Od kiedy można rozliczać PIT za 2023 rok?
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Od kiedy można rozliczać PIT za 2023 rok?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Od kiedy możliwe rozliczenie pit za 2023 rok?

W Polsce każdy obywatel osiągający dochód musi obowiązkowo złożyć do Urzędu Skarbowego deklaracje PIT.

PIT to skrót nazwy podatku dochodowego od osób fizycznych (z ang. PIT - Personal Income Tax – podatek od dochodów osobistych). Podatek dochodowy płacimy od uzyskanych dochodów lub przychodów. Jest to np. przychód z pracy, prowadzonej działalności gospodarczej, wynajmu, emerytury itd.

Zgodnie z najnowszą broszurą informacyjną opublikowaną przez Ministerstwo Finansów, jeśli podatnik otrzyma PIT11 od pracodawcy to może przystąpić do wypełniania deklaracji PIT. Oficjalna możliwość przesyłania deklaracji podatkowych rozpoczyna się 15 lutego 2024 roku. Można to zrobić wcześniej, co dokładnie wyjaśnimy w artykule.

Pamiętajmy jednak, że nie tylko termin rozpoczęcia przesyłania rozliczeń PIT jest ważny, równie istotne jest to, do kiedy można przesyłać swoje deklaracje podatkowe. W tym roku podatnicy muszą się rozliczyć do 30 kwietnia 2024 r. Terminowe złożenie PIT pozwolili podatnikom uniknąć negatywnych konsekwencji, co w praktyce oznacza naliczenia odsetek za zwłokę.

Obowiązek podatkowy w Polsce

Obowiązek podatkowy obejmuje każdą osobę fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w Polsce. Dochód, który podlega rozliczeniu poprzez wypełnienie PIT:

 • stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, emerytura lub renta,

 • usługi osobiste,

 • przychody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • przychody uzyskane z działów specjalnych produkcji rolnej,

 • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i inne podobne umowy,

 • kapitał pieniężny i prawa majątkowe,

 • sprzedaż m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, ruchomości,

 • działalność prowadzona przez kontrolowaną spółkę zagraniczną (CFC),

 • przychody z innych źródeł.

PIT 37 za 2023 rok

W Polsce najpopularniejszym formularzem do rozliczeń PIT jest druk PIT 37. Rozliczają się na nim podatnicy, którzy uzyskiwali w 2023 roku zarobki opodatkowane na zasadach ogólnych (np. z umowy o pracę), które były rozliczane za pośrednictwem płatnika. Z tego też tytułu podatnicy otrzymują informację od pracodawcy, czyli PIT-11.

Zeznanie PIT-37 za 2023 rok można składać od 15 lutego 2024 r. (czwartek) do 30 kwietnia 2024 r. (wtorek).

Jeśli minie termin rozliczenia, a podatnik nie złożył deklaracji podatkowej to naraża się na odpowiedzialność karną skarbową.

UWAGA! Jeśli podatnik złoży zeznanie podatkowe przed 15 lutego 2024 roku to i tak będzie to zeznanie złożone w dniu 15 lutego 2024.

Dotyczy to również zeznania papierowego nadanego przed 15 lutego 2024 roku w placówce Poczty Polskiej.

O dacie nadania zeznania papierowego w placówce Poczty Polskiej od 15 lutego 2024 roku decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku polskich rezydentów, którzy opuszczają Polskę przed 15 lutego warto złożyć zeznanie przed opuszczeniem terytorium Polski.

Jaki PIT za 2023 rok? Do kiedy złożyć PIT?

Termin 15 luty 2024 do 30 kwietnia 2024 obowiązuje również inne formularze podatkowe (nie tylko wspomniany PIT 37), takie jak:

Formularz PIT 36. Ten formularz składają podatnicy, w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz osoby, które uzyskały przychód z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej na tych samych zasadach.

PIT 36L. Dotyczy osób, które uzyskują przychód z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym. Deklaracja jest też odpowiednia dla podatników, którzy uzyskują przychody z działów produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym.

PIT 28. Do złożenia deklaracji PIT 28 zobowiązani są podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z tej uproszczonej formy opodatkowania skorzystać mogą niektóre osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby, które osiągają przychody z tytułu najmu czy dzierżawy.

PIT 38. Do wypełnienia formularza PIT-38 zobowiązani są podatnicy, którzy osiągnęli dochody z niektórych kapitałów pieniężnych. Deklarację PIT-38 składają podatnicy, którzy zbyli odpłatnie m.in. papiery wartościowe i udziały w spółkach.

PIT 39. Dotyczy osób fizycznych, jest to formularz wypełniany w przypadku sprzedaży nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa wieczystego użytkowania gruntów przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie praw lub wybudowanie nieruchomości.

W przypadku deklaracji PIT 16A (podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej), liczy się ostateczny termin złożenia, nie później niż 28 lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

PIT-19A. Rozliczenia PIT-19A dotyczą osób duchownych, które deklarują wysokość składki zapłaconej na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych.

PIT 2023/2024 z punktu widzenia pracodawcy

W imieniu podatnika, pracodawca oblicza oraz oprowadza zaliczki na poczet podatku dochodowego na konto urzędu skarbowego. Innymi słowy to pracodawca jest płatnikiem podatku dochodowego. Przekazywany przez pracodawcę PIT jest deklaracją mówiącą o naszych dochodach i przekazanych do Urzędu Skarbowego zaliczkach.

Pracodawca ma obowiązek przekazania podatkowi PIT-11 za 2023 rok do końca lutego 2024 roku. PIT-11 może dostarczyć  pracownikowi do rąk własnych – osobiście lub pocztą, a także elektronicznie.

Wcześniej, bo do 31 stycznia, pracodawca ma obowiązek przekazać PIT-11 pracownika do Urzędu Skarbowego.

WAŻNE! Podatnik powinien poczekać ze złożeniem deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego do momentu, kiedy otrzyma rozliczenie roczne PIT od każdego pracodawcy z którym współpracował. Musi bowiem otrzymać informację o uzyskanych  przychodach (dochodach) od każdego pracodawcy z osobna. Wszystkie uzyskane druki PIT-11 należy ująć w jednym rozliczeniu podatkowym i dopiero wtedy przesłać do urzędu skarbowego. Pominięcie choćby jednego druku PIT-11 może mieć przykre konsekwencje i skutkować złożeniem błędnego zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego, który podatnik zobowiązany będzie w przyszłości skorygować.

Darmowe rozliczenie PIT 2023/2024 przez internet

Dawno minęły czasy, kiedy z wypełnionym rozliczeniem podatkowym stało się w długich kolejkach w Urzędzie Skarbowym czy na poczcie. Oczywiście, taka możliwość jeszcze istnieje, jednak większość Polaków wybiera wygodny, szybki i bezpieczny sposób rozliczenia podatków poprzez internet.

W takim przypadku najwygodniej skorzystać z usługi elektronicznego rozliczania PIT-a. Rozliczenie e PIT oferuje intuicyjny program PIT Pro od Podatnik.info.

Program jest aktualizowany, przez co można być pewnym, że zawarte są w nim wszystkie aktualne formularze, ulgi, szereg zwolnień/preferencji podatkowych i inne ważne informacje podatkowe. Program PIT 2023/2024 jest nie tylko intuicyjny (nie przejdzie się dalej, jeśli nie wypełni się niezbędnych pól), ale i przede wszystkim bezpieczny. Podatnicy mogą w dowolnym momencie przejrzeć, sprawdzić i ewentualnie skorygować swoje zeznania podatkowe.

Platforma daje dostęp do:

 • wcześniej przesłanych PIT-ów, korekt lub zgłoszeń aktualizacyjnych,

 • informacji podatkowych od płatników,

 • aktualnego stanu prowadzonych spraw w urzędzie skarbowym,

 • złożonych pełnomocnictw głównych,

 • stanu rozliczeń i płatności z organem podatkowym,

 • pism wysłanych do organu podatkowego i odebranych od niego, dotyczących spraw załatwianych przez portal.

Warto pamiętać, że podatnicy, których dochody nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 zł, są zwolnieni z podatku, natomiast ci uzyskujący dochody ponad nadwyżkę 30 000 zł do momentu przekroczenia I progu podatkowego płacą podatek w wysokości 12%. Do kwoty 120 tyś. zł dochodu podatnik rozliczający się na skali płaci 12% podatek. Powyżej 120 tys. zł wchodzi już w drugi próg i podatek wynosi 32%, ale tylko od nadwyżki tej kwoty, nie od całości.

Program PIT Pro od Podatnik.info rozlicza progi podatkowe automatycznie.

Kiedy otrzymam zwrot podatku 2024?

Każdy podatnik, u którego rozliczenie PIT wskaże nadpłatę, będzie czekał na szybki zwrot nadpłaty podatku. Dlatego uzupełniając i wysyłając swój PIT warto mieć na uwadze fakt, że im szybciej podatnik rozliczy się z urzędem skarbowym, tym szybciej uzyska zwrot podatku. W przypadku niedopłaty otrzyma informację o konieczności zapłaty podatku.

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministerstwa Finansów liczy się termin rozliczenia PIT, czyli 15. lutego 2024 roku, bo nawet jeśli szybciej uda się rozliczyć PIT - np. PIT 37 czy PIT 36 w styczniu to termin zwrotu liczony będzie od 15 lutego 2024 roku.

Prawo podatkowe jasno określa, że podatnicy, którzy rozliczą się z fiskusem drogą elektroniczną, otrzymają zwrot podatku najszybciej – urząd skarbowy ma wówczas maksymalnie 45 dni na wypłacenie zwrotu podatku, od dnia złożenia druku PIT. Z kolei w przypadku złożenia PIT-u osobiście w urzędzie lub listem poleconym, na należne pieniądze podatnicy mogą czekać nawet do 3 miesięcy od dnia złożenia formularza.

W jakiej formie nadpłata podatku?

Urząd skarbowy może dokonać zwrotu podatku:

 • na rachunek bankowy,

 • przekazem pocztowym,

 • w kasie urzędu.

Jeśli zależy nam żeby zwrot podatku otrzymać jak najszybciej, warto wskazać fiskusowi numer rachunku bankowego. Numeru rachunku nie musimy podawać co roku. Wskazujemy go ponownie, gdy ulegnie on zmianie lub gdy chcemy otrzymać nadpłatę na inne konto.

W przypadku, gdy zwrot podatku zostanie wysłany przekazem pocztowym, urząd skarbowy potrąci jego koszt (1% przekazywanej kwoty + opłata manipulacyjna). Pieniądze dostarczane są na adres zamieszkania zgłoszony przez podatnika.

Karta Dużej Rodziny, a szybszy zwrot podatku

Podatnicy posiadający Kartę Dużej Rodziny (KDR) są objęci preferencyjnym 30-dniowym terminem zwrotu nadpłaty podatku, w przypadku złożenia deklaracji podatkowej drogą elektroniczną. Podatnik musi poinformować organ podatkowy o fakcie posiadania ważnej Karty. W praktyce w tym celu należy wskazać nr KDR w druku rozliczenia.

Ważne! Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Jak rozliczyć PIT? Kara dla spóźnialskich

Jak już wspomnieliśmy, w 2024 roku podatnik podobnie jak w latach ubiegłych może skorzystać z rozliczenia online lub z tradycyjnych form dostarczenia deklaracji podatkowej. Pamiętajmy jednak, że dokonując samodzielnych wyliczeń w deklaracji PIT łatwo o pomyłki. Dlatego warto skorzystać z niezawodnych narzędzi, jak darmowy i bezpieczny program do rozliczania PIT w serwisie podatnik.info.

Nieprzekraczalny termin rozliczenia PIT (zarówno tych papierowych, jak i elektronicznych) to 30 kwietnia 2024. Zgodnie z ustawą, od 1 maja 2024 roku, zacznie naliczać się kara skarbowa za nieterminowe przekazanie zeznania podatkowego z odsetkami za zwłokę (stanowiąca wyliczony procent z minimalnego wynagrodzenia). Papierową wersję PIT należy wysłać na adres odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Termin 30 kwietnia dotyczy najpopularniejszych formularzy PIT– PIT 28, PIT 37, PIT 36, PIT 36L, PIT 38 oraz PIT 39.

PIT po terminie

Z różnych powodów podatnikowi może się zdarzyć, że nie wyśle swojego rozliczenia PIT do dnia 30 kwietnia. Wówczas nie dopełni on swojego obowiązku podatkowego. Przed ewentualną karą uchroni nas złożenie zaległego PIT-u oraz tzw. czynny żal.

Kary za nierozliczenie PIT-u są uzależnione od kwoty zaległości. Jeżeli nie przekroczy ona 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, to jest to wykroczenie skarbowe, za które trzeba zapłacić mandat. Jeżeli zaś zaległość jest wyższa, to taki czyn jest kwalifikowany jako przestępstwo skarbowe. Kara jest rozpatrywana indywidualnie, a sąd może nałożyć na winnego grzywnę, a nawet karę ograniczenia lub pozbawienia wolności.

By uniknąć sankcji karnoskarbowej w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego podatnik może złożyć czynny żal.

Czynny żal powinien zawierać: dane podatnika, adres urzędu skarbowego, datę i podpis. Należy także podać powód przekroczenia terminu. Może to być na przykład wydarzenie rodzinne, choroba lub inne utrudniające złożenie deklaracji PIT zdarzenia.

Według Kodeksu karnego skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Potocznie mówiąc, czynny żal to donos na siebie samego do skarbówki. W ten sposób unikniemy kary, a zapłacimy jedynie zaległy podatek wraz z odsetkami.

Brak zwrotu podatku w terminie

Najczęściej opóźnienia ze zwrotem podatku mogą wynikać z konieczności sprawdzenia przez urząd skarbowy błędnego rozliczenia. Otrzymamy wówczas wezwanie o konieczności przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wniosek o korektę zeznania.

Urząd skarbowy sam może skorygować nasze zeznanie, gdy nadpłata podatku po korekcie nie przekracza 5000 zł. Inną przyczyną braku zwrotu nadpłaconego podatku może być podanie przez nas złego numeru rachunku bankowego. Zdarza się to jednak bardzo rzadko, ponieważ urząd skarbowy automatycznie pobiera nr konta z formularza ZAP-3 lub z CEIDG – gdy chodzi o przedsiębiorców.

Może okazać się też, że nadpłata z rozliczenia PIT, została przeznaczona na pokrycie zaległości podatkowych z wcześniejszych lat lub też niezapłaconych mandatów. Fiskus ma obowiązek poinformować o tym fakcie listownie. W przypadku, gdy zwrot nadpłaconego podatku nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia 2x 11,60 zł - 23,20 zł, kwota podlega zwrotowi w kasie urzędu skarbowego.

W sytuacji, gdy żaden z powyższych powodów nie miał miejsca, pozostaje kontakt z urzędem skarbowym np. osobiście lub dzwoniąc na infolinię. Gdy mamy do czynienia z sytuacją braku zwrotu podatku w obowiązujących terminach, podatnik ma prawo domagać się odsetek za zwłokę.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!