Kto składa PIT-19A
https://pexels.com/
podatnik.info

Kto składa PIT-19A

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Istnieje na przykład zwolnienie podatkowe dla osób duchownych, które są objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym; nie oznacza to jednak, że są oni zwolnieni z obowiązku składania zeznań podatkowych i informacji o wysokości osiągniętego dochodu.

Czym więc jest PIT-19A, co zawiera, kto i do kiedy go składa?

Kto składa PIT-19a 2021?

Deklarację PIT-19A składają podatnicy będący osobami duchownymi. Wedle ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, każdy duchowny ma 14 dni na to, aby zawiadomić terytorialnie właściwy urząd skarbowy o tym, że rozpoczął pełnienie funkcji duszpasterskiej. Podstawą prawną do stosowania i składania PIT-19A jest Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji, informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest to rozporządzenie wykonawcze do ustawy.

Jak rozliczają się duchowni?

Istnieje obowiązek zapłaty podatku w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych osiągniętych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim. Zryczałtowany podatek muszą opłacać w formie kwartalnej.

Jak prawo definiuje osobę duchowną?

Okazuje się, że polskie prawo nie definiuje osoby duchownej. Dla celów podatkowych jednak przyjmuje się rozumienie duchownego według ustawy o gwarancji wolności sumienia. O statusie osób duchownych decydują więc same kościoły i związki wyznaniowe. Oznacza to, że państwo – w tym wypadku system podatkowy – uznaje za duchownych te osoby, które są nimi wedle wewnętrznych statutów swoich związków wyznaniowych. Najczęściej dotyczy to duchownych dużych kościołów i wspólnot wyznaniowych, ale obecny stan prawny pozwala na de facto podszywanie się pod osoby duchowne i tym samym spore nadużycia podatkowe.

Stawki ryczałtu dla osób duchownych

Ustalenie wysokości płaconego podatku leży w gestii naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Ten ustala konkretne kwoty na podstawie stawek określonych w załącznikach 5 i 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Naczelnik ustala wysokości stawek ryczałtu od przychodów osób duchownych cyklicznie na każdy kolejny rok podatkowy. W przypadku duchownych katolickich ma miejsce zasada, wedle której stawki są ustalane kwotowo wobec przychodów uzyskiwanych przez proboszczów i wikariuszy na podstawie liczby ludności w danej parafii (niekoniecznie formalnych wiernych Kościoła). Proboszcz lub wikariusz mają prawo złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o obniżenie stawki ryczałtu, jeśli liczba wiernych w danej parafii stanowi mniejszość całkowitej liczby ludności.

Osoby duchowne mogą obniżyć wartość przychodu

Ta sama ustawa mówi, że duchowni mają prawo do pomniejszenia wartości swojego przychodu o 7,75% wymiaru podstawy składek zdrowotnych, które zapłacono w kwartale, którego dotyczy ryczałt. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, jeśli kwota wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne nie została odliczona od podatku dochodowego wcześniej.

Co należy wykazać w PIT-19A?

Deklaracja PIT-19A dotyczy wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu osoby duchownej w poszczególnych kwartałach roku podatkowego. Duchowni płacą podatek zryczałtowany wyłącznie od przychodów osiąganych z tytułu wykonywanych funkcji o charakterze duszpasterskim.

PIT-19A dla przychodów osób duchownych – jak prawidłowo wypełnić?

Deklaracja PIT-19A jest specyficzna i różni się nieco od pozostałych deklaracji podatkowych. Z racji tego, że jest przeznaczona dla duchownych a ci mają obowiązek posiadania numeru NIP, nie ma w PIT-19A miejsca na dane identyfikacyjne podatnika w postaci numeru PESEL. W poszczególnych sekcjach duchowny (podatnik) wypełnia odpowiednio:

 • A – właściwy urząd skarbowy, do którego składa deklarację oraz cel jej złożenia (złożenie deklaracji lub korekta),

 • B i C – dane identyfikacyjne duchownego (podatnika), adres miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim (np. adres parafii),

 • D – wysokość zapłaconych i odliczonych od zryczałtowanego podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne w poszczególnych kwartałach roku podatkowego, za który składana jest deklaracja PIT-19A.

Całość należy podpisać i złożyć w terminie.

PIT-19a – kiedy należy złożyć w urzędzie?

Duchowny (podatnik) jest zobowiązany do złożenia deklaracji PIT-19A najpóźniej do 31 stycznia roku, który następuje po roku podatkowym. Forma złożenia deklaracji jest w gestii duchownego. Może zrobić to zarówno papierowo jak i elektronicznie. Oczywiście, jeśli zdecyduje się na formę internetową, wtedy wymagane jest potwierdzenie danymi autoryzacyjnymi, takimi jak:

 • Imię i nazwisko,

 • Data urodzenia,

 • Numer NIP,

 • Wysokość przychodu za rok podatkowy wcześniejszy o 2 lata.

Osoby duchowne, jak wszyscy inni podatnicy, wedle ustawy o ordynacji podatkowej, mają prawo do złożenia korekty w formie deklaracji korygującej. Poza tą dodatkową deklaracją powinien też zawrzeć pismo z uzasadnieniem powodu stosowania korekty.

Jaki jest właściwy urząd skarbowy do złożenia deklaracji PIT-19A?

Duchowny składa deklarację do właściwego urzędu skarbowego, wedle miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim. Innymi słowy, deklarację składa w urzędzie skarbowym, który jest właściwy dla jego obecnej parafii lub innej stałej placówki wyznaniowej.

Co z innymi rodzajami przychodów duchownych?

Jeśli duchowny osiąga przychody z innych źródeł niż związanych z pełnieniem funkcji duszpasterskiej (tj. źródła przychodu objętego ryczałtem), nie jest zwolniony z podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych. Dość częstą sytuacją jest zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szkołach publicznych jako nauczyciel katechezy. Jeśli tak jest, duchowny rozlicza swoje dochody jak każdy pracownik etatowy, składając dodatkowo deklarację PIT-37 za poprzedni rok podatkowy. Ma na to czas do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Odpowiedzialność karno-skarbowa duchownego

Osoby duchowne, jak wszyscy podatnicy, mają obowiązek terminowo i rzetelnie składać wymagane przez nich deklaracje podatkowe. Zatajanie prawdy lub podawanie nieprawdy w deklaracji podatkowej co do wielkości podstawy opodatkowania jest w kodeksie karno-skarbowym definiowane jako oszustwo podatkowe. Duchowny (podatnik) dopuszczający się tego czynu naraża się na odpowiedzialność karno-skarbową. Istotnymi elementami są:

 • Umyślność czynu,

 • Narażenie podatku na uszczuplenie.

Za oszustwo podatkowe grozi kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych.

Podsumowanie

Podsumujmy najważniejsze informacje o deklaracji podatkowej PIT-19A.

 • Deklaracja PIT-19A jest składana przez podatników, którzy są osobami duchownymi.

 • Duchowny w deklaracji PIT-19A deklaruje wysokość zapłaconych i odliczonych od zryczałtowanego podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne w systemie kwartalnym.

 • Duchowny w deklaracji PIT-19A jest identyfikowany na podstawie numeru NIP oraz siedziby wykonywania funkcji duszpasterskiej.

 • Deklarację PIT-19A należy złożyć do końca stycznia. Duchowny może potem złożyć korektę.

 • Podatnik jest uznawany za duchownego na podstawie statutu związku wyznaniowego, do którego należy.

 • Duchowni mają obowiązek płacić zryczałtowany podatek od przychodów uzyskanych z racji pełnienia funkcji duszpasterskich.

 • Wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego jest ustalana przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego na podstawie ustawy. W przypadku duchownych katolickich jest ona zależna od liczby ludności w parafii.

 • Duchowny nie jest zwolniony z podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych, jeśli przychód pochodzi ze źródeł niezwiązanych bezpośrednio z pełnieniem funkcji duszpasterskich.

 • Pod pewnymi warunkami duchowny może obniżyć wartość swojego przychodu o 7,75% wymiaru podstawy wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Do kiedy PIT?