Jak założyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej?
KS
http://sxc.hu/
e-harmonogram.pl

Jak założyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jako świadczenia zdrowotne określane są te działania, które służą zachowaniu, przywracaniu, ratowaniu lub poprawianiu stanu zdrowia, a także lecznicze działania medyczne. NZOZ nie ma jednak osobowości prawnej. Co to oznacza? Jest to jednostka, którą prowadzi oraz za którą odpowiada dana instytucja lub organizacja. Ową instytucją lub organizacją założycielską może być fundacja, stowarzyszenie, przedsiębiorca, instytut badawczy, spółka, kościół czy związek wyznaniowy. Struktura, cel i zakres działania określa natomiast statut.

Branża medyczno-lecznicza jest bardzo perspektywiczna ze względu na większe fundusze NFZ oraz starzejące się społeczeństwo. Inwestor powinien jednak pamiętać, że wymagania jakie musi spełniać NZOZ są bardzo restrykcyjne − zarówno jeśli chodzi o sam budynek i pomieszczenia, jak i uprawnienia osób, które świadczą tam usługi medyczne.

Podstawa do biznesu

Jak powszechnie wiadomo, przed założeniem działalności gospodarczej, warto przeprowadzić research konkurencji. W danym regionie na pewno funkcjonują już placówki lecznicze, o różnym zakresie świadczonych usług medycznych. Przez taką analizę można łatwo ustalić jakich świadczeniodawców brakuje. Ciekawym rozwiązaniem dla wejścia na rynek medyczny jest zasięgniecie informacji w oddziale NFZ i zapytanie o rodzaj tych usług, których brakuje, np. ze względu na słabą infrastrukturę, a które NFZ chciałby kupić.

Płatne-bezpłatne

NZOZ może być prowadzony przez organizację pozarządową. Wówczas usługi medyczne są bezpłatne i stanowią część działalności statutowej nieodpłatnej, a sama organizacja jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości i wyodrębnienia działalności zakładu na rachunku tak, aby było możliwe określenie przychodów i kosztów. Jeśli jednak świadczenia będą płatne, prowadzenie NZOZ będzie odpłatną działalnością pożytku publicznego lub działalnością gospodarczą. W przypadku działalności gospodarczej, rozporządzanie wypracowanym zyskiem musi być uregulowane przepisami dla danej organizacji prowadzącej.

Zakładanie krok po kroku

Przed samą rejestracją musisz wybrać obszar i miejsce wykonywanych świadczeń, przygotować kosztorys oraz sprawdzić zakresy kontraktowania przez NFZ. Rejestracja NZOZ rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG oraz postępowaniu zgodnym z tradycyjną ścieżką zakładania działalności gospodarczej. Następnie pamiętaj o Państwowej Inspekcji Sanitarnej − Twoja placówka musi nie tylko spełniać wymogi sanitarnohigieniczne, ale również uzyskać pozytywną decyzję Sanepidu. Jednak to jeszcze nie koniec, ponieważ dopiero po wpisaniu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, który prowadzi wojewoda, można rozpocząć swoją działalność medyczną. Pozytywną opinię wojewody, a tym samym wpis do rejestru, warunkuje spełnienie wymagań, których zakres i charakter określają rozporządzenia ministra zdrowia, w zależności od rodzaju i stopnia specjalizacji świadczeń. Owe warunki dotyczą przede wszystkim aspektów ogólnoprzestrzennych i sanitarnych pomieszczeń czy wyposażenia w odpowiedni sprzęt medyczny. Tutaj pojawia się także element wykonawcy usług medycznych − świadczenia zdrowotne mogą być udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, w pełni wykwalifikowane, przygotowane i spełniające wymagania zdrowotne. Muszą także posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz od odpowiedzialności, która wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417).

Ponadto, czas pracy osób zatrudnionych w podmiocie leczniczym, określony w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654), jest nieco inna niż ten uwzględniony w Kodeksie Pracy. Czas pracy nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i ok. 37 godzin 55 minut na tydzień, w pięciodniowym tygodniu pracy.

Kontrole

NZOZ może być w każdej chwili skontrolowany przez organ rejestrowy, w zakresie zgodności wykonywanej działalności z regulacjami prawnymi. Kontroler ma prawo żądać dokumentacji czy oceny realizacji zadań, które zostały określone w statucie lub regulaminie oraz sprawdzić ogólną jakość świadczonych usług, poprzez wstęp do pomieszczenia, gdzie są wykonywane, udział w nich czy wgląd do ich dokumentacji. Personel placówki jest również zobligowany do udzielenia potrzebnych kontrolerowi informacji. Jeśli jednak będziesz postępował wg wytycznych ze wspomnianych już ustaw, kontrola będzie wyłącznie formalnością.

Reklama i inna działalność na terenie NZOZ

Istotnym aspektem pozostaje kwestia reklamy. Przedsiębiorca może bowiem informować o swojej działalności, w tym o zakresie i rodzaju usług zdrowotnych, które świadczone są w danym NZOZ. Owe informacje nie mogą jednak być reklamą. Inne działalności gospodarcze mogą być świadczone na terenie placówki, o ile nie są uciążliwe dla pacjentów oraz procesów leczenia. Nie może być to jednak działalność związana z usługami pogrzebowymi lub ich promocją.

Zdaje się, że założenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej to same restrykcje, prawda? Jeśli jednak weźmiesz pod uwagę fakt, że w Twoich rękach może się znaleźć nie tylko zdrowie, ale i życie ludzkie, każdą formalność przyjmiesz z radością.Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wicepremier Morawiecki: Jednolity podatek do kosza! PIT w 2017 roku po staremu