Odbicie inflacji jesienią
http://sxc.hu/
BIEC

Odbicie inflacji jesienią

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Na razie tempo wzrostu cen z miesiąca na miesiąc jest niższe i w najbliższej przyszłości proces ten powinien być kontynuowany zwłaszcza, że czynniki sezonowe sprzyjać będą obniżaniu inflacji. Jednak jesienią, gdy działanie czynników sezonowych przestanie działać w kierunku wolniejszego wzrostu cen, należy liczyć się z odbiciem inflacji.

Czynnikiem, który najsilniej działał w kierunku spadku wskaźnika a tym samym słabszej presji inflacyjnej w gospodarce były niższe niż przed miesiącem oczekiwania menedżerów przedsiębiorstw co do możliwości podnoszenia cen na produkowane przez nich wyroby. Producenci w ostatnich miesiącach znacznie częściej niż zwykle rewidują swoje poglądy na temat przyszłych cen. Pogarszająca się sytuacja finansowa wielu firm, mimo wysiłków zmierzających do obniżki kosztów skłania do stopniowego podnoszenia cen. Jednak słaby popyt wewnętrzny nie pozwala na realizację tych oczekiwań. Stąd opinie na temat kształtowania się cen producentów w ostatnim czasie charakteryzują się znaczną zmiennością. Najsilniejsze tendencje do obniżania cen dominują wśród producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych, w szczególności u producentów wyrobów elektronicznych i komputerów. W stosunku do sytuacji sprzed kilku miesięcy znacznie obniżyły się oczekiwania wzrostu cen u producentów żywności. Natomiast najsilniejsze oczekiwania wzrostu cen występują u producentów energii i w branży przetwórstwa ropy naftowej.

W dalszym ciągu spadają ceny importu, choć nieco wolniej niż w ostatnim miesiącu ubiegłego roku (ostatnie dostępne dane za styczeń 2013). Niższe ceny importu to efekt zarówno stabilizacji cen na rynku surowców, tendencji do umacniania złotego, która dominowała do jesieni ub. roku oraz wyraźnego spadku importu dóbr inwestycyjnych w strukturze polskiego importu. Wskaźnik cen importu uwzględnia bowiem strukturę dóbr importowanych. W konsekwencji mniejszy udział dóbr inwestycyjnych – zazwyczaj droższych, przyczynia się do spadku wskaźnika. Dane na temat struktury polskiego importu za pierwsze dwa miesiące tego roku pokazują jego dodatnią dynamikę w grupie towarów żywnościowych oraz ujemną dynamikę w grupie towarów przemysłowych, w tym również maszyn i urządzeń.

Nieznacznie zmniejszyło się tempo przyrostu długu skarbu państwa, choć sama wartość tego zadłużenia cały czas rośnie.

Obojętne z punktu widzenia kształtowania się przyszłych cen w gospodarce są zmiany w wykorzystaniu mocy wytwórczych w przemyśle. Stopień ich wykorzystania nie uległ istotnej zmianie w stosunku do poprzedniego kwartału. Obecnie moce wytwórcze w przemyśle wykorzystywane są w około 73%. Przed rokiem odsetek ten wynosił około 75%. Niższy odsetek wykorzystania mocy jest wyrazem spowolnienia gospodarczego. Z punktu widzenia kształtowania się cen w gospodarce, spadek wykorzystania mocy obniża koszty funkcjonowania firm, co stabilizuje ceny.

Nie zagraża nam również presja inflacyjna związana ze wzrostem popytu na kredyt konsumpcyjny. Słabnące zainteresowanie finansowaniem zakupów kredytem bankowym dominowało w całym 2012 roku a pierwsze miesiące tego roku są kontynuacją wcześniejszych tendencji. W najbliższych miesiącach trudno spodziewać się wzrostu zainteresowania kredytem nawet w warunkach obniżki stóp procentowych i luzowania kryteriów przyznawania kredytów. Podstawowym czynnikiem decydującym o powrocie kredytobiorców do banków jest ożywienie gospodarcze a wraz z nim wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń.

Spośród czynników działających w kierunki wzrostu WPI a tym samym zagrażających stabilności inflacji, najsilniejszy wpływ w tym miesiącu wywarły rosnące ceny usług transportu i magazynowania. Był to już drugi z rzędu miesiąc, gdy ceny na te kategorie usług rosły zdecydowanie szybciej niż w poprzednich miesiącach. Począwszy od drugiej połowy ub. roku ceny te rosły coraz wolniej a nawet okresowo spadały. W pierwszych dwóch miesiącach br. (ostatnie dane dostępne za luty br.) najszybciej rosły ceny transportu lądowego, wodnego oraz transportu odbywającego się za pośrednictwem rurociągów.

W dalszym ciągu rosną jednostkowe koszty pracy w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych. Tendencję tą obserwujemy od grudnia ub. roku. Podobną, wzrostową tendencje obserwujemy w przypadku kosztów w przeliczeniu na jednostkę produktu. Warto zaznaczyć, że dynamika wzrostu realnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym jest dodatnia, pomimo obserwowanego w ostatnich miesiącach stopniowego ograniczania wielkości produkcji. Utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu płac oznacza wzrost udziału kosztów pracy w całości kosztów a w konsekwencji pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw.


Maria Drozdowicz
www.biec.org 

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak długo ceny będą rosły wolniej?