Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Niepełnosprawne rodzeństwo a odliczenie ulgi prorodzinnej
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Niepełnosprawne rodzeństwo a odliczenie ulgi prorodzinnej

Podatnik opiekujący się dorosłym i ubezwłasnowolnionym rodzeństwem na podstawie wyroku sądowego, może skorzystać z ulgi prorodzinnej. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygnaturze IBPBII/1/415-195/11/AŻ z 23 maja 2011 roku.

PIT-37 a ulga z tytułu opieki nad ubezwłasnowolnionym bratem
 

Wnioskodawca, który wystąpił z interpelacją, mieszka z żoną, matką oraz ubezwłasnowolnionym bratem, którego jest jedynym opiekunem prawnym. Brat otrzymuje rentę socjalną z ZUS oraz zasiłek pielęgnacyjny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i ze względu na stan zdrowia nie uzyskuje żadnych przychodów. Na wnioskodawcy ciąży ponadto obowiązek alimentacyjny, jako na jedynym bracie osoby niepełnosprawnej, który wypełnia, zamieszkując z nią we wspólnym gospodarstwie domowym, jednocześnie się nią opiekując i częściowo utrzymując.
 

Opiekun prawny posiada pełnię praw i obowiązków przysługujących rodzicom
 

Wnioskodawca podkreśla, że jego rodzice nie opiekują się niepełnosprawnym bratem ze względu na podeszły wiek oraz zły stan zdrowia. Dlatego jego zdaniem to on, jako jedyny opiekun prawny, powinien móc przejąć pełnię praw przysługujących rodzicom niepełnosprawnych dzieci. Jednym z takich przywilejów jest właśnie ulga prorodzinna bez względu na wiek pociechy. Organ podatkowy przychylił się do prośby wnioskodawcy, potwierdzając jego prawo do skorzystania z preferencyjnej ulgi.
 

Opieka nad pełnoletnim dzieckiem


Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w swoim orzeczeniu powołał się na art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W punkcie 2 wyżej wymienionego artykułu ustawodawca stwierdził, że ulga prorodzinna na każde małoletnie dziecko przysługuje m. in. osobie, która w roku podatkowym pełniła funkcję opiekuna prawnego oraz jeżeli dziecko z nią zamieszkiwało. Natomiast na podstawie art. 27f ust. 6 ustawy opdof, przepis ten stosuje się również w odniesieniu do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, które na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy opdof, otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Dotyczy to opiekunów, którzy wykonują ciążący na nich obowiązek alimentacyjny lub sprawują funkcję rodziny zastępczej.
 

W interpretacji przypomniano także, że obowiązek alimentacyjny oraz dostarczanie środków niezbędnych do życia obciąża krewnych w linii prostej (osoby pochodzące jedna od drugiej) oraz rodzeństwo na podstawie art. 128 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 

Podsumowując, wyżej wymieniony podatnik - w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego na rzecz pełnoletniego, niepełnosprawnego brata -ma prawo do złożenia (wspólnie z żoną) zeznania rocznego na formularzu PIT-37.

 

Podatnik.info

Loading Comments