Kredyty konsumenckie pod lupą UOKiK
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Kredyty konsumenckie pod lupą UOKiK

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zastrzeżenia UOKiK wzbudziły praktyki stosowane w 28 z 31 przebadanych przedsiębiorstw. Funkcjonujące w nich standardy naruszały postanowienia nie tylko ustawy o kredycie konsumenckim, ale także np. Kodeksu Cywilnego, czego efektem jest m.in. wszczęcie 26 postępowań i złożenie 17 pozwów sądowych.

Przedmiot i zakres badania

Efekty kontroli przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich w 2012 roku zostały zawarte w przynależnym jej raporcie, opublikowanym przez przeprowadzający kontrolę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Celem zrealizowanego badania była przede wszystkim analiza stosowanych przez kredytodawców standardów w kontekście ich zgodności ze zmienionymi postanowieniami ustawy o kredycie konsumenckim. Podczas trwania kontroli Urząd sprawdził wyłonionych losowo 31 przedsiębiorców, przy czym analiza wzorców umownych dotyczyła 20 przedsiębiorców: banków (11), parabanków (4) i SKOK-ów (5). Analiza reklam dotyczyła przy tym 16 przedsiębiorców, tj.  sześciu banków, dziewięciu parabanków oraz jednego SKOK-u. Zadziwia fakt, że z grona 31 przedsiębiorców oferujących kredyty konsumenckie, zakwestionowano działania stosowane aż przez 28 z nich.

Stwierdzona skala uchybień

Badanie miało na celu zweryfikowanie, czy przedsiębiorcy dostosowali swoje standardy do postanowień zmienionej ustawy o kredycie konsumenckim – UOKiK ocenia, że owszem, w znacznej większości kredytodawcy dostosowali swoje procedury do zmienionych przepisów, jednak jednocześnie Urząd wykazuje listę stwierdzonych podczas kontroli naruszeń. Wśród nich znalazło się m.in. pięć przypadków nieprawidłowości w obszarze niezamieszczania wszystkich obowiązkowych elementów umowy, jeden przypadek naruszenia przepisów dotyczących wypowiedzenia umowy o kredyt odnawialny oraz  trzynaście przypadków naruszenia przepisów w kontekście odstąpienia od umowy. Poza praktykami naruszającymi postanowienia ustawy o kredycie konsumenckim, Urząd w dziewięciu przypadkach stwierdził także stosowanie procedur godzących w postanowienia kodeksu cywilnego oraz aż 48 naruszeń powiązanych ze stosowaniem tzw. praktyk abuzywnych, czyli godzących w zbiorowe interesy konsumentów – do sądu trafi 17 pozwów o uznanie stosowanych zapisów za niedozwolone.

Opłaty, prowizje i reklamy

Zgodnie z ustaleniami UOKiK, najwięcej problemów sprawia kredytodawcom poprawne określenie powodów zmiany oprocentowania oraz warunków zmiany opłat pobieranych od klientów. Przedstawiciele Urzędu stwierdzili jednocześnie, że dotychczas stosowane we wzorach umownych zapisy umożliwiały zmianę kosztów kredytowania zgodnie z uznaniem kredytodawcy – nie określały przyczyn, częstotliwości, ani wysokości podwyżki. Zmiany te mogły następować także w dowolnym momencie trwania umowy. Praktyki związane z nieprecyzyjnym określeniem warunków zmiany oprocentowania lub opłat stosowało 13 kredytodawców.

W trzech przypadkach wątpliwości Urzędu wzbudziły także  niekompletne formularze informacyjne, będące dla klientów podstawą do porównania warunków kredytowania oferowanych przez różne instytucje finansowe. Były one niejasne lub nie wskazano w nich wszystkich opłat związanych z finansowaniem. W przypadku dziewięciu kredytodawców wszczęto także postępowanie powiązane z niedostatecznie długim terminem ważności formularza, bowiem w większości tych przypadków obowiązywał on zaledwie jeden dzień.

Poza kontrolą procedur i zapisów, UOKiK zbadał także 17 reklam 16 kredytodawców. Urząd zakwestionował informacje zawarte w 10 reklamach.  Kredytodawcy m.in. nie zamieścili w nich wszystkich obowiązkowych danych o kosztach kredytu, wskazywali jedynie wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania lub rat, nie informując już o całkowitej kwocie kredytu do spłaty. Prezes UOKiK wszczęła 7 postępowań w tym zakresie.

Urząd poinformował jednocześnie, że na podstawie informacji rynkowych, swoich doświadczeń oraz skarg zgłaszanych przez klientów instytucji finansowych, wypracował propozycje zmian prawnych, które dotyczyć będą m.in. wskazania minimalnego okresu ważności formularzy informacyjnych oraz ujednolicenia definicji i pojęć stosowanych w przypadku kredytowania.


Portal Skarbiec.Biz  

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nie zawsze wiarygodne reklamy parabanków