Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych - jak...
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych - jak obliczyć? Kalkulator odsetek

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jeśli jednak nie złożysz zeznania podatkowego w terminie, musisz liczyć się z obowiązkiem uregulowania odsetek za zwłokę według stawki podstawowej lub obniżonej. Przeczytaj, kogo dotyczą poszczególne zasady i na czym polega kalkulator odsetek podatkowych.

E-deklaracja 2020 – naliczanie odsetek za nieterminowe rozliczenie

Płacenie zobowiązań wobec urzędu skarbowego jest uregulowane przez prawo podatkowe, które podaje terminy składania zeznań. Przekraczanie tych dat wiąże się z płaceniem kar finansowych. Wysokość odsetek jest naliczana procentowo za każdy dzień zwłoki. W takim przypadku nazywane są zaległościami podatkowymi.

Zaległość podatkowa – definicja

Mianem zaległości podatkowej określa się niezapłacony w terminie podatek, ratę podatku lub zaliczkę na podatek. Określenie to dotyczy także niepoprawnie wykazanych nadpłat albo zwrotów podatku. W tej sytuacji na zaległość podatkową składa się zarówno kwota bazowa, jak i jej oprocentowanie.

Jak nalicza się odsetki za zwłokę w 2020 roku?

Sposób naliczania odsetek karnych zależy od takich czynników jak:

 • ile dni wynosiło spóźnienie, czyli ile czasu minęło od właściwego terminu, zanim e deklaracja 2020 wpłynęła do urzędu skarbowego,
 • wysokość zaległości podatkowych,
 • wysokość stopy odsetek za zwłokę.

Uwaga! Obliczanie odsetek i wpłacanie tych zaległości na konto urzędu to obowiązek podatnika. Co więcej, organ skarbowy nie upomina się o wpłatę należności. Oznacza to, że wysokość odsetek może być znacznie wyższa, kiedy podatnik zaniedba ten obowiązek lub po prostu nie jest świadomy obowiązującego prawa.

Wysokość odsetek oblicza się według schematu określonego w prawie podatkowym. Należy pomnożyć przez siebie wyżej podane czynniki, a uzyskany wynik podzielić przez 365 dni. Wynik tego działania musi zostać zaokrąglony do pełnych złotych. Jeśli końcówka kwoty nie przekracza 50 groszy, to należy zaokrąglić ją w dół. Natomiast gdy jest większa niż 50 groszy – w górę.

Wzór na obliczenie zaległości podatkowej w 2019 roku

Podatnik może obliczyć zaległość podatkową, stosując wzór:

(KZ x LD x S)/ 365 = NO

Wyjaśnienie skrótów:

 • KZ –kwota zaległości,
 • LD – liczba dni,
 • S – stopa procentowa odsetek za zwłokę,
 • NO – naliczone odsetki (w zaokrągleniu).

Ważne! Uregulowanie zobowiązania następuje w momencie zapłacenia należności i odsetek. Jeśli podatnik zapłaci jedynie należność, którą zawierała e-deklaracja 2020, ale nie wpłaci naliczonych odsetek, to zaległość w dalszym ciągu nie jest uregulowana. Do spłaty nadal pozostaje kwota stanowiąca wynik obliczeń wykonanych przez kalkulator odsetek. Jeżeli podatnik tego nie dopilnuje, efektem niedopatrzenia ze strony podatnik może być dalsze naliczanie odsetek za zwłokę.

E deklaracja 2020 – dwie stawki odsetkowe za spóźnienie

Zgodnie z art. 56 – 56b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, obowiązują aktualnie dwie stawki podatkowe za odsetki

 1. Wysokość stawki podstawowej wynosi obecnie 8% w skali roku.
 2. Stawka obniżona – w 2021 roku wynosi 4% w skali roku. W jej zakresie obowiązują dwa oprocentowania:
 • 75% dla zobowiązań powstałych przed 1 stycznia 2017 roku,
 • 50% dla zobowiązań powstałych po 1 stycznia 2017 roku.

Warunki stosowania stawki 50%

Obniżona stawka odsetek za zwłokę o wartości 50% stawki odsetek za zwłokę jest stosowana w przypadku, gdy podatnik spełni łącznie dwa warunki:

 1. Złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji do 6 miesięcy od dnia upłynięcia terminu, kiedy powinna być złożona e deklaracja 2020.
 2. Zapłaci zaległości podatkowe w ciągu 7 dni od momentu złożenia korekty deklaracji.

Wymienione warunki mają zastosowanie w przypadku zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku oraz potrącenia i przeniesienia własności rzeczy czy praw majątkowych w trybie określonym w art. 66 Ordynacji podatkowej. Musi się to odbyć na wniosek złożony przez podatnika w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji.

Obniżona stawka odsetek a korekta deklaracji

Obniżona stawka odsetek za zwłokę nie będzie stosowana w przypadku korekty deklaracji, jeśli ta zostanie złożona po:

 • doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu kontroli podatkowej,
 • zakończeniu kontroli podatkowej, niepoprzedzonej zawiadomieniem,
 • czynnościach sprawdzających dokonanych przez organ skarbowy.

Ważne: nie trzeba płacić odsetek za zwłokę, jeśli ich wysokość w dniu wpłaty nie przekracza kwoty 17,70 zł (jest to trzykrotność opłaty za przesyłkę listową poleconą, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej). Aby poznać orientacyjną wysokość zaległości podatkowych, warto zastosować kalkulator odsetek.

Odsetki od zaległości podatkowych a opłata prolongacyjna

Uregulowanie zaległych odsetek podatkowych jest niewystarczające. Kiedy minie termin płatności, a podatnik wciąż nie wywiązał się ze swoich obowiązków względem fiskusa, musi liczyć się również z opłacenie opłaty prolongacyjnej. Jest to kwota, jaką osoba zadłużona musi uregulować w urzędzie skarbowym jako swoiste odszkodowanie. Podatnik pozbawia dochodu budżetu państwa w przypadku zaległości podatkowych. W efekcie organ podatkowy wylicza stawkę opłaty prolongacyjnej, która jest zadośćuczynieniem.

Wysokość opłaty prolongacyjnej zależy przede wszystkim od kwoty podatku i zaległości podatkowej. Co do zasady, jest równa wartości obniżonej stawce odsetek podatkowych za zwłokę. Jak obliczyć opłatę prolongacyjną? Jeżeli termin płatności minął, nalicza się ją od dnia następującego po dniu złożenia wniosku do terminu odroczonej spłaty zaległości podatkowej lub ostatniej raty podatku.

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Wielu podatników zadaje sobie pytanie, czy da się uniknąć odsetek podatkowych i w jaki sposób to zrobić. Najprostszym sposobem jest oczywiście uregulowanie zobowiązania, kiedy zbliża się termin płatności. Jeżeli podatnik nie ma takiej możliwości lub nie wpłaci należności przez nieuwagę, istnieje również umorzenie odsetek od zaległości podatkowych. Najważniejsze informacje na ten temat znajdują się w Ordynacji podatkowej w art. 67a § 1 pkt 3. Nie każdy podatnik będzie miał jednak szansę na skorzystanie z takiego udogodnienia.

Wniosek o umorzenie odsetek podatkowych powinien zawierać dodatkowe załączniki w postaci: oświadczenia o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej, a także informacje o bieżącej sytuacji finansowej. Ponadto warto dołączyć również inne dokumenty, które potwierdzą zasadność anulowania zadłużenia. Dlaczego? Odsetki podatkowe podlegają umorzeniu wyłącznie w dwóch sytuacjach.

Pierwsza z nich to ważny interes podatnika, czyli nadzwyczajne, losowe przypadki, które spowodowały niemożność uregulowania zaległości podatkowej. Odsetki podatkowe mogą być więc umorzone w przypadku nagłej utraty źródła dochodu lub losowej utraty majątku. Druga sytuacja to interes publiczny, czyli sytuacja, kiedy podatnik będzie musiał skorzystać z dodatkowej pomocy państwa w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb w przypadku uregulowania odsetek od zaległości podatkowych.

Pamiętaj! Organ podatkowy przeanalizuje skrupulatnie Twoją sytuację finansową, by mieć pewność, że umorzenie odsetek od zaległości podatkowych jest w pełni uzasadnione. W niektórych przypadkach istnieje również możliwość skorzystania z anulowania zadłużenia z urzędu. Dzieje się tak w kilku sytuacjach. Wśród nich można wymienić: kwota zaległości jest niższa niż pięciokrotność wartości kosztów upomnienia, w przypadku śmierci podatnik nie pozostawia żadnego majątku, wydatki egzekucyjne są wyższe niż rzeczywista wysokość odsetek.

Kalkulator odsetek – jak z niego skorzystać?

Jeżeli chcesz wiedzieć, ile wynoszą zaległości, pomoże Ci w tym kalkulator odsetek. Aby z niego skorzystać, podatnik będzie potrzebował kilku podstawowych informacji na temat zaległości. Wśród nich znajdują się:

 • kwota zobowiązania,
 • termin płatności,
 • termin uregulowania zobowiązania,
 • stawka, według której jest ustalana wysokość odsetek.

Kalkulator odsetek wymaga wpisania wszystkich tych informacji. Następnie na tej podstawie otrzymasz informację na temat wysokości zobowiązania.

E-deklaracja 2019 – jak uniknąć kary?

Najlepszym sposobem na terminowe złożenie deklaracji, jest wypełnienie i złożenie jej drogą elektroniczną. Jest to szybka i łatwa metoda rozliczenia, ponieważ program podpowiada użytkownikowi, co i gdzie powinien wpisać. Co więcej, wykonuje on większość obliczeń, a więc zmniejsza się prawdopodobieństwo popełnienia błędu. E-deklaracja 2019 może być złożona bez wychodzenia z domu Programem PIT 2021. To ułatwienie, z którego skorzystały już miliony Polaków.

Podsumowanie: kalkulator odsetek – od czego zależy ich wysokość?

Kalkulator odsetek podatkowych to narzędzie, które pomoże Ci określić wysokość zobowiązania. Pamiętaj, że musisz uregulować zaległości wraz z opłatą prolongacyjną. Wartość odsetek zależy od zastosowania stawki podstawowe lub obniżonej. Drugim parametrem, który ma na to wpływ, jest termin płatności oraz spłaty zobowiązania. Co ważne, obniżoną stawkę podatkową stosuje się w przypadku dostarczenia korekty deklaracji. Aby uniknąć odsetek podatkowych, w niektórych przypadkach można zastosować również wniosek o umorzenie zaległości.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
E deklaracje - najważniejsze informacje na temat internetowego rozliczenia