Płaca minimalna 2022/2023
https://pexels.com/
Podatnik.info

Płaca minimalna 2022/2023

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Czym jest płaca minimalna? To ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin, na umowę o pracę. Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze godzin, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy. Płaca minimalna powinna gwarantować każdemu pracownikowi godne zarobki, zapewniające odpowiednią jakość życia.

Jaka będzie płaca minimalna w 2023 r?

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł brutto (2363 zł netto), a minimalna stawka godzinowa 19,70 zł brutto (13,91 zł netto).

Jeśli chodzi o 2023 r. to wstępnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów zakładał ustalenie płacy minimalnej na poziomie 3383 zł brutto (od stycznia) i 3450 zł brutto (od lipca). Jednak ze względu na ciągle rosnącą inflację, spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę, uchwalone zostały wyższe kwoty :

  • 3490 zł brutto - od 1 stycznia 2023 r.
  • 3600 zł brutto - od 1 lipca 2023 r.

Oznacza to wzrost płacy minimalnej 0 480zł (przy pierwszej podwyżce) w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022r. Dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia wynikają z tego, że prognozowany na przyszły rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie co najmniej 105%. Szacuje się, że ok. 3 mln osób skorzysta z podwyżek.

Płaca minimalna „na rękę” w 2023 r: od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie netto wyniesie 2709 zł, a od 1 lipca - 2784 zł.

Co składa się na płacę minimalną?

Warto wiedzieć, że na minimalne wynagrodzenie za pracę może składać się zarówno pensja zasadnicza, jak i wszelkie dodatki, które pracodawca przewiduje (np. premia, dodatek za szczególne warunki pracy). Wynagrodzenie zasadnicze to główny i obowiązkowy składnik pensji, stałe wynagrodzenie pracownika, zwykle określone według stawki miesięcznej. Nie uwzględnione są w nim dodatki, premie i nagrody. Wysokość całkowitego wynagrodzenia pracownika (wynagrodzenie zasadnicze + dodatki, premie itd.), który świadczy pracę w pełnym wymiarze godzin, nie może być niższa od minimalnego krajowego wynagrodzenia za pracę.

Są jednak świadczenia, które nie wliczają się do płacy minimalnej. Będą to:

  • nagrody jubileuszowe,
  • odprawy (emerytalna lub rentowa),
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
  • dodatek za staż pracy.

Kto ustala minimalne wynagrodzenie za pracę?

Płacę minimalną gwarantuje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679). Propozycję stawki płacy minimalnej składa Radzie Ministrów - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po jej zaakceptowaniu, konsultuje ją Rada Dialogu Społecznego (zasiadają w niej przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców). Instytucja ta przedstawia swoją propozycję (do 15 lipca) Radzie Ministrów. Jeśli tego nie uczyni, rząd sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (do 15 września) w drodze rozporządzenia.

Propozycja wysokości płacy minimalnej ustalana jest w oparciu o prognozowaną na kolejny rok wysokość wzrostu cen (inflacja). Jeśli przewidywana inflacja przekracza 5% - ustala się dwa terminy podwyżek: od 1 stycznia i 1 lipca.

Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia?

Minimalna stawka godzinowa obowiązuje zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Za sprawą rządowego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku, jej wartość również wzrośnie w dwóch etapach i wyniesie:

  • 22,80 zł brutto – od 1 stycznia 2023 r,
  • 23,50 zł brutto – od 1 lipca 2023 r.

Płaca minimalna a koszty pracodawców

Dla przedsiębiorców wzrost minimalnego wynagrodzenia również nie jest bez znaczenia. Wliczając składki ZUS będzie to zwyżka prawie o 745 zł (prawie 25% więcej, niż obecnie). Wysokość płacy minimalnej wpływa także na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez początkujących przedsiębiorców (stawki preferencyjne obowiązujące w ciągu pierwszych 2 lat liczone są od postawy równej 30 % minimalnego wynagrodzenia). Do tych kosztów należy doliczyć składkę zdrowotną, która wyliczana jest w zależności od przyjętej formy opodatkowania.

Z płacą minimalną powiązana jest także odprawa w przypadku zwolnień grupowych. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Czy można zarabiać mniej niż minimalne wynagrodzenie?

Zgodnie z art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w danym roku (pensja minimalna). W umowie podpisanej przez pracodawcę i pracownika znaleźć może się niższa kwota (jako płaca zasadnicza) i zapis o dodatkowym wynagrodzeniu, które jest premią.

Jeśli pracownik z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie przepracuje określonego w danym miesiącu wymiaru czasu pracy (np. przestój w zakładzie pracy), to pracodawca ma obowiązek wyrównania pensji minimalnej. Pracodawca nie może zapłacić mniej, ponieważ będzie to niezgodne z prawem. Pracownikom, których wynagrodzenie jest ustalone według stawek godzinowych, wyrównanie wynagrodzenia wypłaca się za każdą godzinę pracy.

Wynagrodzenie nie przysługuje za czas nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, podobnie jest w przypadku prywatnych wyjść pracownika – wynagrodzenie ulega zmniejszeniu, dotyczy to także wynagrodzenia ustalonego w wysokości ustawowego minimum.

Sytuacja na rynku pracy

Od stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,3% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, a od lipca 2023 r. – 51,9%. Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że we wrześniu stopa bezrobocia osiągnęła poziom 5,1 proc.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od wynajmu mieszkania 2023 – wszystko, co musisz wiedzieć