Podsumowanie prawne - czerwiec 2015
http://sxc.hu/
KP Szulikowski

Podsumowanie prawne - czerwiec 2015

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

RZECZY ZNALEZIONE

21 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397), na podstawie której m.in.:

 • wprowadzono nowe przepisy przewidujące zwiększenie ochrony prawnej dla właścicieli utraconych dóbr kultury, tj. zabytków wpisanych do rejestru, muzealiów w rozumieniu przepisów o muzeach, materiałów bibliotecznych oraz materiałów archiwalnych;
 • przyjęto zasady prowadzenia krajowego rejestru utraconych dóbr kultury dla rzeczy utraconych w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego albo przywłaszczenia;
 • określono korzyści dla właściciela utraconej rzeczy wynikające z wpisu do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury, polegające na objęciu szczególną ochroną cywilnoprawną rzeczy utraconych wpisanych do rejestru;
 • wyłączono  możliwość nabycia własności od nieuprawnionego przez nabywcę działającego w dobrej wierze w stosunku do rzeczy wpisanych do rejestru utraconych dóbr kultury;
 • określono, że nie jest możliwe zasiedzenie rzeczy wpisanych do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury przez posiadacza niebędącego prawowitym właścicielem;
 • przyjęto, że roszczenie właściciela o wydanie mu rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury przez osobę znajdującą się w posiadaniu takiej rzeczy nie będzie ulegało przedawnieniu.

PRAWO BUDOWLANE

28 czerwca 2015 r weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 443) na podstawie której m.in.:

 • rozszerzono  katalog budów i robót budowlanych, dla których realizacji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę poprzez włączenie do tego katalogu m.in. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wprowadzono uprawnienie inwestora do realizacji robót budowlanych objętych instytucją tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym w trybie pozwolenia na budowę;
 • rozszerzono przesłanki zaistnienia tzw. samowoli budowlanej  poprzez przyjęcie, że taką samowolę stanowi także budowa bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia od niego sprzeciwu określonych obiektów, w tym budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 •  zmniejszono katalog obowiązkowych elementów projektu budowlanego;
 • ograniczono katalog obiektów budowlanych, wobec których przystąpienie do użytkowania wymaga wydania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie.

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA

30 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618) na podstawie której:

 • dodano jednostkę wojskową jako kolejny podmiot upoważniony do prowadzenia działalności leczniczej;
 • wskazano, że ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych można również udzielać w pojeździe lub innym obiekcie będącym na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • określono, że szczegółowe wymagania dotyczące pomieszczeń, urządzeń, obiektów oraz standardy  postępowania medycznego dla podmiotów będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej zostaną określone w rozporządzeniu tego ministra;
 • wskazano, iż kierownikiem podmiotu leczniczego w formie jednostki wojskowej może być osoba, która spełnia wymagania przewidziane dla dowódcy jednostki wojskowej określone w przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 

UCHWAŁA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

W dniu 20 maja 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził że przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest przychodem  z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny określił, że osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, ma jako podatnik obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w dacie powstania przychodu, czyli w dniu wypłaty dywidendy (sygn. akt II FPS 6/12, dalej „Uchwała”).

Udzielając odpowiedzi na pytania w ramach przedstawionego zagadnienia prawnego, Naczelny Sąd Administracyjny (dalej „NSA”) wskazał, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych przychód (dochód) osoby fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej przyporządkowywano do trzech różnych źródeł, tj. przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, innych źródeł przychodu bądź przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zdaniem jednak NSA w podatku dochodowym od osób fizycznych ww. przychód powinien być opodatkowany tak samo jak przychód komplementariusza takiej spółki, czyli jako przychód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie NSA wskazał, że przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej będzie dywidenda należna akcjonariuszowi odpowiednio w stosunku do jego wkładu do spółki, w przypadku powzięcia stosownej uchwały w tym zakresie przez walne zgromadzenie. Taka dywidenda jest zaś zapłatą w świetle prawa podatkowego, a zatem obowiązek odprowadzenia stosownej zaliczki na podatek dochodowy ciążyć będzie na podatniku od chwili jej otrzymania.

W świetle powyższego, jak już wskazano, NSA przyjął, że momentem powstania obowiązku  zapłaty zaliczki na podatek z tytułu przychodu uzyskanego w postaci dywidendy, będzie moment jej faktycznego otrzymania, tj. dzień wypłaty dywidendy. 


M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
Niniejsze memorandum ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przedmiotem praw autorskich
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej.
www.szulikowski.pl 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dodatek elektryczny 2023 – komu przysługuje i jak go otrzymać?