Rozliczenie PIT-37 przez studenta. Sprawdź, o czym musisz...
Podatnik.info
FreeImages
Podatnik.Info

Rozliczenie PIT-37 przez studenta. Sprawdź, o czym musisz pamiętać

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT-37 a rozliczenie stypendium za 2023

W wielu przypadkach student nie jest zobowiązany do złożenia deklaracji PIT, jeśli otrzymuje stypendium. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Może się zdarzyć, że w danym roku student otrzyma środki opiewające na kwotę wyższą niż 3 800 zł. Jeśli zostały mu one przekazane przez samorząd bądź też zostały uzyskane z pozarządowej organizacji pożytku publicznego, wtedy od nadwyżki tej kwoty trzeba będzie zapłacić podatek, na poczet którego w ciągu roku podatkowego płatnik powinien był pobierać zaliczki. Co więcej, płatnik jest również zobowiązany do tego, by przekazać (studentowi do końca lutego) informację na formularzu PIT-11. To dokument, na którym zamieszczane są informacje o stypendium, dotyczące m.in. jego wysokości i zaliczki na podatek dochodowy. Z jego pomocą można rozliczyć PIT-37.

Kiedy nie trzeba rozliczać stypendium?

Rocznego zeznania podatkowego nie muszą składać otrzymujący stypendium na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym, za dokonania artystyczne, a także studenci studiów doktoranckich i to niezależnie od wysokości stypendium.

Stypendia naukowe oraz stypendia za wyniki w nauce podlegają zwolnieniu od podatku o ile przyznane zostały na specjalnych zasadach przez szefa resortu ds. nauki i szkolnictwa wyższego bądź ministra edukacji narodowej.

W przypadku stypendiów socjalnych rozliczaniu podatkowemu nie podlegają środki pochodzące z budżetu państwa, samorządu oraz ze szkół i uczelni ( na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz prawa oświatowego).

Także korzystający z programu stypendialnego Erasums+ zwolnieni są z obowiązków podatkowych od przychodu z tego źródła, minister finansów zdecydował o zwolnieniu obowiązującym do 31 grudnia 2023 r.

  

Praktyki zawodowe uwzględniane w PIT-37

Studenci są zobowiązani do zaliczenia praktyk, które w pewnych przypadkach bywają płatne. Dochód osiągnięty z tego tytułu jest zwolniony z opodatkowania, ale nie całkowicie. Jeśli w danym roku podatkowym zostałeś skierowany przez uczelnię na praktyki zawodowe i w związku z tym uzyskałeś świadczenia nie większe niż 2280 zł, nie musisz ich wykazywać w zeznaniu podatkowym. Natomiast jeżeli osiągnięta kwota jest wyższa, musisz się rozliczyć z nadwyżki w PIT-37. Potrzebne do tego informacje znajdziesz w PIT-11.

  

Praca studenta – jak rozliczyć się z dochodów za 2023 rok?

Często bywa tak, że student uczęszcza na zajęcia, a w międzyczasie chodzi do pracy. W przypadku, gdy student w danym roku podatkowym podjął pracę zarobkową, musi się on rozliczyć z uzyskanego przychodu. W tym wypadku istotny będzie rodzaj umowy zawartej z pracodawcą oraz wysokość zarobków. Jeśli podpisałeś umowę cywilnoprawną (dzieło lub zlecenie) i zarobiłeś mniej niż 200 zł, nie musisz składać deklaracji podatkowej. Wyższe przychody wiążą się jednak z obowiązkiem rozliczenia. Natomiast jeżeli pracowałeś na podstawie umowy o pracę, musisz złożyć zeznanie podatkowe, bez względu na kwotę dochodu. Pamiętaj, że jeśli płatnik pobierał zaliczki na podatek dochodowy, student powinien wypełnić PIT-37. W związku z tym musi otrzymać PIT-11 do końca lutego.

Ulga dla młodych

Osoby do 26 roku życia cieszą się w Polsce dodatkową ulgą podatkową - zerowym podatkiem PIT. Reguluje to ustawa o podatku dochodowym. Warto zauważyć, że status studenta nie ma żadnego wpływu na zerowy podatek do 26 roku życia. Z ulgi dla młodych skorzystać mogą zarówno uczniowie oraz studenci, jak i osoby, które zrezygnowały z dalszej edukacji. Jak sama nazwa wskazuje, to wiek jest głównym kryterium uzyskania ulgi podatkowej dla osób do 26 roku życia.

Młodzi podatnicy do 26. roku życia zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia są całkowicie zwolnieni z konieczności płacenia podatku dochodowego, o ile ich roczny przychód nie przekroczy limitu 85 528 zł. Oznacza to, że takie osoby nie muszą składać deklaracji PIT. Każda suma powyżej tej kwoty nie jest przedmiotem zwolnienia podatkowego, a zatem podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Ulga dla młodych dotyczy przychodów, które osoba przed 26 rokiem życia uzyskała na podstawie umowy o pracę (tzw. stosunku pracy), umowy zlecenie, pracy nakładczej, lub/i spółdzielczego stosunku pracy, a także praktyk absolwenckich, stażów uczniowskich i studenckich. Te dwie ostatnie formy zatrudnienia zostały objęte zwolnieniem dopiero od początku 2021 roku.

Zwolnienie dla młodych nie ma zastosowania do przychodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym. Zwolnienie obejmuje również przychody uzyskane na podstawie umowy o pracę przez osoby, które nie mają w Polsce miejsca zamieszkania (nierezydentów). Przy obliczaniu całorocznego przychodu podatnik nie bierze pod uwagę przychodów uzyskanych za granicą, które zwolnione są z podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Jeśli podatnik ukończy 26 lat w ciągu roku podatkowego, zwolnieniu podlegają tylko te dochody, które uzyskał przed dniem urodzin.

Ważne! Podatnik zwolniony jest tylko z PIT. Nadal ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i składać deklarację podatkową.

Czy wszystkie osoby do 26 roku muszą złożyć PIT?

Osoby do 26 roku życia, które w roku 2023 uzyskały wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, tj. nieprzekraczające całościowo 85 528 zł, nie mają obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT w roku 2024.

Jeśli przychody przekroczyły 85 528 zł w skali roku, podatnik jest zobowiązany wykazać i rozliczyć te kwoty wynagrodzeń, które przekroczyły ustalony limit w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. W takim wypadku, jeśli podatnik nie ma ukończonych 26 lat, opodatkowana zostaje jedynie kwota przekraczająca limit, nie cały przychód.

Poza tym, wszystkie osoby korzystające z ulgi dla młodych są zobowiązane do złożenia deklaracji PIT w wersji fizycznej lub formie elektronicznego zeznania w przypadku uzyskania przychodu podlegającego opodatkowaniu, które obejmują działalność gospodarczą, umowę o dzieło, kontrakt menedżerski, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, zarobki z praw autorskich, lub najmu.

Do kiedy należy złożyć PIT?

W roku 2023, wszyscy podatnicy, którzy mają obowiązek rozliczyć zeznanie podatkowe PIT, mają czas na złożenie formularza do 30 kwietnia 2024 roku.

W przypadku, w którym podatnik zapomni o obowiązku składania deklaracji PIT, uchylając się od podatku i nie ujawniając odpowiedniemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, naraża podatek na uszczuplenie i podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych lub karze pozbawienia wolności lub obu karom jednocześnie.

Jeżeli kwota uszczuplenia nie jest wysoka, kara jest odpowiednio niższa; lub jeśli nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w chwili niezłożenia deklaracji rocznej). W takim wypadku, kara zwykle wynosi do kilkuset złotych.

Gdzie należy złożyć zeznanie PIT?

Student, którzy chce rozliczyć się z umowy o pracę bądź z umów cywilnoprawnych musi wybrać druk PIT-37. Jest to również formularz odpowiedni do rozliczenia opodatkowanego stypendium uzyskanego przez studenta.

Zgodnie z ostatnimi zmianami, które weszły w życie z początkiem 2023 roku, każdy podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania rocznego PIT w urzędzie skarbowym odpowiadającym miejscu zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania. Nie jest więc tak jak było wcześniej, kiedy to złożenie zeznania przez podatnika odbywało się w urzędzie skarbowym właściwym miejscu zamieszkania w ostatnim dniu poprzedniego roku.

Co ze składkami ZUS?

Osoby do 26 roku życia mogą skorzystać z ulgi dla młodych, jednak nie są zwolnione z obowiązku odprowadzania składek ZUS, jeśli są nim objęte.

ZUS przekazuje składki zdrowotne do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), w ramach których płacący składki ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących między innymi refundację recept i niektórych środków leczniczych, zabiegi i pobyt szpitalu, i wizyty lekarskie.

Wypłaty zasiłków macierzyńskich i chorobowych są wypłacane z ubezpieczenia chorobowego, nie zdrowotnego.

Jakie ulgi przysługują studentowi?

Student rozliczając się może skorzystać z przysługujących mu ulg. Jedną z nich jest np. ulga na internet. Musi on jednak pamiętać, że ma ona pewne limity czasowe i kwotowe. Koszty internetu można odliczyć jedynie przez dwa następujące po sobie lata, a suma ulgi nie może przekroczyć kwoty 760 złotych za każdy rok. Bardzo ważne jest również, aby student był określonym i udokumentowanym odbiorcą usługi. Warto wiedzieć również o tym, że uldze podlegają jedynie wydatki na użytkowanie sieci internetowej, a nie możliwe dodatkowe usługi wliczone w pakiet.

Zarobki studenta mają wpływ także na ulgi oraz odliczenia jego rodziców. W sytuacji, gdy nie skończył on 26 roku życia, ale jego dochód był wyższy niż kwota wolna od podatku, jego rodzice nie będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko.

Rozliczenie PIT przez internet

Rozliczenie PIT-37 student może z łatwością przeprowadzić, korzystając z programu PIT pro. Dzięki temu nie będzie musiał poświęcać czasu na obliczanie różnych kwot – aplikacja zrobi to za niego. Na dodatek wskaże mu, jaki załącznik powinien wypełnić, jeśli korzysta z ulg albo odliczeń. W rezultacie z pomocą programu, student szybko wypełni i złoży swoje zeznanie podatkowe.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-37 2019 – rozliczenie z małżonkiem czy osobno?