Kiedy otrzymam zwrot podatku z US?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Kiedy otrzymam zwrot podatku z US?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 1. Płatnicy mają ograniczony termin na złożenie deklaracji podatkowych za rok 2022 r.
 2. Termin otrzymania zwrotu podatku zależy od formy rozliczania się z fiskusem, terminu złożenia deklaracji oraz sposobu jej złożenia.
 3. Podatnicy, którzy rozliczą się z fiskusem drogą elektroniczną, otrzymają zwrot podatku najszybciej – do 45 dni od złożenia druku PIT. Z kolei w przypadku złożenia PIT-u osobiście w urzędzie lub listem poleconym, na należne pieniądze podatnicy mogą czekać nawet do 3 miesięcy od dnia złożenia formularza.
 4. W celu otrzymania jak największej kwoty zwrotu podatku warto skorzystać z przysługujących ulg i odliczeń podatkowych np. ulgi prorodzinnej, ulgi abolicyjnej, czy odliczenia składki zdrowotnej od dochodu.
 5. Podatnicy mają możliwość bezpłatnego rozliczenia się za pomocą rządowej usługi Twój e-PIT. Warto także skorzystać z naszego programu Podatnik.info za darmo, który posiada trzy tryby: łatwy, średniozaawansowany i zaawansowany.

Aktualizacja

W 2023 podatnicy otrzymają większy zwrot podatku z fiskusa. Jest to związane z wprowadzeniem korekty w programie Polski Ład. Nowelizacja dotyczy wszystkich przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

Podatek dla I grupy podatkowej został zmniejszony z 17% do 12%, a limit dochodowy za rok podatkowy z kwoty 85 528 zł wzrósł do 120 000 zł.

Progi podatkowe dla II grupy obowiązują osoby, które zarabiają więcej niż 120 000 zł. W tym podatek wynosi 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

Najczęściej składanymi przez osoby fizyczne deklaracjami jest PIT-36 lub PIT-37. W 2023 r. termin na ich złożenie wynosi od 15 lutego do 2 maja 2023 r, gdyż 30 kwietnia będzie dniem wolnym od pracy dla urzędów (niedziela). Taki sam termin jest na złożenie PIT-36 L i PIT-38.

Na złożenie PIT-28, osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają czas od 1 stycznia do 28 lutego.

Ulga dla samotnego rodzica. Ustawa Polski Ład 2.0. przywróciła rozliczenie jako samotny rodzic. Dzięki tej decyzji podatnik może skorzystać z ulgi dla samotnych rodziców w wysokości 1 500 zł rocznie, gdy spełni wszystkie reguły podatkowe obowiązujące przed wejściem korekty Polskiego Ładu. Podatnik może także skorzystać z ulgi dla samotnego rodzica, jeżeli zdecyduje się na reguły rozliczenia z US obowiązujące od 1 lipca 2022 r.

Po korekcie Polskiego Ładu od 1 lipca 2022 r. składka zdrowotna ponownie wpływa na wysokość podatku wpłacanego do fiskusa, lecz na nieco innych zasadach. Obecnie można ją odliczyć od dochodu, a nie jak wcześniej od podatku. W praktyce oznacza to mniejszą efektywność podatkową dla płatnika. Ponadto ustawodawca ustanowił limit: dla podatku liniowego wynosi on 8 700 zł, a dla ryczałtowców 50% ponoszonych kosztów.

Kiedy zwrot podatku za 2022 rok?

Zwrot podatku przysługuje nam w momencie, kiedy wpłacimy do urzędu skarbowego więcej, niż wynika to z naszych zobowiązań podatkowych.

Bardzo często zdarza się, że kwota podatku jest wyższa niż ta, którą powinniśmy wpłacić. Wtedy urząd skarbowy dokonuje zwrotu podatku. O tym kiedy otrzymamy zwrot podatku decyduje data złożenia deklaracji podatkowej za 2022r. oraz to w jakiej formie złożymy deklarację. Wcześniej było tak, że im szybciej podatnik się rozliczy, tym szybciej uzyska zwrot nadpłaty podatku.

Warto mieć jednak na uwadze, że wysyłka deklaracji przez internet skraca o połowę ustawowy czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku z 3 miesięcy (deklaracje papierowe) do 45 dni. Urząd skarbowy może dokonać zwrotu podatku nawet po kilkunastu dniach.

Rutynowo na rozliczenie się z fiskusem mamy czas od 15 lutego do 30 kwietnia. W 2023 roku zeznania za 2022 rok można jednak składać do 2 maja, ponieważ 30 kwietnia wypada w niedzielę. 

Ile podatnik będzie czekał na zwrot nadpłaty podatku ?

Zwrot podatku PIT terminy – ile wynoszą? Podatnicy, którzy złożą deklaracje za rok 2022 r. drogą elektroniczną, otrzymają zwrot podatku dochodowego najpóźniej w ciągu 45 dni, licząc od dnia złożenia zeznania.

Może to nastąpić szybciej, od jednego do kilku tygodni. Wszystko zależy od danego urzędu skarbowego. Takie e-deklaracje trafiają bezpośrednio do systemu, zostaje pominięta czynność polegająca na wprowadzeniu zeznania podatkowego przez urzędnika.

Jeśli deklaracja zostanie wysłana listem poleconym lub złożona osobiście w urzędzie skarbowym w wersji papierowej, to termin zwrotu znacząco się wydłuża. Wynosi wtedy maksymalnie 3 miesiące od daty wpłynięcia deklaracji do urzędu skarbowego.

Złożenie korekty zeznania podatkowego oznacza, że termin zwrotu nadpłaty podatku liczony jest od początku i wynosi: 45 dni od dnia złożenia korekty zeznania PIT (deklaracje w formie elektronicznej), 90 dni od dnia dostarczenia korekty PIT (deklaracje papierowe).

O dokładny termin zwrotu podatku można dopytywać w swoim urzędzie skarbowym.

W jakiej formie nadpłata podatku - na konto czy przekazem pocztowym?

Urząd skarbowy może dokonać zwrotu podatku:

 • na rachunek bankowy,
 • przekazem pocztowym,
 • w kasie urzędu.

Jeśli zależy nam żeby zwrot podatku otrzymać jak najszybciej, warto wskazać fiskusowi numer rachunku bankowego. Numeru rachunku nie musimy podawać co roku. Wskazujemy go ponownie, gdy ulegnie on zmianie lub gdy chcemy otrzymać nadpłatę na inne konto.

W przypadku, gdy zwrot podatku zostanie wysłany przekazem pocztowym, urząd skarbowy potrąci jego koszt (1% przekazywanej kwoty + opłata manipulacyjna). Pieniądze dostarczane są na adres zamieszkania zgłoszony przez podatnika.

Karta Dużej Rodziny, a zwrot podatku

Podatnicy posiadający Kartę Dużej Rodziny (KDR) są objęci preferencyjnym 30-dniowym terminem zwrotu nadpłaty podatku, w przypadku złożenia deklaracji podatkowej drogą elektroniczną. Podatnik musi poinformować organ podatkowy o fakcie posiadania ważnej Karty. W praktyce w tym celu należy wskazać nr KDR w druku rozliczenia.

Dla PIT-37 będzie to pole 139, PIT-36 - 436, PIT-28 - 153.

Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Co można odliczyć od podatku?

Bardzo dobrym sposobem na obniżenie podatku jest skorzystanie z przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń podatkowych. Ulgi dzielą się na takie, które możemy odliczyć od dochodu oraz takie, które możemy odliczyć od podatku.

Od podatku można odliczyć następujące ulgi:

 • ulgi prorodzinnej (w związku z wychowywaniem dzieci lub pełnieniem funkcji rodziny zastępczej) - z ulgi na dzieci mogą skorzystać osoby rozliczający się na formularzach PIT-36 i PIT-37,
 • ulgi abolicyjnej (przysługującej w związku z przychodami z zagranicy i wyrównaniem różnicy między zasadami opodatkowania tych przychodów, wynikającą z przepisów umów z danym krajem, w którym uzyskiwane były przychody),
 • ulg, które obecnie nie obowiązują, ale podatnicy korzystają z nich na zasadach praw nabytych w latach poprzednich.

Zwrot podatku na dziecko

Jednym z najpopularniejszych odliczeń podatkowych w Polsce jest zwrot podatku na dziecko. Minimalnie jest to 92,67 zł miesięcznie przy jednym lub dwójce dzieci, ale kwota odliczenia wzrasta wraz z liczbą posiadanych dzieci.

Zwrot podatku na trzecie dziecko wynosi 166,67 zł, na czwarte i każde kolejne 225 zł. Przykładowo: rodzice posiadający troje dzieci otrzymają: 1 112,04 zł na pierwsze dziecko, na drugie 1 112,04 zł, a na trzecie dziecko 2 000,04 zł. Łącznie nadpłata to 4 224,12 zł.

Brak zwrotu podatku w terminie

Najczęściej opóźnienia ze zwrotem podatku mogą wynikać z konieczności sprawdzenia przez urząd skarbowy błędnego rozliczenia. Otrzymamy wówczas wezwanie o konieczności przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wniosek o korektę zeznania.

Urząd skarbowy sam może skorygować nasze zeznanie, gdy nadpłata podatku po korekcie nie przekracza 5000 zł. Inną przyczyną braku zwrotu nadpłaconego podatku może być podanie przez nas złego numeru rachunku bankowego. Zdarza się to jednak bardzo rzadko, ponieważ urząd skarbowy automatycznie pobiera nr konta z formularza ZAP-3 lub z CEIDG – gdy chodzi o przedsiębiorców.

Może okazać się też, że nadpłata z rozliczenia PIT, została przeznaczona na pokrycie zaległości podatkowych z wcześniejszych lat lub też niezapłaconych mandatów.Fiskus ma obowiązek poinformować o tym fakcie listownie. W przypadku, gdy zwrot nadpłaconego podatku nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia 2x 11,60 zł - 23,20 zł, kwota podlega zwrotowi w kasie urzędu skarbowego.

W sytuacji, gdy żaden z powyższych powodów nie miał miejsca, pozostaje kontakt z urzędem skarbowym np. osobiście lub dzwoniąc na infolinię. Gdy mamy do czynienia z sytuacją braku zwrotu podatku w obowiązujących terminach, podatnik ma prawo domagać się odsetek za zwłokę.

PIT po terminie

Z różnych powodów podatnikowi może się zdarzyć, że nie wyśle swojego rozliczenia PIT do dnia 2 maja. Wówczas nie dopełni on swojego obowiązku podatkowego. Przed ewentualną karą uchroni nas złożenie zaległego PIT-u oraz czynny żal.

Kary za nierozliczenie PIT-u są uzależnione od kwoty zaległości. Jeżeli nie przekroczy ona 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, to jest to wykroczenie skarbowe, za które trzeba zapłacić mandat. Jeżeli zaś zaległość jest wyższa, to taki czyn jest kwalifikowany jako przestępstwo skarbowe. Kara jest rozpatrywana indywidualnie, a sąd może nałożyć na winnego grzywnę, a nawet karę ograniczenia lub pozbawienia wolności.

By uniknąć sankcji karnoskarbowej w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego podatnik może złożyć czynny żal.

Według Kodeksu karnego skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Potocznie mówiąc, czynny żal to donos na siebie samego do skarbówki. W ten sposób unikniemy kary, a zapłacimy jedynie zaległy podatek wraz z odsetkami.

Ważne! Nawet osoby, które w 2022 roku osiągnęły dochód niższy, niż kwota wolna od podatku (30 000 zł) muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym i złożyć PIT zerowy.

Rozlicz PIT online za darmo!

Z naszym programem masz pewność, że prawidłowo rozliczasz swój PIT. Druk jest zawsze aktualny i zgodny z wytycznymi przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów. Program do rozliczeń PIT 2022/2023.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Do kiedy PIT?