Podatek rolny - wszystko co musisz wiedzieć
Podatnik.info
sxc.hu
Podatnik.info

Podatek rolny - wszystko co musisz wiedzieć

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ile wynosi podatek rolny?

Wysokość podatku rolnego zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj gruntu, jego powierzchnia czy lokalizacja. W 2023 roku podatek rolny wynosi do 185,125 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych oraz do 370,25 zł za 1 hektar pozostałych gruntów. Jednak te stawki mogą być różne w zależności od gminy, w której znajduje się grunt.

Kto płaci podatek rolny?

Nie każdy, kto posiada ziemię, musi płacić podatek rolny. Płatnikiem podatku rolnego będą osoby fizyczne lub prawne, które posiadają określone prawa do gruntu. W grupie tej znajdują się:

 • Właściciele gruntów - osoby, które są zarejestrowane jako właściciele gruntów rolnych. Prawo własności do gruntów może być kupione, odziedziczone w spadku lub uzyskane w ramach darowizny.
 • Posiadacze samoistni - osoby, które korzystają z gruntów jak właściciele, ale formalnie nimi nie są. Innymi słowy, korzystają z ziemi na podstawie umowy dzierżawy lub innej formy umowy.
 • Użytkownicy wieczyści gruntów publicznych - osoby, które korzystają z gruntów będących własnością państwową lub samorządową na podstawie umowy użytkowania wieczystego.
 • Dzierżawcy gospodarstw rolnych - osoby, które dzierżawią grunty o powierzchni 1 hektara przeliczeniowego lub większej.

Za co płaci się podatek rolny?

Podatek rolny płacimy za użytki rolne, tj. grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

 • R – orne,
 • S – sady,
 • Ł – łąki,
 • Ps – pastwiska,
 • Br – rolne zabudowane,
 • Wsr – pod stawami,
 • W – pod rowami.

Jeśli na gruntach rolnych prowadzisz działalność gospodarczą inną niż rolnicza – zamiast podatku rolnego płacisz podatek od nieruchomości.

Działalność rolnicza to produkcja:

 • roślin (w tym roślin ozdobnych; owoców, warzyw, grzybów),
 • zwierząt (hodowla przemysłowa na fermach; chów i hodowla ryb, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, w tym ptaków i owadów).

Obejmuje też materiał siewny, szkółkarski, materiał do hodowli i reprodukcji. 

Kto nie płaci podatku rolnego?

Z podatku rolnego zwolnione są osoby, które mają prawa do gruntów, takich jak:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz albo zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • użytki ekologiczne, które mają symbol z literą „E”, na przykład E-N, E-PS, E-R,
 • grunty w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi,
 • grunty, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli zagospodarowujesz je i utrzymujesz zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • grunty, które jako działkowiec masz na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
 • działki przyzagrodowe, jeśli należysz do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz jesteś (wystarczy, że spełniasz tylko JEDEN z tych warunków):
  • w wieku emerytalnym,
  • inwalidą I albo II grupy,
  • osobą z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie albo niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Jeśli złożysz wniosek – gmina może zwolnić z podatku:

 • grunty orne, łąki i pastwiska, które obejmuje melioracja,
 • część gruntów gospodarstw rolnych, na których kończysz produkcję rolną – szczegóły znajdziesz na stronie internetowej gminy,
 • grunty gospodarstw rolnych, które powstają z zagospodarowania nieużytków,
 • grunty gospodarstw rolnych, które powstają przez wymianę lub scalenie, 
 • grunty, które przeznaczasz na stworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 hektarów, jeśli je:
  • kupujesz lub masz w użytkowaniu wieczystym w ramach umowy sprzedaży,
  • masz w użytkowaniu wieczystym,
  • masz w dzierżawie lub użytkowaniu na co najmniej 10 lat – dotyczy to gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Czy 1 ha to gospodarstwo rolne?

Aby mówić o gospodarstwie rolnym ważnych jest kilka czynników tj. klasyfikacja gruntów czy powierzchnia. Obszar 1 ha, który nie jest sklasyfikowany jako użytki rolne, nie jest gospodarstwem rolnym.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Kiedy przychodzi podatek rolny?

Gmina, w której znajdują się grunty, przysyła decyzję o wysokości podatku. Dopóki jej nie dostaniesz – nie płacisz podatku. Osoby fizyczne płacą podatek ratalnie, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł. wówczas podatek płacony jest jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty - do 15 marca.

Ile za hektar w 2023?

W 2023 roku stawki podatku rolnego wynoszą do 185,125 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych oraz do 370,25 zł za 1 hektar pozostałych gruntów.

Ile kosztuje hektar łąki 2023?

Średnia cena hektara łąki naturalnej w Polsce jest zróżnicowana i podlega wielu czynnikom, takim jak lokalizacja, jakość gleby czy dostęp do infrastruktury. W roku 2023, według danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny, cena za hektar łąki naturalnej waha się w granicach od 20 000 do 60 000 zł. Ceny za hektar ziemi mogą być wyższe w przypadku gruntów położonych w bardziej atrakcyjnych lokalizacjach, na przykład blisko dużych miast czy na terenach o wysokim potencjale turystycznym, gdzie mogą sięgać wówczas nawet 100 000 zł za hektar. W regionach o niższym poziomie rozwoju infrastruktury oraz w lokalizacjach oddalonych od głównych ośrodków miejskich, ceny mogą spaść poniżej 20 000 zł.

Jak się oblicza podatek rolny?

Podstawą do obliczenia wysokości podatku jest przede wszystkim powierzchnia oraz cena skupu żyta. Gmina oblicza podatek na podstawie średniej ceny skupu żyta obowiązującej w okresie 11. miesięcy poprzedzających kwartał przed rokiem podatkowym. W roku 2023 podatek wzrósł o ponad 31 zł/ha, a wszystko za sprawą wysokich cen żyta. Na rok podatkowy 2023 (na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku rolnym) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt.

Wysokość ceny skupu żyta ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim” do 20 października roku, który poprzedza rok podatkowy. Przeliczniki powierzchni użytków rolnych zostały określone w ustawie o podatku rolnym. W przypadku, gdy nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych, przyjmuje się, że 1ha fizyczny odpowiada 1ha przeliczeniowemu.

Kiedy nie trzeba płacić podatku rolnego?

Zwolnienie z podatku rolnego uwzględnia m.in.:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych;
 • grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

- będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

- będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

- wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,

 • grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach;
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową,;
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej;
 • instytuty badawcze;
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego [6], w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Do jakiej kwoty rolnik jest zwolniony z podatku?

Rolnik, którego podatek wynosi mniej niż 9,80 zł, nie jest zobowiązany do jego uregulowania. W takiej sytuacji właściciel gruntów nie otrzyma zawiadomienia z gminy.

Ile trzeba mieć ziemi żeby nie płacić podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości jest obowiązkowy dla właścicieli gruntów, a także budynków. Aby skorzystać ze zwolnienia podatku od nieruchomości to budynki muszą znajdować się w obrębie gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż 1 ha. W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne o powierzchni mniejszej niż 1 ha to nie spełniają one definicji gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z art. 7 ustawy o podatkach i opłatach rolnych, zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części:

 1. służące działalności leśnej lub rybackiej,
 2. położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
 3. zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.

Dodatkowo, budynek ma służyć wyłącznie działalności rolniczej, a także musi być położony w obrębie gospodarstwa rolnego.

Czy płacąc podatek rolny jestem rolnikiem?

Obowiązek opłacania podatku rolnego nie jest przeznaczony jedynie dla rolników. Decydujący jest w tym przypadku status gruntu jako użytku rolnego.

Użytki rolne niebędące gospodarstwem rolnym także podlegają podatkowi rolnemu. Podkreślenia zatem wymaga, że okoliczność opłacania podatku rolnego nie jest determinowana ani prowadzeniem aktywnej działalności rolniczej, ani też posiadaniem gospodarstwa rolnego czy też wykształcenia rolniczego przez właściciela gruntu.

Gdzie trafia podatek rolny?

Podatki lokalne, w tym podatek rolny, trafiają w całości do budżetów gmin. Wśród nich wyróżnia się także podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Ile trzeba mieć hektarów aby płacić podatek rolny?

Do zapłaty podatku rolnego zobowiązany jest właściciel gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne, w tym składających się także na gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Od jakiej kwoty rolnik płaci podatek?

Najniższa wysokość zobowiązania podatkowego na 2023 r. to kwota 10,00 zł (ustalona zgodnie z zasadą zaokrąglania kwoty podatków do pełnych złotych).

Czy można w Polsce kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem?

Według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR) ziemię rolną może zakupić jedynie osoba o statusie rolnika indywidualnego. Jednak od 2019 roku obowiązują pewne wyjątki.

UKUR zezwala na kupno działki rolnej nie będąc rolnikiem, jeśli powierzchnia gruntów rolnych nie przekracza 1 ha (czyli ma maksymalnie 9999 m2 powierzchni).

Kolejny wyjątek to sytuacja, gdy jesteśmy bliską osobą dla zbywającego. Jeżeli odkupujemy nieruchomość m.in. od małżonka, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa czy rodzeństwa rodziców, to nie musimy spełniać wymogów dotyczących powierzchni poniżej 1 ha oraz bycia rolnikiem.

Jeśli osoba niebędąca rolnikiem chce zakupić działkę rolną o powierzchni większej niż 1 ha, musi wcześniej uzyskać zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej. Osoba, która nie ma statusu rolnika indywidualnego, musi także zadeklarować, że przez 5 lat od dnia nabycia nieruchomości będzie prowadziła na niej gospodarstwo rolne. W tym czasie nie może jednak jej sprzedać ani oddać innym podmiotom, chyba że zgodę wyrazi na to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dopiero po tym czasie będzie mieć prawo do odsprzedania terenu lub odrolnienia go.

Ile trzeba mieć hektarów aby płacić podatek rolny?

Do zapłaty podatku rolnego zobowiązany jest właściciel gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne, w tym składających się także na gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Jaki podatek rolny w 2023?

Stawki podatku rolnego ustalane są na podstawie ceny skupu żyta za 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy. Obowiązują stawki wynikające z komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta, będące podstawą do ustalenia podatku rolnego - na rok podatkowy 2023 (na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku rolnym) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt. W 2023 roku podatek rolny wynosi do 185,125 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych oraz do 370,25 zł za 1 hektar pozostałych gruntów.

Jakie zmiany w podatku rolnym?

Z początkiem 2024 r. w życie wejdzie nowelizacja ustawy o podatku rolnym, w której przewidziano możliwość przekazywania 1,5 proc. należnego podatku rolnego na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych. Zmiany zostaną wprowadzone na mocy ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1450).

Podatnicy będą mogli przekazać 1,5 proc. na takich samych zasadach jak przy przekazywaniu części podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego.

Zgodnie z nowymi przepisami, pieniądze z 1,5 proc. podatku rolnego będą przekazywane przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Wymagany będzie przy tym wniosek podatnika podatku rolnego będącego osobą fizyczną lub podatnika podatku rolnego będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną. Wnioski będzie można składać od 1 marca do 15 listopada danego roku podatkowego.

Ze środków będą mogły skorzystać uprawnione podmioty.

Jak obliczyć podatek rolny?  Przykład

Pan Tomasz posiada grunt rolny, który nie jest gospodarstwem, o łącznej powierzchni 25 hektarów. Jaki podatek rolny powinien zapłacić pan Tomasz za rok 2023?

Najpierw należy ustalić wartość hektara przeliczeniowego dla rzeczywistej powierzchni gruntów: 25 x 5 (stawka podatku od 1 ha, wyrażona w kwintalach, dla gruntów innych niż gospodarstwa rolne.) = 125

Następnie wyliczoną wartość hektara przeliczeniowego, należy pomnożyć przez średnią cenę skupu żyta (74,05 zł): 125 x 74,05 zł = 9256,25 zł

Pan Tomasz ma do zapłacenia podatek rolny za 2023 roku w wysokości 9256,25 zł

Ile za hektar przeliczeniowy w 2023?

Obecnie stawka podatku rolnego w 2023 r. wynosi:

 • 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężną 2,5q żyta),
 • 370,25 zł od 1 ha pozostałych gruntów (równowartość pieniężną 5q żyta).

Do jakiej kwoty nie nalicza się podatku rolnego?

Organ podatkowy nie ustala zobowiązania podatkowego w podatku rolnym dla osób fizycznych (w tym również zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego) na 2023 r. do kwoty 9,80 zł.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!