Inspektor ustalając stosunek pracy pogrąży...
http://sxc.hu/

Inspektor ustalając stosunek pracy pogrąży przedsiębiorców?

Pracodawcy RP kategorycznie sprzeciwiają się przyznaniu inspektorom pracy uprawnień do wydawania nakazów zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę. Zdaniem ekspertów organizacji, propozycje grupy posłów PiS są całkowicie nieprzemyślane, sprzeczne z Konstytucją i powinny zostać odrzucone.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W czwartek odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw. Mimo negatywnej opinii Sądu Najwyższego i Głównego Inspektora Pracy, projekt będzie dalej procedowany w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji ds. Kontroli Państwowej.

Umowa cywilnoprawna nie dyskredytuje pracowników

Autorzy nowelizacji uzasadniają proponowane zmiany niską efektywnością powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy. – Nie analizują jednak rzeczywistych przyczyn tego stanu rzeczy. Warto pamiętać, że nierzadko sądy uznają, że zgodnie z wolą stron dana umowa jest jednak umową cywilnoprawną – mówią eksperci Pracodawców RP. – Wydaje się, że posłowie zapomnieli, iż takie kontrakty są naturalnym i dopuszczalnym przez prawo elementem obrotu gospodarczego – dodają eksperci.

Od rozstrzygania sporów jest niezależny sąd, a nie inspektor

W ocenie Pracodawców RP obowiązująca regulacja, zgodnie z którą inspektor ma prawo wytoczyć powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy, jest prawidłowym i wystarczającym rozwiązaniem, odpowiednio zabezpieczającym interesy pracowników. Z jednej strony daje ona pracownikowi możliwości – poprzez organy inspekcji pracy – obrony swoich praw, a z drugiej ostateczne rozstrzygnięcie pozostawia niezależnym i profesjonalnym sądom pracy.

Sądy administracyjne nie powinny ingerować w rynek pracy

W konsekwencji zaproponowanej przez posłów modyfikacji prawa, stosunek pracy byłby ustalany w drodze nakazu, czyli poprzez decyzję administracyjną. Zatem ostateczne rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej charakteru łączącego strony stosunku prawnego przyznano by sądom administracyjnym, co można by uznać za nadmierną interwencję organów administracji państwowej w stosunki pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Sąd Najwyższy popiera odrzucenie projektu

Zdaniem Pracodawców RP obiektywną ocenę stosunku prawnego może zapewnić jedynie niezależny sąd powszechny – sąd pracy. W naszym porządku prawnym tylko sądy mogą skutecznie i sprawiedliwie rozstrzygać spory prawne obywateli. Proponowana nowelizacja jest więc sprzeczna z Konstytucją RP, zgodnie z którą wyłącznie sądy i trybunały są powołane do rozpatrywania i rozstrzygania sporów prawnych w imieniu państwa. Ponadto projektowane przepisy naruszają określoną w prawie właściwość rzeczową sądów powszechnych. Uwagi Pracodawców RP w tym zakresie podziela również Sąd Najwyższy, który rekomenduje odrzucenie projektu.

Proponowanie rozwiązania są niezgodne z konstytucją

Dostrzegamy patologie i nadużycia związane z umowami terminowymi i dlatego deklarujemy gotowość do rozmów na ten temat. Ale rzucanie nieprzemyślanych, niezgodnych z Konstytucją rozwiązań pod hasłem walki z zatrudnieniem terminowym, z pewnością nie poprawi aktualnej sytuacji osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych – podkreślają eksperci Pracodawców RP. Problemem umów terminowych ma zająć się Zespół Trójstronnej Komisji ds. prawa pracy i układów zbiorowych. Zadaniem partnerów społecznych będzie wypracowanie wspólnych, akceptowalnych dla wszystkich stron propozycji.


Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Sprawdź kiedy umowa o pracę może wygasnąć