Jak działa zatrudnienie w Polsce w oparciu o Kartę Polaka?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak działa zatrudnienie w Polsce w oparciu o Kartę Polaka?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W myśl Ustawy o Karcie Polaka z dnia 7 września 2007 może ona zostać przyznana osobie deklarującej przynależność do Narodu Polskiego, która spełnia następujące warunki:

 

- wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów,

 

- w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „konsulem”, lub upoważnionego pracownika organizacji, o której mowa w art. 15 ust. 1, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego,

 

- wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

 

Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca.

 

Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

 

1) zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

 

2) podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy

 

3) podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach

 

4) korzystania z form kształcenia określonych w Ustawie o Systemie Oświaty

 

5) korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych w myśl Ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne;

 

6) ulgi 37 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

 

7) bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych.

 

Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów. Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kartę przyznaje Konsul Polski właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o Kartę Polaka. Wniosek o Kartę Polaka trzeba złożyć na piśmie.

 

Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od daty jej przyznania. Najpóźniej trzy miesiące przed terminem upływu jej ważności trzeba wystąpić o jej przedłużenie o kolejne 10 lat. Korzystanie z uprawnień Karty Polaka jest możliwe tylko za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości posiadacza Karty.

 

 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przewodnik Ekonomiczny#5 Skąd się bierze inflacja?