Nowy podatek w Polsce
http://sxc.hu/

Nowy podatek w Polsce

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jako uzasadnienie wprowadzenia ww. podatku wskazano, że dotychczasowy system prawny nie zapewniał państwu sprawiedliwego udziału w wydobyciu bogactw naturalnych, tzn. udziału podobnego do uzyskiwanego z tego tytułu przez inne państwa. Wprowadzenie nowego podatku uzasadniano również tradycjami historycznymi, ponieważ do XVI wieku zyski z tytułu wydobycia kruszców stanowiły część dochodów królewskich.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od wydobycia kopalin jest, co do zasady, wydobycie miedzi oraz srebra. Zgodnie z ustawą, przez wydobycie miedzi oraz srebra rozumie się wydobycie urobku rudy miedzi albo wydobycie urobku rudy miedzi i produkcję koncentratu. Urobkiem rudy miedzi w świetle przepisów ustawy jest kopalina wydobyta ze złóż położonych na terytorium Polski, zawierająca miedź lub srebro w ilościach nadających się do przemysłowego wykorzystania. Natomiast, koncentrat to produkt wzbogacania urobku rudy miedzi w postaci nadającej się do dalszego przetwarzania w procesach hutniczych.

Zgodnie z przepisami ustawy, podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie. W przypadku, gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy miedzi, podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w urobku rudy miedzi. Opodatkowaniu nie podlega jednak urobek rudy miedzi nieprzekraczający 1 tony miesięcznie, jeżeli został wykorzystany na cele badawcze.

Podatnikiem tego podatku jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, dokonująca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wydobycia miedzi oraz srebra. Należy zaznaczyć, że prowadzenie takiej działalności i wydobywanie wskazanych surowców jest uzależnione od uzyskania odpowiedniej koncesji. Obecnie monopolistą w sektorze wydobycia rud miedzi jest spółka KGHM Polska Miedź S.A., w której ponad 30% akcji posiada Skarb Państwa i na której w głównej mierze będzie spoczywał obowiązek podatkowy. Wobec powyższego istnieje duże prawdopodobieństwo, że wprowadzenie tego podatku może obciążyć tą spółkę i wpłynąć na zahamowanie jej rozwoju, a w konsekwencji na zmniejszenie wpłacanej do budżetu państwa dywidendy.

Stawki nowego podatku są ustalane odrębnie dla jednej tony wydobytej miedzi i dla jednego kilograma wydobytego srebra. Stawka podatkowa jest ustalana w zależności od średniej ceny miedzi i srebra. Szczegółowe zasady obliczania stawek podatkowych zostały określone w ustawie. W tym miejscu należy jedynie wskazać, że o wielkości podatku będzie decydowała średnia cena miedzi i srebra wynikająca przede wszystkim z cen tych surowców na rynkach światowych oraz kursu dolara amerykańskiego.

Zgodnie z ustawą, obowiązek podatkowy powstaje w dniu wyprodukowania koncentratu z wydobytego przez podatnika urobku rudy miedzi. W przypadku, gdy podatnik nie produkuje koncentratu, obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydobycia tego urobku. Jeżeli na tej podstawie nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy, za dzień jego powstania uznaje się dzień, w którym organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdził dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu.

Podatnik, na którym ciąży obowiązek podatkowy jest zobowiązany złożyć odpowiednią deklarację podatkową i wpłacić podatek na rachunek właściwej izby celnej. Nowy podatek powinien być rozliczany miesięczne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W zakresie podatku od wydobycia miedzi oraz srebra organami podatkowymi są właściwi ze względu na siedzibę (w przypadku osób prawnych i tzw. niepełnych osób prawnych) lub ze względu na miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) naczelnicy urzędów celnych oraz dyrektorzy izb celnych.

Podsumowując, jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, wprowadzenie podatku od wydobycia niektórych kopalin może mieć ujemny wpływ na finanse firm (przedsiębiorców) posiadających koncesje i prowadzących działalność w zakresie wydobycia miedzi i srebra, ponieważ ich roczny zysk zostanie zmniejszony o kwotę planowanych wpływów z nowego podatku. Z jednej strony, jego wprowadzenie spowoduje powstanie stałego źródła przychodów do budżetu państwa, a w konsekwencji może przyczynić się do utrzymania równowagi budżetowej oraz zmniejszenia długu publicznego. Z drugiej jednak strony, nowy podatek może doprowadzić do zahamowania rozwoju wydobycia kopalin w Polsce, ponieważ ich wydobywanie może być coraz mniej opłacalne.

 

Aneta Wrona-Kłoczko
aplikant radcowski
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
www.szulikowski.pl

szulikowski.jpg-150

Niniejsze memorandum ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przedmiotem praw autorskich M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej.

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wkrótce podatek od wydobywania miedzi i srebra?