Jakie są terminy zwrotu podatku VAT? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika
Jakie są terminy zwrotu podatku VAT?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jakie są terminy zwrotu podatku VAT?

Podziel się tym artykułem:   

Niekiedy przedsiębiorcy należy się zwrot podatku VAT. W jakim przypadku?

Taka sytuacja ma często miejsce, gdy nabywamy towary bądź usługi opodatkowane stawką podstawową, a czynności opodatkowanych VAT dokonujemy według stawek obniżonych, jak również wtedy, gdy dokonamy zwiększonych inwestycji w postaci nabywania towarów lub usług, co do których wystąpi obowiązek opodatkowania.

 

Ustawowy termin takiego zwrotu wynosi 60 dni. Może on nastąpić w formie przesłania należnej kwoty na konto bankowe (zwrot bezpośredni), bądź też kwota ta może zostać potraktowana jako forma zaliczki podlegająca pod przyszłe zobowiązania podatkowe lub też może stanowić kwotę stanowiącą podstawę do rozliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym (zwroty pośrednie). Aby wystąpić o zwrot przypadającej nam nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, należy wypełnić odpowiadające takiemu żądaniu pozycje formularza VAT-7 lub VAT-7K (poz. 56, 57, 58).

 

Jeżeli jednak naczelnik urzędu będzie miał wątpliwości dotyczące prawidłowości składanego przez nas wniosku, może zadecydować o przedłużeniu ustawowego terminu. Ma prawo dokonać w takim przypadku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub też na mocy przepisów o kontroli skarbowej – wyjaśniającego postępowania kontrolnego. W sytuacji, w której należna kwota zwrotu podatku zostanie nam niezwrócona we właściwym terminie, urząd skarbowy ma obowiązek potraktować to jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu zgodnemu z wytycznymi Ordynacji podatkowej.

 

Istnieje również możliwość wystąpienia o skrócenie czasu zwrotu podatku – w tym wypadku czas oczekiwania wynosi 25 dni, należy jednak wykazać, że nasz podatek naliczony pochodzi z (art. 87, ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług):

- uregulowanych rachunkiem bankowym faktur zawierających należności opłacone w całości (bez względu na liczbę dokonanych za nią płatności),

- opłaconych należności, które dotyczą dokumentów i decyzji celnych, a także deklaracji importowej,

- wykazanej w deklaracji kwoty podatku należnego pochodzącego z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdy podatnikiem od dostawy towarów jest ich nabywca; importu usług bądź też rozliczanego w ramach procedury uproszczonej importu towarów.

 

Jeżeli spełniamy któryś z powyższych warunków, powinniśmy taką informację zamieścić we wniosku o zwrot podatku w terminie skróconym i wraz z naszą deklaracją, w której wykazujemy kwotę zwrotu zgłosić do urzędu. Jeżeli takiego wniosku nie złożymy razem z deklaracją, tylko np. w terminie późniejszym – może to stanowić dla urzędu podstawę do negatywnego rozpatrzenia naszej prośby.

 

Ustanowienie możliwości zażądania zwrotu nadwyżki VAT wiąże się z potrzebą ułatwienia podatnikom możliwości odzyskania podatku naliczonego, który w określonych przypadkach wykazywany jest stale przez niektórych przedsiębiorców,  przy spełnieniu określonych warunków, jakimi są korzystanie z czynności opodatkowanych 0% stawką VAT (co ma miejsce przy eksporcie towarów), bądź też korzystających ze szczególnych zasad wykorzystywania 0% stawki VAT. Bez zastosowania takiego rozwiązania podatnicy ci nie mieliby możliwości wykorzystania prawa do obniżenia podatku naliczonego o kumulujący się podatek należny, który byłby niemożliwy do odliczenia.

Podziel się tym artykułem: