Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jak rozliczyć się z zagranicznych dochodów w PIT?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak rozliczyć się z zagranicznych dochodów w PIT?

Osoby, które wyjeżdżają w celach zarobkowych za granicę z uzyskanych dochodów muszą się rozliczyć w kraju. Konsekwencje niewywiązania się z tego obowiązku mogą być bardzo dotkliwe, ponieważ fiskus może upomnieć się o zaległości podatkowe nawet kilka lat od momentu ich zaistnienia.

Skutkuje to koniecznością uregulowania przez podatnika swoich zobowiązań wraz z zaległymi odsetkami. Dlatego należy pamiętać, że z dochodów uzyskanych za granicą rozliczamy się w zeznaniu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Jeżeli w roku podatkowym pracowaliśmy np. w 3 krajach, to do zeznania rocznego dołączamy trzy oddzielnie wypełnione formularze PIT/ZG.

Jak fiskus definiuje miejsce zamieszkania podatnika?

Kluczem do prawidłowego rozliczenia się z dochodów osiągniętych za granicą jest ustalenie naszego miejsca zamieszkania, które określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nią za podatnika mającego miejsce zamieszkania na terenie Polski uważa się osobę fizyczną, która:
- posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
- przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeżeli podatnik w myśl wyżej wymienionych przepisów nie mieszka w Polsce, to podlega obowiązkowi podatkowemu tylko w zakresie dochodów uzyskanych na terenie naszego kraju (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast w przypadku posiadania miejsca zamieszkania w kraju, czyli bycia tzw. polskim rezydentem podatkowym, podatnik musi rozliczyć się z zagranicznych dochodów z polskim fiskusem.

Jak ustalić metodę opodatkowania?

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych za granicą, zawierane przez Polskę z innymi państwami wyróżniają dwie metody rozliczenia:
- wyłączenia z progresją,
- odliczenia proporcjonalnego.

Jeżeli Polska nie zawarła z innym państwem umowy podatkowej, to do rozliczenia dochodów w nim uzyskanych stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego.

Metoda wyłączenia z progresją polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania dochodu osiągniętego w innym państwie. Należy jednak pamiętać, że do określenia stawki podatku dla pozostałej części dochodu, zastosowanie ma stawka właściwa dla łącznego dochodu uzyskanego w kraju oraz za granicą. Polska zawarła umowy pozwalające rozliczać się tą metodą m. in. z Wielką Brytanią, Irlandią i Niemcami.

Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na zsumowaniu dochodów osiągniętych w Polsce oraz innym państwie. Następnie od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. Należy pamiętać, że powyższe odliczenie podlega limitowi. Można go dokonać wyłącznie do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w innym państwie. Tak więc jeżeli stawka podatku będzie wyższa za granicą niż w Polsce, to należy odliczyć część podatku zagranicznego, ale nie można tego zrobić w całości. Na podstawie umów zawartych przez Polskę tą metodą rozlicza się dochody uzyskane m. in. w Belgii, Holandii i Stanach Zjednoczonych.

 

Loading Comments