Kryteria sprawdzania PIT-ów przez urzędników
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Kryteria sprawdzania PIT-ów przez urzędników

Pierwszy etap kontroli zeznań rocznych

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, organy podatkowe pierwszej instancji sprawdzają złożone deklaracje poprzez badanie ich poprawności pod względem formalnym. Następnie ustalany jest stan faktyczny w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności tego stanu z deklaracją. Oprócz tego analizowane są dokumenty źródłowe (m. in. PIT-11) w celu zweryfikowania ich prawdziwości z danymi podanymi przez podatnika w zeznaniu.

Urzędnicy samodzielnie poprawiają drobne błędy formalne

Jeżeli w deklaracji wykryte zostaną drobne uchybienia formalne, to organy podatkowe w zależności od ich charakteru i zakresu samodzielnie je korygują (jeśli w rezultacie korekty zmiana wysokości zobowiązania nie przekroczy 1 tys. zł) lub zawiadamiają podatnika, jakie błędy musi poprawić w swoim zeznaniu.

Ocena merytoryczna deklaracji ma swobodny charakter

Nieco inaczej procedura sprawdzania deklaracji wygląda w przypadku, kiedy organy podatkowe mają wątpliwości merytoryczne co do treści zeznania. Wtedy urzędnicy najczęściej wzywają do siebie podatnika w celu udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia braków w zeznaniu, uzasadniając przyczyny zakwestionowania poprawności danych zawartych w PIT.

W tym trybie ocena deklaracji przez organ podatkowy ma charakter uproszczony. Pozwala to urzędnikom w sposób jak najmniej sformalizowany wstępne dokonać oceny zagadnień o charakterze materialnym. Dla stosowania powyższego przepisu nie jest ważne, czy ewentualna niepoprawność deklaracji będzie skutkować zaniżeniem czy zawyżeniem zobowiązania podatkowego.

Jeżeli podatnik zgodzi się z zastrzeżeniami organu podatkowego i uzupełni (poprawi) deklarację w sposób jednoznacznie usuwający wątpliwości urzędników, to wtedy zbędne jest wszczynanie postępowania podatkowego. Natomiast gdy podatnik nie zgodzi się ze stanowiskiem organu podatkowego, a wątpliwości co do poprawności zeznania nie zostaną rozwiane, to w takim przypadku wszczyna się postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową.

 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także