Irlandia Południowa - podatek PIT z tytułu zarobków za...
Redakcja
https://unsplash.com
podatnik.info

Irlandia Południowa - podatek PIT z tytułu zarobków za granicą

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 1. W celu rozliczenia się z polskim fiskusem z wynagrodzenia uzyskanego w Irlandii Południowej stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia podatku.
 2. Jeszcze kilka lat temu zarobki z umowy o pracę lub zlecenia za granicą stanowiły dochody zwolnione z podatku dochodowego w Polsce.
 3. Deklarację PIT możesz złożyć przez Internet za pomocą darmowych programów podatkowych. Po wysłaniu zeznania PIT otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Praca w Irlandii Południowej a zastosowanie zasady proporcjonalnego odliczenia podatku

Na czym polega zasada proporcjonalnego odliczenia dla wynagrodzeń z Irlandii? Jest to obniżenie podatku rozliczanego w Polsce od całości swoich dochodów, o kwotę uregulowanego podatku z Irlandii. Warto dodać, że odliczenie podatku za granicą nie jest jednak pełne, ale jedynie proporcjonalne do kwoty uzyskanej w Polsce i Irlandii.

Na czym polega rozliczanie wynagrodzeń z Holandii w oparciu o zasadę proporcjonalnego odliczenia? Jest to obniżenie podatku rozliczanego w Polsce od całości swoich dochodów, o kwotę wpłaconego podatku z Holandii. Odliczenie podatku za granicą nie jest jednak pełne, ale jedynie proporcjonalne do kwoty uzyskanej w Polsce i Holandii.

Od 2021 r. nie ma zastosowania rozliczenie podatku na zasadzie zwolnienia z progresją

W zeznaniach rocznych za rok 2020 składanych w roku 2021 r. polscy podatnicy stosowali metodę proporcjonalnego odliczeniu podatku. W latach wcześniejszych rozliczanie podatku odbywało się na zasadzie zwolnienia z progresją.

Zwolnienie z progresją polega na zwolnieniu z rozliczenia dochodów uzyskanych za granicą w Polsce. Oznacza to, że dochód zagraniczny jest zwolniony z opodatkowania w Polsce. Jednakże na podstawie tego dochodu należy ustalić stopę procentową, według której jest obliczany podatek dochodowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Metoda wyłączenia z progresją wciąż ma zastosowanie w Czechach, Danii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Norwegii, Słowacji, Turcji, Ukrainie i Włoszech.

Jakie są stawki podatku w Irlandii Południowej?

W przypadku zarobków rozlicznych w Irlandii podatnik musi określić stawkę podatku i próg podatkowy, w którym się znajduje. Zeznanie roczne powinno być złożone do urzędu irlandzkiego najpóźniej do 31 maja następującego po roku podatkowym.

Podatek PIT w Irlandii:

 • 20% stawki podatku - dla podatników, których dochód nie przekracza 36 800 euro (dla osoby samotnie wychowującej dzieci do 38 300 euro, a dla małżeństwa 45 800 euro),
 • 40% stawki podatku - pozostali podatnicy.

Ponadto podatnikom przysługuje szereg ulg podatkowych z górnym limitem obliczeń, dzięki którym można obniżyć kwotę należnego podatku.

Kto ma obowiązek rozliczenia się w Polsce przy wykonywaniu pracy w Irlandii Południowej?

Jeśli podatnik uzyskujący zarobki z zagranicy jest polskim rezydentem podatkowym, to ma co do zasady obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce, zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Polski rezydent podlega więc nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli podlega opodatkowaniu w kraju swojej rezydencji, bez względu na to, czy uzyskał zarobki w Polsce, czy za granicą.

Polski rezydent podatkowy to osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli:

 • posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub,
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni na cały rok podatkowy.

Jakie deklaracje musi złożyć osoba zarabiająca w Irlandii?

Polski rezydent, który ma źródła dochodów z tytułu pracy i stosunków podobnych, musi złożyć dwie deklaracje:

 • deklarację dotyczącą zarobków osiągniętych w Irlandii w irlandzkim organie skarbowym (tzw. Revenue),
 • deklarację dotyczącą wszystkich zarobków uzyskanych w danym roku przez podatnika w polskim urzędzie skarbowym (bez względu na miejsce ich uzyskania, zarówno w Polsce, jak i w każdym innym kraju na świecie).

Obowiązki podatnika przy rozliczaniu dochodów za granicą

Jeżeli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowaniu nakazuje stosować proporcjonalne odliczenie lub też nie określa jakiejkolwiek metody odliczenia, czy też takowa umowa nie została zawarta, obowiązki polskiego rezydenta przy rozliczeniu się podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyglądają podobnie.

Polski rezydent ma obowiązek:

 • w zeznaniu rocznym wykazać przychody z zagranicy (zazwyczaj jest to PIT 36 lub PIT 37),
 • złożyć załącznik o źródłach zarobków w Irlandii (druk PIT/ZG),
 • odliczyć podatek zagraniczny, ale jedynie w proporcjonalnej części podatku obliczonego przez określenie proporcji zagranicznego podatku do polskiego podatku.

Jeżeli podatek za granicą będzie wyższy niż w Polsce, to w tym wypadku koniecznie będzie odliczenie części podatku zagranicznego w proporcjonalnej części.

Zasady rozliczenia podatku w Polsce dla zarobków z Irlandii Północnej

Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, polski rezydent, który ma dochód uzyskany Irlandii od 2020 r., stosuje proporcjonalne odliczenie. Oznacza to, że w zeznaniach podatkowych w 2023 r. i w latach następnych zarobki w Irlandii obliczane są tą metodą. W takim wypadku, polski urząd skarbowy zwolni część dochodu uzyskanego w Irlandii z obowiązku opodatkowania w Polsce.

 1. Przed dokonaniem odliczenia łączy się dochody irlandzkie ze źródłami dochodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z innych państw.
 2. Do tak obliczonej sumy dochodów ustalana jest łączna wartość podatku według polskiej skali podatkowej lub innej formy opodatkowania.
 3. Od kwoty podatku rozliczanego w Polsce można odliczyć podatek zagraniczny. Jednakże wartość odliczenia nie może być większa od kwoty samego podatku, która przysługuje proporcjonalnie do dochodu osiągniętego w Irlandii. Przykładowo, jeżeli rezydent polski otrzymał 100 000 zł w Irlandii, a 50 000 zł w Polsce odliczenie będzie dotyczyć 2/3 podatku.
 4. Odliczenie nie może jednak przekroczyć wysokości części podatku obliczonego przed zastosowaniem odliczenia, które proporcjonalnie przypada na dochód osiągnięty za granicą.
 5. Po dokonaniu odliczenia, podatnik ma prawo skorzystać z ulgi abolicyjnej.

Rozliczenie podatku za lata podatkowe 2019 i 2020 - jak wyglądało?

Jeszcze kilka lat temu wobec rozliczania dochodów z Irlandii miało zastosowanie zwolnienie z progresją. Jak wyglądało rozliczenie podatku dochodowego w oparciu o tę metodę?

W ramach zwolnienia z progresją występują dwie sytuacje:

 1. Jeżeli w danym roku podatkowym, podatnik nie uzyskał żadnych zarobków w Polsce, które są opodatkowane skalą podatkową, to nie miał on obowiązku rozliczać się w polskim urzędzie skarbowym. W tym wypadku rozliczał się jedynie z zagranicznym organem skarbowym.
 2. Jeżeli podatnik osiągnął w Polsce dochody opodatkowane według skali podatkowej, to miał obowiązek rozliczyć się z polskim fiskusem na druku PIT 36 według zasady zwolnienia z progresją.

Przy rozliczaniu podatku na podstawie zwolnienia z progresją od dochodu uzyskanego w Polsce stosowana jest szczególna stawka podatku. W tym wypadku, aby rozliczyć podatek, należy postąpić według tej instrukcji.

 • do dochodów osiągniętych na terenie Polski dodaje się dochody zagraniczne, które są zwolnione z podatku,
 • od tak uzyskanej sumy dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej,
 • następnie ustala się stopę procentową tego podatku na podstawie sumy dochodów - należy podzielić podatek obliczony według polskiej skali podatkowej przez wszystkie dochody osiągnięte w Irlandii i Polsce,
 • uzyskany wynik mnoży się przez 100;
 • tak uzyskaną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Rozlicz się z urzędem skarbowym przez Internet

Możesz złożyć zeznanie podatkowe przez Internet, aby szybko i wygodnie załatwić wszelkie formalności z polskim fiskusem. Zainstaluj bezpłatny program Podatnik.info do uzupełniania i wysyłki deklaracji podatkowej. Po wysłaniu deklaracji otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Rozliczenie przez Internet za pomocą podatnik.info to:

 • aktualne druki podatkowe (PIT 36, PIT 37 i wiele innych),
 • rozliczenie bez kolejek,
 • potwierdzenie otrzymania zeznania przez urząd skarbowy (UPO),
 • bezpieczeństwo danych,
 • szybki zwrot podatku na rachunek bankowy.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!