Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Kwartalne rozlicznie ryczałtu
http://sxc.hu/

Kwartalne rozlicznie ryczałtu

Comiesięczny obowiązek rozliczenia podatku można zastąpić rozliczeniem kwartalnym, jeśli tylko spełni się odpowiednie warunki.

Z kwartalnego rozliczenia podatku można skorzystać w sytuacji, kiedy podatnik rozlicza się z urzędem płacąc podatek liniowy (19%) lub ryczałt ewidencjonowany.


Przejście na płatność w okresie kwartalnym wymaga od podatnika osiągnięcia odpowiednich dochodów. Według najnowszych wytycznych Ministerstwa Finansów podatek kwartalnie mogą uiszczać osoby, których działalność nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty stanowiącej równowartość  25000 euro.

Podatnicy, którzy wybrali opłacanie rycza

łtu w okresie kwartalnym, muszą zgłosić tę decyzję do 20 stycznia roku podatkowego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego miejscu zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, urząd skarbowy uzna, że podatnik nadal opłaca ryczałt w ten sposób.


W sposób kwartalny może również być opłacany zryczałtowany podatek osób osiągających przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, nieprowadzących w tym zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej.


Rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego kwartalnie wymaga dokonywania wpłat za I, II i III kwartał do 20 dnia następnego miesiąca po upływie każdego kwartału. Za ostatni kwartał roku podatkowego opłaca się podatek w terminie złożenia zeznania, czyli do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Loading Comments