Rozlicz swój PIT w 6 krokach
http://sxc.hu/

Rozlicz swój PIT w 6 krokach

Samodzielne rozliczenie się z urzędem skarbowym wielu przyprawia o zawrót głowy. Formularze wydają się skomplikowane, a zasady zupełnie niezrozumiałe dla zwykłego podatnika. Przeczytaj nasz poradnik i przekonaj się, że złożenie PIT-a jest prostsze, niż myślisz.


     1. Wybierz odpowiednią deklarację

W zależności od źródła i sposobu opodatkowania przychodów podatnik składa określoną deklarację. Będzie ona inna dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, inna dla osób uzyskujących przychody ze stosunku pracy, jeszcze inna dla opodatkowanych ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych. Może się zdarzyć, że różne źródła przychodów będzie można wykazać na jednej deklaracji, a może i tak, że trzeba będzie złożyć ich kilka. Więcej na temat wyboru odpowiedniego formularza przeczytasz TUTAJ.


     2. Sprawdź, czy możesz skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania

Z preferencyjnego opodatkowania dochodów mogą skorzystać dwie grupy podatników – małżonkowie i osoby samotnie wychowujące dzieci.

Podatnik może rozliczyć swoje dochody z małżonkiem pod warunkiem, że związek małżeński został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego, a więc dla dochodów za rok 2010 będzie to najpóźniej 31 grudnia 2009 roku. Rozliczyć się z małżonkiem mogą również wdowcy, jeśli jeden z małżonków zmarł w trakcie roku podatkowego bądź po jego upływie, a jeszcze przed złożeniem zeznania. Wspólne rozliczenie jest możliwe również w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie osiągnął w danym roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.

Wspólne opodatkowanie polega na obliczeniu wspólnej kwoty podatku. Oblicza się go, sumując ich dochody i dzieląc przez 2, a następnie od tej wartości oblicza się kwotę, która jest polową należnego podatku. Kwotę należnego podatku obliczymy, mnożąc otrzymany wynik przez 2.

Więcej o wspólnym rozliczaniu się małżonków przeczytasz TUTAJ.


Przez osobę samotnie wychowującą dziecko rozumiemy osobę, która sprawuje nad dzieckiem opiekę, a jest panną/kawalerem, wdową/wdowcem, rozwódką/rozwodnikiem, bądź osobą będącą w separacji, a także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeśli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Osoba samotnie wychowująca dzieci rozlicza się preferencyjnie w następujący sposób: oblicza podatek od połowy dochodów, a następnie mnoży otrzymaną kwotę przez dwa.


     3. Sprawdź, z jakich ulg i odliczeń możesz skorzystać


Odliczenia i ulgi mogą być odliczane od przychodu bądź od dochodu. Od dochodu odliczamy składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, potrącone ze środków podatnika, w tym składki zapłacone za granicą, ulgę rehabilitacyjną, zwroty nienależnie pobranych świadczeń dokonane w roku podatkowym, darowizny przekazane na organizacje pożytku publicznego, na cele kultu religijnego lub cele krwiodawstwa, darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, ulgę internetową, ulgę na nabycie nowej technologii, jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą oraz ulgę odsetkową, jeśli  podatnik do 31 grudnia 2006 r. podpisał stosowną umowę o kredyt czy pożyczkę mieszkaniową. Od podatku odliczane są składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki (również składki zapłacone za granicą), ulga na dzieci, ulga dla osób osiągających dochody z pracy wykonywanej za granicą, a rozliczanych przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, ulga z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej, jeśli podatnik nabył do niej prawo przed 1 stycznia 2002 r., ulga z tytułu wydatków poniesionych na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej, jeśli była ona zawarta przed 1 stycznia 2007 r.

Jeśli chcemy skorzystać z ulg, musimy do zeznania dołączyć załączniki. Dla ulg mieszkaniowych jest to formularz PIT/D, a dla reszty PIT/O.

Nie każdy podatnik ma prawo do ulg i odliczeń. Więcej o uldze internetowej przeczytasz TUTAJ, o uldze na dzieci TUTAJ, o uldze rehabilitacyjnej TUTAJ.

     4. Przygotuj potrzebne dokumenty

Aby prawidłowo i szybko rozliczyć się z fiskusem, warto w momencie wypełniania zeznania mieć pod ręką wszystkie niezbędne dokumenty. Są to przede wszystkim informacje, które przesyła nam płatnik, pracodawca.  Ma on czas na spełnienie tego obowiązku do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczą te informacje. Jednak nawet jeśli pracodawca takich dokumentów nam nie przyśle, to na nas spoczywa odpowiedzialność rozliczenia się urzędem skarbowym. Warto więc tej sprawy dopilnować.

Zależnie od kogo otrzymujemy informację i czego konkretnie ona dotyczy, mogą się nam przydać następujące druki:
PIT-11 – otrzymujemy od pracodawcy, zleceniodawcy czy z urzędu pracy
PIT-11A – otrzymujemy od organu rentowego (np. ZUS)
PIT-8C – informacja o dochodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (np. sprzedaż akcji)
PIT-8S – informacja o wysokości otrzymanego stypendium
PIT-R – informacja o kwotach wypłaconych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
We wszystkich tych PIT-ach znajdziemy informacje o przychodach, kosztach ich uzyskania, dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, zaliczkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wypełniając zeznanie roczne, musimy przenieść je do odpowiednich rubryk formularza.


     5. Oblicz podatek

Aby obliczyć należny podatek, należy najpierw określić kwotę dochodu. Z wyjątkiem podatku opłacanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowany jest bowiem dochód. Aby obliczyć dochód, musimy od kwoty przychodu odjąć kwotę, która stanowi koszt jego uzyskania. W przypadku najpopularniejszego zeznania, PIT-37, jeśli uzyskujemy przychód ze stosunku pracy, odliczamy od przychodu koszty pracownicze. Jedna umowa o pracę uprawnia nas do odliczenia 111,25 zł miesięcznie (1335 zł za rok). Dojazd do pracy z innej miejscowości może stanowić koszt rzędu 139,06 zł miesięcznie (1668,72 zł rocznie). Jeśli uzyskiwaliśmy przychody z pracy jednocześnie od kilku pracodawców, to odliczenie nie może przekroczyć kwoty 2002,05 zł za rok podatkowy. W przypadku kilku pracodawców i dojazdów do pracy za rok podatkowy możemy odliczyć maksymalnie 2502,56 zł. Koszty za dojazd mogą być odliczone w wysokości faktycznej, jeśli możemy je udokumentować biletami imiennymi miesięcznymi. 

Jeśli rozliczamy działalność wykonywaną osobiście, również dotyczą nas kwotowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów. Umowa o dzieło wiąże się ze zryczałtowanym kosztem w wysokości 20%, a jeśli w grę wchodzi korzystanie z praw autorskich, to ryczałt wynosi 50%. Jeśli jesteśmy w stanie udowodnić, że rzeczywiście poniesione przez nas koszty były wyższe niż kwota ryczałtu, możemy odliczyć koszty faktycznie poniesione.

Następnym krokiem jest odjęcie przysługujących odliczeń (opisane w punkcie 3.) od kwoty dochodu.  Otrzymana liczba to kwota podstawy opodatkowania i to od niej obliczamy podatek. Zgodnie z obowiązującą od 2010 roku skalą podatkową, w przypadku dochodów, które nie przekroczyły 85 528 zł, kwota podatku wynosi 18% dochodu minus kwota zmniejszająca podatek, czyli 556,02 zł. Jeśli dochody przekroczyły 85 528 zł, kwota podatku to 14 839,02 zł plus 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł.

Od tak obliczonej kwoty podatku odejmujemy teraz przysługujące odliczenia, np. kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy (nie trzeba jej samodzielnie obliczać, wysokość kwoty jest podana na PIT-11 od pracodawcy) jej wymiaru czy kwotę ulgi na dzieci. Otrzymana kwota, zaokrąglona do pełnych złotych, to należny podatek. Jeśli suma zaliczek wpłaconych na jego poczet była większa niż należna, otrzymamy zwrot, jeśli mniejsza, musimy dopłacić różnicę. Zarówno kwotę nadpłaty, jak i niedopłaty wykazujemy w zeznaniu.

Po obliczeniu kwoty podatku, możemy wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać jeden jego procent. Więcej o przekazywaniu 1% OPP przeczytasz TUTAJ.

Przed złożeniem zeznanie należy podpisać. Bez tego „szczegółu” jest ono nieważne i możemy się spodziewać w tej sprawie wezwania z US). W przypadku wspólnego rozliczenia się małżonków konieczne są podpisy obojga z nich. Wyjątkiem od tej reguły są złożone pełnomocnictwa albo rozliczenie drogą elektroniczną.


     6. Złóż zeznanie


Zeznanie podatkowe musimy złożyć w określonym terminie. Dla deklaracji PIT-28 jest to dzień 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, którego zeznanie dotyczy, a w przypadku zeznań PIT-36,PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 30 kwietnia (w roku 2011 2 maja).
Zeznanie musi być złożone do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika ostatniego dnia roku podatkowego, którego dotyczy zeznanie, a w przypadku osób, które 31 grudnia nie mieszkały w Polsce, dla ostatniego miejsca ich zamieszkania. Zeznanie składamy w kancelarii urzędu skarbowego (tam na przyniesionej przez nas kopii zeznania otrzymamy pieczęć z potwierdzeniem zgłoszenia za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym (za datę złożenia uznaje się datę nadania listu) i w tym przypadku potwierdzeniem złożenia zeznania jest zaświadczenie o nadaniu listu poleconego bądź za pośrednictwem urzędomatów, które są dostępne w wielu urzędach, nie tylko skarbowych, i wydają potwierdzenie złożenia zeznania podatkowego.
 Najwygodniejszą formą jest jednak droga elektroniczna, np. za pośrednictwem Aktywnych Formularzy portalu podatnik.info. Złożenie zeznania przez internet nie wymaga podpisu, również elektronicznego i pozwala uniknąć błędów w rozliczeniu. Program do PIT-ów znajdziesz w zakładce Program.


Samodzielne rozliczenie się z fiskusem nie musi być trudne. Wystarczy wcześniej przygotować wszystkie potrzebne dokumenty, zaopatrzyć się w kalkulator i uważnie krok po kroku wypełniać wszystkie rubryki. Powodzenia.


Opracowano na podstawie broszury Ministerstwa Finansów.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także