Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
Wyniki sondażu: sondaż 463 głosów
20%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

93 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

96 głosów
59%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

274 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Nie można naprawiać finansów publicznych jedynie...
KS
http://sxc.hu/

Nie można naprawiać finansów publicznych jedynie obciążając przedsiębiorców

Podziel się tym artykułem:   

Deficyt budżetowy, międzynarodowa niepewna sytuacja gospodarcza, jak również ujemny bilans Funduszu Ubezpieczeń Społecznych skłaniają Rząd do zwiększania wpływów z tytułu danin publicznych, w tym składek ubezpieczeniowych. Zwiększenie wysokości składki rentowej o dwa punkty po stronie pracodawców, może jednak wywołać negatywne skutki na rynku pracy, głównie poprzez spowolnienie tempa wzrostu tworzenia nowych miejsc pracy – uważa Krajowa Izba Gospodarcza oceniając projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Potrzeba ograniczenia dopłat z budżetu do FUS jest zrozumiała, naszym zdaniem docelowo system powinien stać się w jak największym stopniu samofinansujący.

W zamian za wzrost obciążeń fiskalnych należy uprościć przepisy prawne

Uważamy, że wprowadzaniu wyższych obciążeń fiskalnych towarzyszyć powinno tworzenie bardziej przyjaznego dla prowadzenia działalności gospodarczej otoczenia prawnego. Przedsiębiorcy rozumieją powagę sytuacji, w jakiej znalazły się finanse publiczne. Są świadomi tego, iż nie da się w pełni uniknąć zwiększenia obciążeń fiskalnych, jednak za kluczowe uznać należy potrzebę połączenia tego typu działań z widocznym i radykalnym ograniczaniem barier administracyjnych, zwłaszcza w zakresie prawa podatkowego i inwestycyjnego. Wspieranie przedsiębiorczości oraz tworzenie przyjaznego klimatu dla jej rozwoju powinno ograniczyć negatywne konsekwencje zwiększenia pozapłacowych kosztów pracy. Nie mogą być to jednak działania pozorne – projekty odpowiednich aktów prawnych powinny zostać przygotowane w jak najkrótszym czasie. Objęcie ich pogłębionymi konsultacjami społecznymi zapewni wdrożenie, które w sposób faktyczny przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy uszczelnić system rentowy

W ocenie KIG, w sposób ciągły należy również prowadzić działania mające na celu stopniowe uszczelnianie systemu rentowego, poprzez weryfikację zasadności wypłacania świadczeń.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż podwyższenie składki rentowej obciążającej pracodawców związane jest ze zwiększeniem kosztów płac w administracji publicznej, a tym samym wzrostem wydatków budżetowych w powyższym zakresie. Powinno być więc wdrożone w połączeniu z racjonalizacją zatrudnienia w urzędach państwowych, a także reformą struktury ich wydatków administracyjnych.

 

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza

Podziel się tym artykułem: