Regionalne programy dotacji unijnych
http://sxc.hu/

Regionalne programy dotacji unijnych

Unia Europejska kładzie nacisk na wyrównanie rozwoju gospodarczego wszystkich regionów Polski. Stąd też powstała potrzeba rozpisania Regionalnych Programów Operacyjnych, dostosowanych do potrzeb każdego województwa osobno.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Regionalne Programy Operacyjne należą do 7 ogólnopolskich programów operacyjnych, według których przyznawane są dotacje unijne. Regionalne Programy Operacyjne są wśród tej grupy wyróżniającymi się, gdyż zawierają programy operacyjne dla każdego województwa z osobna. 

 

Podzielenie RPO na 16 programów pomogło specjalistom określić konkretne zapotrzebowanie finansowe danego regionu. Każdy regionalny program ma wyszczególnione  priorytety, umożliwiające wykorzystanie potencjału danego obszaru. Przy ich tworzeniu opierano się głownie na najistotniejszych sektorach regionalnej gospodarki.

 

CHARAKTERYSTYKA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCHDLA NAJWIĘKSZYCH POLSKICH WOJEWÓDZTW

 


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 


Głównym celem RPO WM jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez: 


• rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego,

• poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej, 

• wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego,

• podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie.W ramach RPO WM, Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach ośmiu priorytetów: 

 

1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

2. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

3. Regionalny system transportowy

4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

5. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

8. Pomoc techniczna

 

Źródło: www.mazowia.eu

 

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

Celem głównym programu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia i jest on realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 

1. Poprawa warunków inwestowania 

2. Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców 

3. Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu 

 

 

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach siedmiu priorytetów: 

 

1. Konkurencyjność przedsiębiorstw

2. Infrastruktura komunikacyjna

3. Środowisko przyrodnicze

4. Rewitalizacja obszarów problemowych

5. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

6. Turystyka i środowisko kulturowe

7. Pomoc techniczna

 


Źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 

Celem głównym RPO WL jest podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu.

 

Cel główny zrealizowany jest poprzez osiąganie następujących celów szczegółowych:

 

1. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności,

2. Poprawę warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju,

3. Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku.

 

W ramach RPO WL, Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach dziewięciu priorytetów:

 

1. Przedsiębiorczość i innowacje

2. Infrastruktura ekonomiczna

3. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne

4. Społeczeństwo informacyjne

5. Transport

6. Środowisko i czysta energia

7. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

8. Infrastruktura społeczna

9. Pomoc techniczna

 

 

Źródło: www.rpo.lubelskie.pl

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Trwa rejestracja do MOSS