Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Podatkowe aspekty zarządzania znakiem towarowym
http://sxc.hu/

Podatkowe aspekty zarządzania znakiem towarowym

Znak towarowy jest ważnym narzędziem planowania podatkowego, które – podobnie jak inne składniki przedsiębiorstwa - nie zawsze jest wykorzystywane w sposób optymalny. Obserwacja praktyki wskazuje na wiele zaniedbań, szczególnie w przedmiocie outsourcingu znaku towarowego.

Swoistą plagę stanowią znaki niezarejestrowane. Bogate orzecznictwo sądów administracyjnych potwierdza, że amortyzacji podlega tylko zarejestrowany znak towarowy. Przy tym o prawie do amortyzacji znaku przesądza konstytutywna decyzja o przyznaniu prawa ochronnego na znak towarowy. Samo złożenie wniosku o rejestrację, w świetle przepisów podatkowych, nie uprawnia do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Przynajmniej, co do zasady. Pewien wyjątek stanowi bowiem znak towarowy niezarejestrowany, ale powszechnie znany, posiadający pewną ustaloną renomę. Niemniej przewlekła procedura rejestracji skłania niekiedy do podjęcia decyzji o amortyzacji znaku jeszcze niezarejestrowanego. Jest to błąd. Podobnie, jak próba objęcia faktycznie używanego znaku towarowego ochroną prawa autorskiego. Według przepisów podatkowych prawa autorskie również podlegają amortyzacji. Z tym że znak towarowy zwykle nie posiada znamion utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Szczególnie, gdy jest to znak słowny. W jednym z wyroków Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że przedmiotem prawa autorskiego nie mogą być pojedyncze słowa, zbitki słowne czy nawet neologizmy. Właśnie z tego względu, że nie posiadają cech utworu, nie są dostatecznie oryginalne. 

Z literalnego brzmienia przepisów wynika, że amortyzacji podlega wyłącznie nabyty znak towarowy. Zatem nie jest możliwe amortyzowanie znaku towarowego wytworzonego we własnym zakresie. Inna sprawa, że przepisy nie wyjaśniają, co należy rozumieć pod pojęciem nabycia, a jego definicja słownikowa wydaje się nie być zadowalająca. Sądzić należy, ze ustawodawca nie miał na myśli nabycia pierwotnego. W tym przypadku nie służy prawo do amortyzacji znaku towarowego. Poniesione wydatki można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, co akurat wydaje się wątpliwym przywilejem w przypadku znaku towarowego wytworzonego własnym nakładem.

Inny problem stanowi sposób ustalenia opłat licencyjnych ponoszonych z tytułu używania obcego znaku towarowego. W orzecznictwie sądów administracyjnych obecny jest pogląd, że amortyzacji podlegają tylko opłaty ustalone w z góry określonej kwocie. Nie podlegają natomiast amortyzacji opłaty, których wysokość jest zmienna i zależy od wyniku finansowego licencjobiorcy. 

Odrębnym zagadnieniem jest outsourcing znaku towarowego. Po czasach fuzji i przejęć obserwujemy zjawisko pewnej decentralizacji przedsiębiorstw. Niegdyś kumulowane funkcje przedsiębiorstwa jak produkcja, sprzedaż, finansowanie, zarządzanie itd. obecnie przypisuje się odrębnym podmiotom (spółkom) tej samej grupy kapitałowej. Taki jest trend. Istotny motyw stanowią względy podatkowe. W świetle przepisów prawa unijnego opłaty licencyjne między spółkami powiązanymi kapitałowo mogą być zwolnione z opodatkowania - po spełnieniu określonych kryteriów formalnych (a w Polsce dodatkowo po upływie okresów przejściowych).  W tej perspektywie zasadne jest powołanie spółki licencyjnej w jednym z krajów członkowskich UE, która udzieli praw do znaku towarowego polskiej spółce zależnej. Zwolnienie z podatku u źródła dotyczy spółek powiązanych kapitałowo.                      

W odniesieniu do podmiotów niepowiązanych zastosowanie znajdą przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ten kierunek planowania podatkowego wydaje się właściwy w odniesieniu do sieci franczyzowych. Tradycyjne dobre warunki funkcjonowania spółek licencyjnych istnieją w Holandii. Należności licencyjne wypłacane do Holandii są w Polsce opodatkowane podatkiem u źródła w wysokości 5- proc.  Interesującą jurysdykcją jest Szwajcaria. Jednak nowa wersja umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wprowadza wymóg powiązania między spółkami jako kryterium zwolnienia opłat licencyjnych z polskiego podatku u źródła. 

Autor: Marek Bytof, TAXWAYS spółka doradztwa podatkowego www.taxways.pl

taxways_logo_150

Loading Comments