Jak odliczyć ulgę na dziecko za 2016 rok?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak odliczyć ulgę na dziecko za 2016 rok?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?


Ulgę prorodzinną mogą odliczyć podatnicy rozliczający się według skali podatkowej (18 i 32 proc.) w deklaracjach PIT-36 i PIT-37, do których należy dołączyć załącznik PIT/O. Najczęściej zaliczamy do nich podatników zatrudnionych na etacie, umowach cywilnoprawnych oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Ulga nie przysługuje przedsiębiorcom rozliczającym się ryczałtem, podatkiem liniowym oraz kartą podatkową.


Ponadto podatnik wychowujący w 2016 roku jedno dziecko może skorzystać z ulgi, jeżeli jego dochody nie przekroczyły w ubiegłym roku kwoty:

 • 112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka),
 • 112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.


Ulga na małoletnie i pełnoletnie dziecko


Rodzic rozliczający się według skali podatkowej w 2016 roku może skorzystać z ulgi prorodzinnej w przypadku wychowywania dziecka małoletniego, w stosunku do którego:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.


Rodzic rozliczający się w 2016 roku według skali może również odliczyć ulgę na utrzymywane przez niego pełnoletnie dziecko, które:

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych (np. odpłatne zbycie akcji) opodatkowanych 19% stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, (tj. kwoty 3.089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej  w związku z wykonywaniem przez tego podatnika ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.


Jaka kwota ulgi na dziecko za 2016 rok?


Ulga przysługuje podatnikowi za każdy miesiąc 2016 roku, w którym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, w stosunku do:


1. jednego dziecka – kwota 92,67 zł,
2. dwojga dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko,
3. trojga i więcej dzieci – kwota:
a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
b) 166,67 zł na trzecie dziecko,
c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.


Tabela pokazująca kwoty ulgi prorodzinnej:

Źródło: Ministerstwo Finansów
 

UWAGA:

Odliczenie nie przysługuje poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • wstąpiło w związek małżeński.
   

Jak otrzymać kwotę niewykorzystanej ulgi na dziecko za 2016 rok?
 

W przypadku, gdy zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, podatnik ma prawo otrzymać różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi, który nie może przekroczyć sumy kwot zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podlegających odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń).
 

W przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi jest limitowany łączną kwotą zapłaconych przez nich składek, które podlegają odliczeniu. Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych.
 

Z powyższego sposobu ustalenia kwoty zwrotu limitowanej wysokością łącznych składek może również skorzystać podatnik, który owdowiał w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem że związek małżeński, z którego pochodzą wspólne dzieci, został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego (czyli, gdyby nie śmierć małżonka warunek pozostawania w związku małżeńskim byłby spełniony).
 

W jakim PIT odliczyć ulgę na dziecko za 2016 rok?
 

Ulgę prorodzinną podatnik odlicza w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 w zależności od źródła dochodów opodatkowanego skalą podatkową:

 • w poz. 120 lub 121 deklaracji PIT-37 lub
 • w poz. 194 lub 195 deklaracji PIT-36,


a także w dołączonej do nich informacji PIT/O w poz. 41 lub 42. W informacji PIT/O należy wypełnić także część E podając numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.


W przypadku łącznego opodatkowania małżonków składa się jeden PIT/O. Jeżeli obojgu rodzicom przysługuje ulga, ale składają oni odrębne zeznania podatkowe, każde z nich w części E PIT/O zaznacza poz. 5 (tj. „cały rok”), natomiast w poz. 41 wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden rodzic, drugi nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.


W łatwy sposób ulgę na dziecko w deklaracji PIT-36 oraz PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O można odliczyć za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2016/2017 od Podatnik.info. Intuicyjny kreator na podstawie zaznaczanych przez użytkownika odpowiedzi na kilka prostych pytań, pomoże mu przebrnąć przez kolejne etapy rocznego rozliczenia. Dodatkowo system obliczeniowy pomoże uniknąć podatnikowi ryzyka popełnienia błędów rachunkowych w PIT. Aplikacja dostarczy PIT za 2016 rok poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.
 

Nie zwlekaj i już dziś dołącz do grona 8 113 486 zadowolonych Polaków i prześlij deklarację za 2016 rok do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. Urzędnicy zidentyfikują tożsamość podatnika za pomocą 5 następujących danych:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwoty przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).

 
Podatnik.info 

 


Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
W jakich przypadkach rodzic może odliczyć ulgę, gdy dorosłe dziecko się uczy?