Jak wspomóc polskich przedsiębiorców?
http://sxc.hu/

Jak wspomóc polskich przedsiębiorców?

Podczas Europejskiego Forum Gospodarczego w Katowicach odbył się panel pt. Wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorców. Jednym z jego uczestników był Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Uczestnicy panelu dyskutowali m.in. o wpływie kryzysu i zmian regulacyjnych na dostęp polskich przedsiębiorstw do finansowania, o jego pozyskiwaniu, a także o zarządzaniu ryzykiem w działalności gospodarczej.

Polskie firmy mają utrudniony dostęp do dotacji

Zdaniem Pracodawców RP trudności w pozyskiwaniu finansowania to od lat jedna z barier rozwoju polskich przedsiębiorstw. Uzyskanie kredytów jest szczególnie trudne dla firm z sektora MŚP – korzysta z nich mniej niż połowa firm z tego sektora. Głównym źródłem finansowania inwestycji są środki własne, co w porównaniu z przedsiębiorstwami działającymi w krajach Europy Zachodniej jest nietypową sytuacją. Co prawda w dwóch ostatnich latach pojawiły się oferty kredytowe kierowane do małych firm, ale jednak ciągle niewiele banków jest zainteresowanych współpracą z tą grupą podmiotów. Konsekwencją takiego stanu rzeczy były problemy z zachowaniem płynności i konieczność anulowania projektów inwestycyjnych, które miały być finansowane przez banki. Zmniejszyły się też możliwości pozyskania kapitału poprzez emisję papierów dłużnych.

Uczestnicy panelu podkreślili jednak, że – w przeciwieństwie do innych krajów UE – Polskę w stosunkowo niewielkim stopniu dotknęły skutki kryzysu finansowego i związanego z nim ograniczania akcji kredytowej. Z badań przeprowadzonych przez Eurostat wynika, że w czasie kryzysu tylko nieznacznie wzrósł odsetek odrzucanych wniosków kredytowych polskich przedsiębiorstw. W 2007 r. z odmową spotkało się 3,7% przedsiębiorców, a w 2010 r. było ich 4,3%. W tym samym czasie w Irlandii i Łotwie do kosza trafiała jedna czwarta wniosków.

Zaostrzenie warunków udzielania kredytów nie doprowadziło w naszym kraju do załamania się rynku kredytowego, aczkolwiek spowodowało obniżenie się tempa wzrostu akcji kredytowej. Ponieważ drobny biznes jest w mniejszym stopniu uzależniony od koniunktury na rynkach międzynarodowych i częściej korzysta z kredytów udzielanych przez banki spółdzielcze, jego sytuacja podczas spowolnienia gospodarczego okazała się nieco lepsza niż dużych przedsiębiorstw nastawionych na eksport.

Przepisy prawne zmieniają się zbyt często

Podczas panelu poruszono także problem zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zwracali uwagę na fakt, że ryzyko jest integralną częścią każdej działalności gospodarczej i zarządzanie nim stanowi kwestię kluczową dla każdej branży i każdej wielkości przedsiębiorstwa. Wśród najważniejszych rodzajów ryzyka można wymienić wysokość stopy procentowej, kursy walutowe, wydarzenia z otoczenia rynkowego czy też zmieniające się prawo. Ten ostatni rodzaj ryzyka zasługuje na szczególną uwagę, gdyż nie można się przed nim zabezpieczyć, tak jak np. w przypadku kursów walut, a jego zmaterializowanie się może być brzemienne w skutkach. Przykładem branż silnie regulowanych, a więc silnie narażonych na ten rodzaj ryzyka, są branża tytoniowa i farmaceutyczna, gdzie zmiana prawa bardzo silnie wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dużym niebezpieczeństwem są przede wszystkim nagłe i nieoczekiwane zmiany prawa, dodatkowo w małym stopniu konsultowane ze stroną społeczną (pracodawcami), której te zmiany dotyczą. Przykładem takiego zachowania może być np. ograniczenie możliwości odliczania podatku VAT na pojazdy z kratką, które zostało podpisane przez Prezydenta RP 22 grudnia 2010 r., a weszło w życie już 1 stycznia 2011 r. Tak szybka zmiana spowodowała, że importerzy zamówili wcześniej pojazdy z kratką, a po wprowadzeniu nowych przepisów mieli problemy z ich sprzedażą, co naraziło ich na spore straty. Podobna sytuacja wystąpiła ostatnio w przypadku wprowadzania podatku od wydobycia niektórych kopalin. Wprowadzenie podatków podnoszących istotnie koszty funkcjonowania niecały kwartał później powoduje konieczność korygowania wszystkich planów.

W poprzedniej kadencji Sejm uchwalił prawie tysiąc ustaw oraz kilka tysięcy rozporządzeń i innych aktów normatywnych. Niektóre ustawy były nowelizowane kilka razy w roku. Hamuje to rozwój gospodarki, a także zmniejsza konkurencyjność polskiej gospodarki oraz napływ inwestorów zagranicznych.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Odsetki od prywatnego kredytu można wliczyć w koszty działalności, jeśli nieruchomość jest wykorzystywana w firmie