Prawne podsumowanie października 2016 r.
http://sxc.hu/
KP Szulikowski

Prawne podsumowanie października 2016 r.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

W dniu 1 października weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 roku, poz.831), na podstawie której m.in.:

• rozszerzono zakres kontroli Prezesa URE i nałożono obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytów energetycznych na dużych przedsiębiorców. Ustawa nie wskazuje ograniczeń związanych z rodzajem działalności, powierzchnią użytkową lokali biurowych czy sposobu rozliczania się jako odbiorca energii – należy zatem uznać że obowiązek audytu obejmuje wszelkie duże przedsiębiorstwa. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest posiadanie systemu zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub systemu zarządzania środowiskowego określonego w prawie unijnym, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

• ustalono iż pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy wykonać w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do końca września 2017 roku. Audyty energetyczne przedsiębiorstwa przeprowadzone nie wcześniej niż przed dniem 5 grudnia 2012 r. i spełniające wymagania uznawane będą za zrealizowanie obowiązku, o którym mowa w ustawie. Raport z przeprowadzonego audytu powinien zostać złożony do Urzędu Regulacji Energetyki w ciągu 30 dni po jego przeprowadzeniu.

• wprowadzono przepisy karne wskazujące iż za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa przewiduje się kary pieniężne - kara może wynosić do 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.


Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

W dniu 9 października weszła w życie nowa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 roku, poz.996), na podstawie której m.in.:

• zwiększy się bezpieczeństwo systemu finansowego poprzez ograniczenie ryzyka pokrywania strat z pieniędzy publicznych. Wprowadzane dla banków nowe procedury będą dotyczyły SKOK-ów i niektórych domów maklerskich. Jednocześnie kwota gwarantowana, czyli depozyt chroniony jako gwarancja wypłaty dla banków komercyjnych pozostanie na niezmienionym poziomie równowartości 100 tys. euro.

• obniżono o połowę wysokość kapitału początkowego niezbędnego do utworzenia nowego zrzeszenia banków spółdzielczych. Próg ten zmniejszono z 20 mln euro do 10 mln euro.

• uregulowano przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji włącznie z zasadami współpracy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z Komisją Nadzoru Finansowego i pozostałymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego (Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego) oraz organów prawa międzynarodowego, w zakresie restrukturyzacji grup bankowych.

• ustanowiono kompetencje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie przymusowej restrukturyzacji – w ich zakres wchodzą:

 sprzedaż banku w całości lub w części jeśli ten ogłosił upadłość,
 utworzenie banku pomostowego, który przejmie aktywa i depozyty zagrożonego banku,
 umorzenie lub zmiana na akcję długu banku, w celu umożliwienia kontynuacji jego działalności (tzw. bail-in),
 przeniesienie depozytów o wątpliwym charakterze do specjalnych podmiotów zajmujących się tzw. „trudnymi aktywami”

• wprowadzono nowe rozwiązania które mają na celu zabezpieczyć depozyty na deweloperskich rachunkach powierniczych i na rachunkach bankowych, na które klienci przekazują swoje oszczędności domom maklerskim. Przepisy przewidują ochronę indywidualną, tj. każdego osobnego klienta i powierzającego. Dodatkowo zwiększono limit gwarancji depozytowej w przypadku nabycia spadku lub sprzedaży mieszkania.


PRAWO AKTÓW STANU CYWILNEGO

W dniach 27 sierpnia i 1 października weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 6 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.1221), na podstawie której, między innymi:

• wprowadzono bardziej efektywny system cyfryzacji aktów, dzięki któremu również pracownicy urzędów stanu cywilnego mogą przenosić papierowe wersje aktów do centralnego rejestru;

• wprowadzono możliwość wydawania odpisów aktów stanu cywilnego z wykorzystaniem lokalnych aplikacji wspierających rejestrację stanu cywilnego. Osobą właściwą do wydania odpisu z aplikacji wspierających będzie kierownik urzędu przechowujący księgę stanu cywilnego - rozwiązanie takie ma przede wszystkim zapewnić usunięcie zaległości w największych urzędach dużych aglomeracji;

• kierownik urzędu stanu cywilnego będzie miał prawo do administracyjnego trybu unieważniania błędnych aktów stanu cywilnego. Rozwiązanie to umożliwi szybkie wycofywanie z obrotu błędnych aktów stanu cywilnego. Ponadto wskazano że każdy, kto wcześniej otrzymał odpis błędnego aktu, zostanie powiadomiony o unieważnieniu go oraz otrzyma nieodpłatnie odpis prawidłowego aktu stanu cywilnego.


M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
Niniejsze memorandum ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przedmiotem praw autorskich
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej.
www.szulikowski.pl 

 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak obliczyć ulgę mieszkaniową 2022? Ekspert odpowiada!