Podatek od przerzuconych dochodów – czym jest i kogo...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Podatek od przerzuconych dochodów – czym jest i kogo obowiązuje?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Czym jest podatek od przerzuconych dochodów?

Podatnicy powinni zwracać szczególną uwagę na przepisy podatkowe w związku z licznymi zmianami, które zostały wprowadzone przez regulację tak zwanego Polskiego Ładu. Część z nich zaczęły obowiązywać dopiero w rozliczeniach za 2023 rok. Warto zwrócić uwagę, że nowe przepisy objęły również firmy opłacające CIT. Najważniejsze informacje o obowiązujących mechanizmach znajdują się w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86).

Wspomniany akt prawny uwzględnia między innymi podatek od przerzuconych dochodów. Zobowiązanie to reguluje art. 24aa. Wdrożenie nowego mechanizmu miało na celu przede wszystkim zapobieganie unikaniu opodatkowania przez transferowanie dochodów do jurysdykcji o znikomej efektywnej stawce podatku dochodowego. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów, które uzyskują dochody z wartości niematerialnych i prawnych.

Co ważne, należy podkreślić, że za przerzucane dochody uznaje się wyłącznie koszty poniesione pośrednio lub bezpośrednio przez polskie spółki na rzecz podmiotów powiązanych niebędących polskimi rezydentami. Mówią o tym zapisy w art 24aa ust. 15:

 • koszty stanowiące przerzucone dochody zaliczane do kosztów uzyskania przychodów zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego, mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zarejestrowania lub położenia w tzw. raju podatkowym albo mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zarejestrowania lub położenia na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej o wymianie informacji podatkowych,
 • podmiot powiązany nie jest zagraniczną jednostką kontrolowaną (CFC) i przychody tego podmiotu powiązanego wynikające z przerzuconych dochodów nie zostały przez podatnika opodatkowane podatkiem dochodowym w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 24aa ust. 15).

W ustawie o CIT znajduje się katalog kosztów, które mogą zostać uznane za przerzucone dochody. Wśród nich wymienia się:

 • usługi niematerialne, które obejmują usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczenia, gwarancje i poręczenia oraz usługi o podobnym charakterze,
 • należności licencyjne dotyczące wszelkiego rodzaju opłat i za korzystanie lub prawo do korzystania z praw czy też wartości,
 • przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek,
 • finansowanie dłużne związane z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z nich,
 • opłaty i wynagrodzenia za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.

Podatek od przerzuconych dochodów wzbudził wiele wątpliwości wśród podatników. Podatnicy zadają pytania o to, czy każda firma ponosząca wyżej wymienione koszty będzie musiała wpłacić dodatkową należność do urzędu skarbowego. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na ten temat oraz odpowiadamy, od kiedy zaczyna obowiązywać.

Podatek od przerzuconych dochodów – od kiedy obowiązuje i kogo?

Zobowiązanie funkcjonuje w polskim prawie podatkowym od 1 stycznia 2022 roku. Pierwsze rozliczenie i zapłata podatku miało miejsce wraz ze składaniem deklaracji rocznych CIT za 2022 rok. W międzyczasie weszła w życie jednak nowelizacja, która zmieniła warunki obowiązujące w pierwotnej wersji. Należy zwrócić więc uwagę, aby kierować się nowymi przepisami, jakimi został objęty podatek od przerzuconych dochodów. Od kiedy podatnicy powinni rozliczać się według znowelizowanej ustawy? Regulacje obowiązują dochody uzyskane od 1 stycznia 2023 roku.

Aby obowiązywał podatek od przerzuconych dochodów 2023, muszą zostać spełnione konkretne warunki. Wśród nich wymienia się:

 • sumę kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych w danym roku podatkowym wynoszącą co najmniej 3% całkowitej sumy kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez podatnika w danym roku podatkowym,
 • faktycznie zapłacony podatek dochodowy po stronie odbiorcy tych płatności był niższy niż 14,25%,
 • otrzymane płatności stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przychodów podmiotu powiązanego,
 • łączny przychód zagranicznego podmiotu powiązanego z tytułów należności objętych katalogiem od wszystkich powiązanych polskich spółek stanowi co najmniej 50% ogółu przychodów podmiotu,
 • podmiot powiązany przekazał co najmniej 10% otrzymanych płatności na rzecz innego podmiotu, zaliczając je do kosztów uzyskania przychodu lub wypłacił w formie dywidendy za rok, w którym je otrzymał czy też zaliczył do kosztów uzyskania przychodów.

Co ważne, brak spełnienia jednego z wyżej wymienionych warunków sprawia, że podatnik zostaje zwolniony z obowiązku płacenia podatku od przerzuconych dochodów. Stawka zobowiązania wynosi 19%. Podstawą opodatkowania są koszty uwzględnione w katalogu.

Podatek od przerzuconych dochodów 2023 – najważniejsze informacje

W ramach nowelizacji została również uwzględniona jedna kluczowa zmiana. Jest nią przesłanka, która wskazuje, że to na polskiej spółce wykazującej wypłacaną należność w kosztach uzyskania przychodów ciąży obowiązek udokumentowania niespełniania jednego z warunków. Jeżeli tak się stanie, podatek nie będzie musiał opłacać podatku od przerzuconych dochodów.

Co ważne, pojawiają się również pewne wyjątki. Przepisy nie mają zastosowania, jeżeli koszty poniesione na rzecz podmiotów powiązanych podlegają opodatkowaniu od całości dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie podmioty muszą prowadzić w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Aby podatnik uzyskał zwolnienie z obowiązku opłacenia podatku od przerzuconych dochodów, musi prowadzić przedsiębiorstwo, w ramach którego podmiot powiązany wykonuje czynności związane z działalnością gospodarczą. Firma musi posiadać również zasoby takie jak: lokal, pracowników oraz wyposażenie. Każdy podatnik powinien zweryfikować swoją sytuację podatkową oraz ewentualną konieczność zapłacenia omawianej należności.

Co więcej, firma musi opłacić podatek od przerzuconych dochodów 2023 nawet w przypadku osiągnięcia straty podatkowej. Jeżeli podatnik jest zobowiązany do uregulowania należności, musi dołączyć do swojego zeznania rocznego CIT/PD.

Podsumowanie: Podatek od przerzuconych dochodów

Poniżej prezentujemy najważniejsze kwestie omówione szczegółowo w artykule.

 • Podatek od przerzuconych dochodów został wprowadzony w celu wyeliminowania zjawiska unikania opodatkowania poprzez transferowanie dochodów do jurysdykcji o znikomej stawce podatku dochodowego.
 • Podatek od przerzuconych dochodów dotyczy podatników, którzy na rzecz podmiotów powiązanych ponosili wydatki wymienione w katalogu uwzględnionym w ustawie CIT.
 • Podmiotem powiązanym jest podatnik niemający siedziby lub zarządu na terytorium Polski oraz nierezydent prowadzący działalność za pośrednictwem zagranicznego zakładu mieszczącego się na terytorium Polski.
 • Wyjątek stanowią podmioty będące rezydentami w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które prowadzą w tym kraju istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.
 • Znowelizowane przepisy obowiązują dochody osiągnięte od 1 stycznia 2023 roku.
 • Stawka podatku od przerzuconych dochodów wynosi 19%.
 • Rozliczenie zobowiązania następuje wraz z rozliczeniem rocznym CIT i wymaga dołączenia formularza CIT/PD.

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące podatku od przerzuconych dochodów, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Użytkownicy bezpłatnego programu Podatnik.info zyskują możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru księgowości, finansów lub prawa. Ponadto w okresie składania deklaracji możesz skorzystać z jednego z rozwiązań, które umożliwiają dopełnienie formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze zyskasz, pobierając program Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!