PIT-36 – kto wypełnia i jak rozliczyć PIT-36 za 2019?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

PIT-36 – kto wypełnia i jak rozliczyć PIT-36 za 2019?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do akapitów:

Kto składa PIT-36 za 2019?


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, PIT-36 składają podatnicy, którzy w 2019 roku:


1) prowadzili:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,


2) uzyskali przychody:

 • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
 • z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy,
 • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
 • ze źródeł przychodów położonych za granicą,
 • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,


3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
5) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
6) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
7) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.


Jak wypełnić PIT-36 za 2019?


Szczególnie uważnie deklarację PIT-36 powinni wypełnić podatnicy, którzy z fiskusem rozliczają się wspólnie z małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowujący dzieci. Mąż i żona muszą pamiętać, że zgodnie z ustawą o łączne opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2019 roku mogą wnioskować pod warunkiem, iż są objęci skalą podatkową (stawki 18 i 32 proc.) oraz:

 • podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy,
 • pozostawali w związku małżeńskim przez cały 2019 rok,
 • między którymi istniała przez cały 2019 rok wspólność majątkowa,
 • którzy wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków złożą nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy 2019/2020.


Ponadto ze wspólnego rozliczenia w PIT-36 2019 mogą także skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej (stawki 18 i 32 proc.), którzy w 2019 roku samotnie wychowywali dzieci:

 • małoletnie,
 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem renty rodzinnej,


A dodatkowo, podatnik wniosek o opodatkowanie dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci złoży nie później niż w terminie określonym dla nadesłania do urzędu zeznania w 2019 roku.


Załączniki w PIT-36


Podatnik rozliczający PIT-36 za 2019 rok może również do deklaracji podatkowej dołączyć odpowiedni załącznik, np. jeżeli przysługuje mu odliczenie ulg podatkowych. Oto ich pełna lista:

 • PIT/B – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2016 roku,
 • PIT/D – dla osób, które odliczają wydatki mieszkaniowe od dochodu lub od podatku. Do tego załącznika dołączyć należy również oświadczenie PIT-2K (dla odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa),
 • PIT/M – informacja o dochodach małoletnich dzieci (wspólne rozliczenie z rodzicami),
 • PIT/O – dla osób, które dokonują odliczeń od dochodu (np. darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, itp.) bądź od podatku (ulga na dzieci). Załącznik nie dotyczy odliczeń na cele mieszkaniowe,
 • PIT/ZG – informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym w 2016 roku podatku,
 • PIT/Z – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, która jest prowadzona przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • PIT/BR – czyli tzw. ulga B+R, dotyczy odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową,
 • PIT/DS – informacja o działach specjalnych produkcji rolnej prowadzonych indywidualnie bądź wspólnie z innymi podatnikami lub w formie spółki niebędącej osobą prawną oraz o przychodach, kosztach, dochodach lub stratach z tej działalności.


PIT-36 a e-Deklaracje


Ministerstwo Finansów zachęca podatników, aby wypełnili zeznanie roczne za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Dzięki złożeniu PIT-u drogą elektroniczną, szybciej mogą otrzymać zwrot nadpłaty podatku, gdyż urzędnicy wcześniej przejrzą nadesłane przez internet formularze.


W prosty sposób można to zrobić za pomocą całkowicie darmowego programu PIT Pro 2019/2020 od Podatnik.info. Dzięki intuicyjnej aplikacji użytkownik uniknie błędów rachunkowych w zeznaniu i wątpliwości, z których preferencji może skorzystać.


Program PIT Pro 2019/2020 dostarczy PIT-36 poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.

Nie zwlekaj i już dziś dołącz do grona ponad 13mln zadowolonych Polaków i prześlij deklarację za 2019 rok do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. Ministerstwo Finansów zidentyfikuje tożsamość podatnika na podstawie pięciu następujących danych:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwoty przychodu za 2017 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kto składa PIT-36?