Korzyści z zatrudnienia niepełnosprawnego
http://sxc.hu/
Tax Care

Korzyści z zatrudnienia niepełnosprawnego

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Można uzyskać zwrot kosztów zatrudnienia niepełnosprawnego, zwrot kosztów szkolenia pracownika pomagającego mu w pracy, zwolnienie z wpłat do PFRON czy miesięczne dofinansowanie do pensji niepełnosprawnego. W niektórych przypadkach dzięki takiemu wsparciu można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
 

Z wcześniejszych badań Instytutu Spraw Publicznych wynikało, że barierą w zatrudnianiu niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy są m.in. skomplikowane prawo czy mała dostępność dofinansowań z PFRON-u. Wydaje się, że tendencja ulega powoli zmianie. W III kwartale 2014 r. odnotowano najwyższe wskaźniki zatrudnienia osób z niepełnosprawnością od 2001 r. – ogólnie na rynku pracy jest ponad pół miliona niepełnosprawnych (dane z ostatniego GUS-owskiego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności „BAEL”). Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. przepisy dodatkowo zwiększyły krąg niepełnosprawnych, za zatrudnienie których pracodawca może otrzymać zwrot kosztów, oraz ułatwiły pozyskanie dofinansowania do pensji niepełnosprawnych.


Współpraca z niepełnosprawnymi buduje także pozytywny wizerunek firmy jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. Zwiększa też zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności pozostałych pracowników. Dzięki zatrudnianiu osób z ograniczoną sprawnością można zyskać sumiennego i wartościowego pracownika, przy okazji zyskując finansowo oraz wizerunkowo.

Zwrot kosztów budowy poręczy czy zakupu oprogramowania


Zatrudniając przez minimum 3 lata bezrobotnego lub poszukującego pracy niepełnosprawnego można otrzymać z PFRON-u zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń i urządzeń do jego potrzeb, tj. wydatków, które ułatwią mu pracę i pozwolą bez przeszkód funkcjonować w firmowym budynku. PFRON odda za każde przystosowane stanowisko pracy (np. budowę podjazdu czy zakup specjalistycznego oprogramowania) maksymalnie 78 853,40 zł, tj. dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, wynoszącego aktualnie 3 942,67 zł. Przed 1 stycznia 2015 r. pracodawca miał prawo do zwrotu kosztów, jeśli niepełnosprawni byli skierowani do pracy przez powiatowy urząd pracy – aktualnie nie ma to znaczenia.

Zwrot kosztów szkolenia współpracownika


Jeśli niepełnosprawnemu pracownikowi trzeba pomagać w pracy, pracodawca otrzyma zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającemu mu. Wysokość zwrotu to iloczyn 1680 zł (kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu roku poprzedniego) i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. Dodatkowo, od 2015 r. pracodawcy zwrócone zostaną koszty szkolenia takich pomocników w zakresie ułatwiania komunikowania się z otoczeniem czy wykonywania czynności trudnych do samodzielnego wykonania przez niepełnosprawnego, maksymalnie do 1680 zł.


Przykład


Aby ułatwić współpracę z głuchoniemym pracownikiem, pracodawca wysłał szefa jego zespołu na szkolenie z języka migowego. Kosztowało ono 1000 zł – mniej niż 1680 zł – a zatem pracodawca uzyska 100 proc. pokrycie tego wydatku z PFRON-u.

Niższy PFRON

Co do zasady zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (wyłączając pracowników na urlopach rodzicielskim czy wychowawczym), który nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6 proc., musi wpłacać co miesiąc do PFRON-u. Wpłata ta jest iloczynem liczby pracowników niepełnosprawnych „brakujących” do osiągnięcia wymaganych 6 proc. i 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Przedsiębiorca jest zwolniony z wpłat, jeśli wskaźnik wynosi 6 proc. i więcej.


Przykład


Przedsiębiorca zatrudnia 34 pracowników, z czego żaden nie jest osobą niepełnosprawną. Co miesiąc na konto PFRON-u przedsiębiorca będzie musiał przelać iloczyn 2 (6%*34 pracowników) i 1602,69 zł (40,65%*3942,67 zł), czyli 3205,38 zł. Gdyby zatrudniał dwóch pracowników niepełnosprawnych, w ciągu roku zaoszczędziłby zatem 38464,56 zł.Dofinansowanie do wynagrodzenia


Od tego roku pracodawca łatwiej uzyska miesięczne dofinansowanie do pensji nowego pracownika niepełnosprawnego. Jeszcze do końca 2014 r. uzyskanie dofinansowanie było uwarunkowane wykazaniem jednoczesnego wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Od 1 stycznia 2015 r. wystarczy wykazać wzrost netto zatrudnienia ogółem. To kwoty rzędu od 450 zł do 1800 zł, w zależności od stopnia niesprawności pracownika. W przypadku niewidomych, kwotę zwiększa się o 600 zł. Dofinansowanie przysługuje, m.in. jeśli:

  • niepełnosprawny widnieje w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz,
  • przedsiębiorca zatrudnia co najmniej 25. pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości minimum 6 proc.Katarzyna Miazek, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zatrudnienie niepełnosprawnych powoli rośnie