lutego. Każdy podatnik otrzyma do tego terminu niezbędne informacje PIT 11 i na ich podstawie może wypełnić odpowiednią deklarację. Jeżeli zdecydujesz się na złożenie dokumentów przez program PIT, zyskujesz możliwość dostarczenia informacji podatkowej bezpośrednio do urzędu skarbowego przez internet. Pamiętaj jednak, by korzystać z systemów zgodnych z rozporządzeniami Ministerstwa Finansów.

Jak wypełnić PIT-37?

Posiadając PIT-11, PIT-11A lub PIT-40A, nie powinno się mieć większych problemów z wypełnieniem formularza PIT-37. Wszelkie niezbędne formularze ma obowiązek dostarczyć płatnik lub odpowiedni organ rentowy.

Oto krótka instrukcja jak poprawnie wypełnić deklarację:

Pozycje 1-8

Pozycje 1-8 dotyczą ogólnych informacji na temat składanej deklaracji:

 • Poz. 1 i 2: W tych polach wpisuje się numery PESEL małżonków. W przypadku, gdy rozliczamy się indywidualnie pozostawiamy pozycję numer 2 wolną.
 • Poz. 5: W tym polu należy wpisać rok, za który składa się rozliczenie. W tej sytuacji będzie to rok 2021.
 • Poz. 6: Pozycja numer sześć wskazuje formę rozliczenia podatnika. PIT-37 można złożyć indywidualnie (punkt 1), wraz z małżonkiem (punkt 2), jako wdowiec lub wdowa (punkt 3) lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko (punkt 4).
 • Poz. 7 i 8: Te pozycje należy zaznaczyć, gdy jesteśmy podatnikiem (pozycja numer siedem) lub małżonkiem (pozycja numer osiem), który osiągnął przychody opodatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada miejsce opodatkowania za granicą kraju.

Część A

Ta część dotyczy miejsca, gdzie składamy nasze zeznanie podatkowe oraz celu w jakim to czynimy. Jeśli chodzi o miejsce, to należy tam wpisać odpowiedni Urząd Skarbowy, do którego adresujemy zeznanie - zgodnie z obecnym miejscem zamieszkania. W przypadku celu mamy do wyboru dwie opcje: złożenie lub korekta wcześniej złożonego zeznania. Druga z opcji wymaga doprecyzowania, jaki rodzaj korekty chcemy nanieść.

Część B

Część B dotyczy danych osobowych podatnika. Podajemy tutaj nasze nazwisko, imię, datę urodzenia, kraj, aktualny adres zamieszkania, miejscowość, itp.

Część C

Ta część dotyczy przychodów zwolnionych od poboru podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148. Obejmuje ona zarówno przychody z tytułu stosunku pracy, pracy nakładczej, stosunku służbowego i spółdzielczego stosunku pracy, jak i z umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia. Warto zaznaczyć, że muszą to być przychody nieprzekraczające kwoty 85 528 zł.

Rozliczenie praw autorskich

Jeśli chodzi o dochody z tytułu praw autorskich, to w PIT-37 można rozliczyć takie dochody z tytułu:

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku; wzoru użytkowego, zdobniczego lub przemysłowego; znaku towarowego; topografii układu scalonego
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, wzoru użytkowego, zdobniczego lub przemysłowego; znaku towarowego; topografii układu scalonego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną
 • korzystania przez twórców i artystów-wykonawców z praw autorskich oraz z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami

W przypadku dwóch pierwszych przychodów, standardowo wykazuje się koszty 50% przychodów. Jeśli zaś chodzi o ostatnią pozycję, to 50% przychodu należy obliczyć od przychodu pomniejszonego o składki rentowe, chorobowe oraz emerytalne, dla których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

We wszystkich trzech przypadkach, koszty nie mogą przekroczyć kwoty 85 528 zł (górny próg podatkowy). Dochód ustala się dopiero po odliczeniu kosztów od przychodu z danego źródła.

Część D

Tutaj wpisujemy uzyskane przychody oraz koszty uzyskania przychodów. Przykładowo, mogą to być wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego lub wydatki na internet. Dodatkowo, w odpowiednich miejscach tabeli należy wpisać kwotę zaliczek pobranych w trakcie roku podatkowego. Dane, które należy wprowadzić do tej części formularza otrzymujemy od płatników na drukach PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R.

Część E

Ta część dotyczy wszelkich odliczeń od uzyskanego dochodu. Zaliczyć do nich możemy składki zapłacone bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe oraz wypadkowe, jak i odliczenia od dochodów wskazane w załączniku PIT/O (część B) oraz ulgę odsetkową (wskazaną w części B.1 załącznika PIT/D.

Składki zawarte w tej części formularza to wszystkie składki ZUS określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Ujmuje się tutaj również te składki, które są pobierane zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Jeśli chodzi o ulgę odsetkową, to przysługuje ona podatnikom, którzy mają możliwość odliczenia od dochodu spłaty odsetek od kredytu (lub pożyczki) udzielonego na własne potrzeby mieszkaniowe w latach 2002-2006.

Warto dodać, że odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony od podatku na podstawie ustawy. Ponadto, nie dotyczy on również składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Część F

Część F zawiera obliczenia kwoty podatku na podstawie skali podatkowej. Zaokrągla się tutaj do pełnych złotych, a więc pomija się końcówki od 0 do 49 groszy, a końcówki od 50 wzwyż zaokrągla się w górę.

Za podstawę opodatkowania przyjmuje się kwotę przychodu pomniejszoną o koszty wskazane w części D, które się następnie pomniejsza o odliczenia od dochodu wykazane w części E.

Część G

W części G wskazuje się składkę zdrowotną podatnika oraz małżonka (jeśli występuje). Dodatkowo, jeśli podatnikowi przysługują odliczenia mieszkaniowe, one również trafiają do części G.

Część H

Część H zawiera kwotę do zapłaty lub zwrotu z tytułu podatku dochodowego. Uzyskuje się ją po uwzględnieniu stosownych odliczeń.

Część I

Część I jest dedykowana dla podatników, którzy chcą uzyskać zwrot kwoty ulgi na dzieci. Są to osoby, które nie mogły skorzystać z ulgi na dzieci w pełnej wysokości ze względu na niewystarczające dochody. Każdemu podatnikowi w takiej sytuacji przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

Warto zapamiętać, że kwota ta nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne, pomniejszonych o składki odliczone w innych zeznaniach podatkowych, takich jak PIT-36L czy PIT-28.

Część J

Część J wypełniają podatnicy, którzy uzyskali dochody z dywidend, odsetek i dyskonta papierów wartościowych, a także ci, którzy uzyskali dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych lub w zyskach osób prawnych.

Części K i L

Część K wypełniają ci, którzy chcą wesprzeć wybraną organizację pożytku publicznego (OPP) poprzez przekazanie 1% swojego podatku na tę działalność. Wówczas, należy wpisać numer KRS wybranej organizacji oraz wysokość przekazanej kwoty.

Część L natomiast służy udzieleniu dodatkowych informacji o danej organizacji. Służy ona także wyrażeniu zgody na przekazanie OPP swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania celem skontaktowania się z podatnikiem.

Część M

Ta część zawiera informacje o wszystkich załącznikach, które dołączamy do naszego zeznania rocznego. Wprowadza się tutaj dane dotyczące ilości i rodzaju załączników dodanych do zeznania.

Części N i O

W części N możemy wskazać nasz rachunek bankowy, na który wpłynie nadpłata podatku. Alternatywnym rozwiązaniem jest podanie numeru rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK). Z kolei w części O zaznaczamy, czy posiadamy ważną Kartę Dużej Rodziny.

Część P

Część P zawiera odpowiednie pola, gdzie należy złożyć podpis. W przypadku, gdy zdecydujemy się na rozliczenie wspólne, będzie potrzebny również podpis naszego małżonka. Jeśli przesyłamy PIT w formie elektronicznej to nie musimy wypełniać tej części formularza.

Podsumowanie: Deklaracja PIT 37 a obowiązki podatnika

Na zakończenie warto podsumować najważniejsze informacje dotyczące tego, jak wypełnić i rozliczyć PIT 37. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatnik ma obowiązek dostarczyć swojemu pracownikowi informację PIT-11. Na podstawie tego dokumentu możesz przejść do wypełnienia pozostałych formalności. Zeznanie podatkowe jest dostępne zarówno w formie papierowej, jak i przez internet.

Druga możliwość pozwoli Ci zaoszczędzić sporo cennego czasu, a także uniknąć dodatkowych formalności. Jeżeli jesteś zainteresowany tą opcją, możesz skorzystać z programu Podatnik.info. Pamiętaj, by dopełnić wszelkich formalności do 30 kwietnia 2024 roku!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT-37 przez studenta. Sprawdź, o czym musisz pamiętać