Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Odblokowanie płatności dla Polski na rzecz projektów...
http://sxc.hu/
Ministerstwo FInansów

Odblokowanie płatności dla Polski na rzecz projektów drogowych

Służby Komisji Europejskiej podjęły decyzję o odblokowaniu płatności dla Polski na rzecz projektów drogowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, pełniący funkcję Instytucji Audytowej, przy pomocy Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów, na prośbę Komisji Europejskiej (KE), dokonał oceny działań podjętych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w zakresie wymaganym przez Komisję Europejską. Pozytywna ocena działań MRR została przekazana przez Instytucję Audytową do Komisji Europejskiej 15 marca 2013 r.

W oparciu o informacje przekazane przez Polskę służby Komisji Europejskiej uznały, że polskie władze dostarczyły Komisji wystarczającą dokumentację i podjęły niezbędne kroki, aby Komisja mogła uruchomić płatności. KE z zadowoleniem przyjęła konstruktywne podejście polskich władz w ostatnich tygodniach w tej sprawie. Pozwoliło to na rozstrzygnięcie sprawy w ciągu 3 miesięcy, co jest wyjątkowo krótkim terminem.

Jakość pracy polskiej Instytucji Audytowej została już w 2012 r. pozytywnie oceniona przez Komisję Europejską. Wyraziła ona opinię, że w odniesieniu do 16 wdrażanych w Polsce programów operacyjnych, KE może polegać na wynikach pracy polskich służb audytowych i ograniczyć własne audyty do wyjątkowych sytuacji. Ocenę taką jednocześnie z Polską otrzymało 9 państw członkowskich dla 49 wdrażanych programów operacyjnych. Polska na tle innych krajów członkowskich wypada zatem bardzo korzystnie.

Wcześniej, w 2011 r., również Europejski Trybunał Obrachunkowy uznał polską Instytucję Audytową za jedną z najlepszych w Europie. Spośród badanych uzyskała ona najlepsze wyniki cząstkowe, a ogólna ocena wskazuje na jej skuteczne funkcjonowanie.

Loading Comments