Projekt programu Pierwsza praca od czerwca pod lupą w...
http://sxc.hu/
Tax Care

Projekt programu Pierwsza praca od czerwca pod lupą w Sejmie

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma wprowadzić nowe narzędzie aktywizacji rynku pracy i zniechęcić pracodawców do zawierania umów „śmieciowych”. Chodzi o refundację pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki ZUS-owskie przez okres 12 miesięcy, w trakcie których będzie on zatrudniał w pełnym wymiarze osoby bezrobotne wskazane przez urząd pracy.
 

Rozwiązanie to jest skierowane do bezrobotnych do 30. roku życia, którzy pierwszy raz w życiu podpisują umowę o pracę. Pierwszeństwo mają mieć absolwenci szkół i szkół wyższych. Na koniec marca br. wśród zarejestrowanych bezrobotnych, tych poniżej 30. roku życia było 574 159 (30,9% ogółu). Zakładając, że ok. 20% skorzysta z programu, a następnie 90% przedłuży umowę z pracodawcą, ostateczne wsparcie może uzyskać ok. 100 tys. młodych osób.
 

Warunki? Pracodawca ma obowiązek utrzymać bezrobotnego w pełnym zatrudnieniu przez okres refundacji oraz przez kolejne 12 miesięcy po niej. Jeśli go zwolni, będzie musiał zwrócić refundację i to razem z odsetkami. Limit refundacji to iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (z ostatniego dnia zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca) i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanej pensji. Zakładając, że przyszli beneficjenci projektu „Pierwsza praca” zostaną zatrudnieni każdy na kwotę minimalnego wynagrodzenia, tj. 1750 zł, całkowity miesięczny koszt zatrudnienia takiej osoby wyniesie dla pracodawcy 2 112,95 zł. Biorąc pod uwagę szacunki co do liczby młodych, którzy skorzystają z projektu oraz roczne koszty zatrudnienia na poziomie 25 355,40 zł (12 x 2 112,95), całkowity koszt projektu ma wynieść około 2,7 mld zł.
 

Uzasadnienie projektu
 

Na stan z marca br., co szósty bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy to osoba, która nie ukończyła 25. roku życia. Rządzącym nie chodzi o to, aby młodzi podejmowali jakąkolwiek pracę, ale o to żeby praca ta dawała im możliwości rozwoju oraz zapewniała ubezpieczenie zdrowotne i nabycie prawa do emerytury, czego nie można powiedzieć o często podpisywanych dziś z absolwentami szkół umowach o dzieło. Kompleksowa refundacja kosztów zatrudnienia ma stanowić instrument, który ułatwi młodzieży wejście i utrzymanie się na rynku pracy.
 

Rozwiązanie fundowane z Funduszu Pracy
 

Część kosztów zatrudnienia młodego pracownika będzie fundowana ze środków Funduszu Pracy w ramach kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonego na lata 2016-2017. Fundusz jest tworzony z obowiązkowych składek płaconych przez pracodawców, dotacje państwa i środki unijne, które następnie idą na zasiłki dla bezrobotnych, ich szkolenia, badania rynku pracy czy rozwój poradnictwa zawodowego (art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Obecnie starosta może też z tych środków m.in. przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej (art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy) czy refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30. roku życia, którzy podejmują zatrudnienia po raz pierwszy w życiu (art. 60c ust. 1 ustawy). Proponowany projekt poszerza zatem niejako stosowane do tej pory rozwiązania.
 

Katarzyna Miazek, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także