Ministerstwo Finansów nie zgadza się z zarzutami...
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów nie zgadza się z zarzutami profesora Modzelewskiego i ISP

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Oto pełne stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie:

W związku z opublikowaniem dokumentu Instytutu Studiów Podatkowych pt. Raport podsumowujący najważniejsze doświadczenia 10 - lecia podatku akcyzowego w Polsce (lata 2004-2014) zważyć należy, co następuje.

Przedmiotowy raport, jak wskazuje sam tytuł miał podsumować najważniejsze doświadczenia 10 -lecia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w Polsce (lata 2004-2014). Powinien zatem dotyczyć bardzo ważnej części sfery podatkowej ujętej w stosunkowo długim okresie czasowym. Należało, zatem spodziewać się bardzo obszernego i analitycznego opracowania, które odzwierciedlałoby faktycznie najważniejsze doświadczenia w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w Polsce, dla wskazanego czasookresu.
Tymczasem nie dość, że jest on zdawkowy, to jeszcze nie zawiera treści, które faktycznie podsumowałyby najważniejsze doświadczenia 10-lecia podatku akcyzowego w Polsce (lata 2004-2014).

Znaczną treść raportu stanowi zestawienie dyrektyw i rozporządzeń wykonawczych dotyczących podatku akcyzowego, jak również zestawienie zmian legislacyjnych ustaw regulujących kwestię obu podatków.

Natomiast te aspekty raportu, które należałoby uznać za doświadczenia nie dość, że potraktowane zostały zbyt ogólnikowo (dwie i pół strony o podatku akcyzowym) i bez rzetelnego rozeznania tematu to jeszcze zawierają szereg rażących błędów.

Nie jest obiektywna część raportu dotycząca zarzutu złej organizacji jako podstawy kryzysu podatku akcyzowego, która miała przejawić się w tym, że podatek akcyzowy przekazano służbie celnej. Pominięto bowiem, że:

  • w Unii Europejskiej obowiązują inne reguły obrotu wyrobami akcyzowymi, które po wejściu Polski do UE wymusiły konieczność zasilenia obsługi administracyjnej podatników podatku akcyzowego,
  • akcyzę przekazano organom celnym podobnie, jak to miało miejsce w innych państwach członkowskich, takich jak m.in. Czechy, Francja, Słowacja, Hiszpania, Chorwacja, Węgry, Holandia, Niemcy, Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Portugalia.


Błędnie wskazano również datę przekazania akcyzy służbie celnej (2004 zamiast 2003).

Treść raportu stanowi również o braku podstawowej wiedzy na temat obowiązków nałożonych na Polskę w związku z wejściem do Unii Europejskiej. Świadczy o tym stwierdzenie, że:

  • „wprowadzone w ostatnich trzech latach zmiany dotyczące opodatkowania wyrobów węglowych i wyrobów gazowych są klasycznym przykładem atrap legislacyjnych" w sytuacji, gdy Polska z chwilą akcesji do Unii Europejskiej zobowiązana została do opodatkowania wyrobów węglowych i gazu, w terminach wynegocjowanych przed tą akcesją,
  • w 2004 r. dokonano zwykłego przeklejenia przepisów ukształtowanych w latach 1993-2004, dotyczących opodatkowania obrotu krajowego i importu oraz, że dostosowano niektóre przepisy o podatku akcyzowym do egzotyki prawa wspólnotowego, podczas gdy zmiany te miały charakter fundamentalny i całkowicie zmieniły system opodatkowania podatkiem akcyzowym.


Zabrakło też jakiegokolwiek uzasadnienia twierdzenia, iż nastąpiło zwiększenie przestępczości podatkowej w stosunku do okresu obejmującego lata 1989-1992.

Pomylona została strefa Schengen z Unią Celną, czego dowodem jest posługiwanie się strefą Schengen dla postawienia tezy, że odkąd wstąpiliśmy do tej strefy podatkiem zainteresował się międzynarodowy biznes podatkowy. Ponadto sama teza to przejaw braku elementarnej wiedzy na temat konsekwencji przystąpienia Polski do Unii Celnej, jako porozumienia handlowego, w ramach którego kraje członkowskie znoszą bariery celne i inne taryfy w obrotach handlowych oraz ustalają wspólną zewnętrzną politykę handlową, jak również wiedzy dotyczącej strefy Schengen, której celem jest zapewnienie swobody przepływu osób na obszarze państw do niej należących.

Na bardzo pobieżne zapoznanie się z tematem podatku akcyzowego przez autorów publikacji wskazuje wyciąganie wniosków odnośnie stopnia zainteresowania resortu finansów podatkiem akcyzowym na podstawie jedynie ilości wydanych interpretacji ogólnych.

Reasumując, przedłożony dokument prezentuje pobieżną wiedzę na temat funkcjonowania podatku akcyzowego w latach 2004-2014. Brakuje w nim pogłębionej analizy podpartej szczegółowymi danymi i w związku z tym należy go uznać za niepełny i nierzetelny.


Profesor Modzelewski oraz Instytut Studiów Podatkowych odpierają zarzuty Ministerstwa Finansów.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Profesor Modzelewski odpowiada na anonimowe „Stanowisko” Ministerstwa Finansów na temat nieistniejącego raportu