Prawne podsumowanie grudzień 2013 r. i styczeń 2014 r.
http://sxc.hu/
KP Szulikowski i Partnerzy

Prawne podsumowanie grudzień 2013 r. i styczeń 2014 r.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

24 grudnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1473), na podstawie której:

 • wprowadzono legalną definicję umowy o podwykonawstwo;
 • przyjęto, że zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, a w przypadku zamówienia na dostawy – prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją;
 • określono nowe zasady wypłacania wynagrodzenia należnego wykonawcy, podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy;
 • wprowadzono swoistą procedurę akceptowania przez zamawiającego treści umó o podwykonawstwo, obligującą do przedkładania zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, a następnie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów już zawartych;
 • przyjęto, że przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie powinien być dłuższy niż 30 dni od doręczenia stosownej faktury lub rachunku;
 • wprowadzono nowe przepisy dotyczące obowiązku dokonywania przez zamawiającego, w określonych przypadkach, bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
 • określono wymogi odnośnie treści umowy o roboty budowlane zawieranej w ramach zamówień publicznych.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1 stycznia 2014 r. weszła w życie kolejna część przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35), na podstawie której:

 • przyjęto zasadę, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi;
 • zrezygnowano z przepisu, który stanowił, że w przypadku gdy dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi;
 • ustalono w jakich momentach uznaje się za wykonane usługi rozliczane etapami, usługi dla których ustalono następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń oraz usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upłyną terminy płatności lub rozliczeń;
 • przewidziano, że w przypadku niektórych czynności, obowiązek podatkowy w dalszym ciągu powstaje z chwilą wystawienia faktury;
 • określono, że prawo do odliczania podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstaje obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług;
 • przyjęto, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę za towar lub usługę, którą podatnik otrzymał od nabywcy lub usługobiorcy;
 • wskazano jakie dodatkowe kwoty są wliczane w podstawę opodatkowania, a jakie kwoty takiemu zaliczeniu nie podlegają;
 • zrezygnowano z obowiązującej dotychczas zasady wystawiania faktur w terminie 7 dni od wykonania usługi lub dostawy towaru;
 • przyjęto, że fakturę można wystawić aż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano czynności podlegające opodatkowaniu;
 • ustalono, że podatnik ma obowiązek wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną z podatku od towarów i usług tylko na żądanie nabywcy.

PODETK DOCHODOWY

1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387), na podstawie której:

 • objęto podatkiem dochodowym od osób prawnych spółki komandytowo-akcyjne;
 • zmodyfikowano zasady opodatkowania transakcji sekurytyzacyjnych poprzez przyjęcie zasady, że przychód banku ze zbycia praw do strumienia pieniądza z sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek), powstaje nie jak dotychczas w dacie zbycia praw do strumienia pieniądza, lecz w dacie wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności lub w dacie ich zapłaty, jeżeli zapłata nastąpiła przed upływem terminu wymagalności;
 • zwolniono z opodatkowania przychody Krajowego Funduszu Kapitałowego w postaci odsetek od środków tego Funduszu zgromadzonych na rachunkach bankowych.

NADZÓR NAD RYNKIEM FINANSOWYM

17 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1567), na podstawie której:

 • poszerzono katalog zadań Komisji Nadzoru Finansowego o nieodpłatne publikowanie w publicznym radiu i telewizji ostrzeżeń i komunikatów dotyczących zagrożeń w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
 • przyznano Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienie do podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw określonych w ustawach regulujących funkcjonowanie instytucji rynku finansowego;
 • uregulowano sposób podawania przez Komisję Nadzoru Finansowego, na wyodrębnionej stronie internetowej, informacji o złożeniu ww. zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw.Maciej Szulikowski
radca prawny i partner zarządzający
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
www.szulikowski.pl

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w podatkach 2014 – na to muszą uważać przedsiębiorcy