Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Koszt noclegu wykonawcy dzieła zmniejszy dochód do...
http://sxc.hu/
Tax Care

Koszt noclegu wykonawcy dzieła zmniejszy dochód do opodatkowania

Choć treść umowy o dzieło jednoznacznie określa wysokość wynagrodzenia, wykonanie niektórych dzieł, wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, jak chociażby nocleg wykonawcy. Wydatki te dla zamawiającego stanowią koszt uzyskania przychodów, obniżając podstawę opodatkowania.

Zdarza się, iż w związku z wykonywanym dziełem, wykonawca dzieła musi wyjechać. W takich przypadkach zamawiający dzieło, oprócz ustalonego w umowie wynagrodzenia, z reguły pokrywa koszty zarówno dojazdu, jak i noclegu.

Umowa o dzieło zapewnia swobodę kontraktowania

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła,
a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Nie bez znaczenia wydaje się przy tym cywilnoprawny charakter umowy o dzieło, zapewniający swobodę kontraktowania. Oznacz to, iż w uzasadnionych przypadkach zamawiający może zapewnić wykonawcy dzieła dodatkowe świadczenia, np. sfinansowanie wydatków poniesionych w celu zrealizowania dzieła. W przypadku dzieł, których wykonanie wymaga pobytu poza miejscem zamieszkania lub siedzibą firmy, zamawiający dzieło może pokryć zarówno koszty podróży, jak również ewentualnego noclegu. Stosowny zapis, określający zakres refundacji kosztów powinien jednak zostać ujęty w zawartej umowie.

Opłata za nocleg, warunkujący wykonanie dzieła jako koszt uzyskania przychodów

Warunkiem ujęcia poniesionych wydatków w kosztach podatkowych przedsiębiorcy jest ich związek z przychodem. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych art. 23.

Wydatki poniesione w celu zapewnienia wykonawcy działa noclegu stanowią zatem dla zamawiającego koszt uzyskania przychodów. Są bowiem racjonalne i gospodarczo uzasadnione, przy czym nie zostały enumeratywnie wyszczególnione w katalogu wyłączeń, zawartym w art. 23 ww. ustawy. Co więcej, skoro wykonanie zamówionego dzieła ma przyczynić się do osiągnięcia przychodów przez zamawiającego, to koszty ponoszone na jego go realizację spełniają podstawową przesłankę, dotyczącą związku przyczynowo skutkowego z wykonanym dziełem, warunkującym zachowanie, jak i zabezpieczenie źródła przychodów. Stanowisko to zostało potwierdzone w licznych interpretacjach podatkowych, między innymi w indywidualnej interpretacji z dnia 16 listopada 2010r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. akt IPPB3/423-572/10-4/GJ). 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Małgorzata Jawińska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Zainteresuje cię także