Kolejne obciążenia administracyjne utrudniające...
http://sxc.hu/

Kolejne obciążenia administracyjne utrudniające funkcjonowanie przedsiębiorcom zostaną zniesione

Rząd przygotował kolejne projekty ustaw, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Zmiany mają dotyczyć m. in. umowy leasingu oraz eliminację obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

1. Umożliwienie zmiany stron w umowie leasingu w trakcie trwania podstawowego okresu umowy leasingu. (pkt 7.3 założeń)

W nawiązaniu do przedmiotowego punktu zmian przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie definicji podstawowego okresu trwania umowy leasingu tak, by nie ulegało wątpliwościom, iż zmiana podmiotu będącego stroną umowy leasingu (czy to finansującego, czy korzystającego) nie wpływa na możliwość kwalifikacji takiej umowy jako leasingu, również w ujęciu podatkowym. Pragniemy zwrócić uwagę na ostatni wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 kwietnia 2012 (II FSK 1755/10) potwierdził, iż zmiana podmiotowa po stronie korzystającego nie wpływa na kwalifikację umowy leasingu dla celów podatkowych. Niemniej jednak, dotychczasowe orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych w tym zakresie było w większości niekorzystne. To z kolei potwierdza, iż cesja praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu jest obszarem odmiennych interpretacji. Z tego też względu, dla celów tworzenia tez dla założeń ustawy „deregulacyjnej", ale także późniejszego uzasadnienia zmian przepisów uważamy za zasadne posługiwanie się sformułowaniem „potwierdzenie możliwości zmiany stron umowy leasingu", nie zaś „umożliwienie zmiany stron w umowie leasingu". W naszej ocenie bowiem taka zmiana jest możliwa (co potwierdza również NSA), chodzi natomiast o potwierdzenie tego faktu wobec zróżnicowanego orzecznictwa w tym zakresie.

2. Doprecyzowanie pojęcia leasingu jako dostawy towarów (pkt. 7.5).

Kwalifikacja leasingu finansowego jako dostawy towaru w rozumieniu ustawy o VAT wynika z dwóch przepisów, tj. art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o VAT.
Z art. 7 ust. 1 pkt 2) ustawy o VAT wynika, iż przez odpłatną dostawę towarów rozumie się również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione. Ten zapis wskazuje, iż zarówno w przypadku umów, w których korzystający zobowiązał się nabyć przedmiot umowy, jak i w przypadku, gdy jedynie ma taką możliwość, umowa może być kwalifikowana jako dostawa towaru. Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy o VAT, umowami dzierżawy, najmu, leasingu lub innymi umowami o podobnym charakterze, o których mowa powyżej, są umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty. W efekcie, każda umowa leasingu finansowego, w ramach której to korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych, jest kwalifikowana jako dostawa towarów.

Tymczasem, Dyrektywa 2006/112/WE przewiduje w art. 14 ust. 2 lit. b), iż dostawą towarów jest również faktyczne przekazanie towaru zgodnie z umową najmu towarów na czas określony lub sprzedaży towaru na warunkach odroczonej płatności, która zawiera klauzulę o przeniesieniu własności w następstwie normalnych zdarzeń nie później niż z chwilą zapłaty ostatniej raty. Jest to wyłączne kryterium, które wskazuje Dyrektywa dla kwalifikacji umowy leasingu (czy najmu) jako dostawy towarów. W szczególności, oprócz już wskazanej w tezach nieprawidłowej implementacji tego kryterium w art. 7 ust. 1 pkt 2 polskiej ustawy o VAT, w porównaniu do Dyrektywy 2006/112/WE polska ustawa o VAT poszerzyła zakres kryteriów uzależniając kwalifikację umowy leasingu dla celów podatku VAT od tego jak umowa taka jest kwalifikowana na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych (art. 7 ust. 9 ustawy o VAT). Biorąc pod uwagę, iż to dodatkowe kryterium, powołujące się na przepisy ustaw podatkowych, jest niezgodne z Dyrektywą 2006/112/WE i prowadzić może w praktyce do podwójnego opodatkowania identycznych umów leasingu w dwóch różnych krajach Unii Europejskiej, należy również zmodyfikować art. 7 ust. 9 ustawy o VAT. Dyrektywa zakłada możliwość uznania za dostawę towarów pewnych praw na nieruchomościach, dlatego też uznanie za dostawę towarów umów leasingu w rozumieniu przepisów ustaw o podatkach dochodowych, których przedmiotem są grunty, może być uznane za zgodne z Dyrektywą. Dlatego też, przepis art. 7 ust. 9 powinien odwoływać się wyłącznie do takich umów i stanowić całkowicie odrębna kategorię umów leasingu kwalifikowanych jako dostawa towarów.

3. Eliminacja obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Z art. 16 ust. 1 pkt 51) ustawy z 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 j.t.) wynika, iż kosztem uzyskania przychodów nie są wydatki z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.
Analogicznie, w świetle art. 23 ust. 1 pkt 46) ustawy z 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 t.j.) za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
Powyższe przepisy nakładają na podatników uciążliwy obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu w odniesieniu do samochodów używanych np. w ramach wynajmu krótko- czy średnioterminowego, podczas gdy wykorzystywanie pojazdów w ramach takich umów nie różni się istotnie od wykorzystywania pojazdów w ramach umów leasingu.
Tymczasem zarówno w świetle art. 16 ust. 3b. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i art. 23 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymogów powyższych nie stosuje się w przypadku wykorzystywania pojazdów na podstawie umów leasingu w rozumieniu tych ustaw.
Biorąc pod uwagę uciążliwość procesu prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, a także fakt, iż coraz więcej podatników zainteresowanych jest zawieraniem dla celów prowadzonej działalności długoterminowych umów najmu pojazdów, które również nie muszą spełniać wymogów dla zakwalifikowania ich jako umów leasingu w ujęciu podatkowym, zasadnym jest podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania wskazanych powyżej przepisów. W szczególności sugerowane byłoby uchylenie:

• art. 16 ust. 1 pkt 51) oraz art. 16 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
• art. 23 ust. 1 pkt 46) oraz art. 23 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ciągu ostatnich kilku lat Ministerstwo Finansów deklarowało, iż pracuje nad eliminacją obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów. Dlatego też, jak się wydaje, propozycja ta nie byłaby sprzeczna z planami Ministerstwa Finansów.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
EFL najchętniej udziela leasingów