Holandia - podatek PIT z tytułu zarobków za granicą
Redakcja
https://unsplash.com
podatnik.info

Holandia - podatek PIT z tytułu zarobków za granicą

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 1. Polscy rezydenci, uzyskujący dochód w Holandii muszą jednocześnie rozliczyć się z holenderskim i polskim urzędem skarbowym.
 2. Umowa proporcjonalnego opodatkowania umożliwia odliczenie podatku zapłaconego za granicą przy rozliczeniu zarobków z Holandii.
 3. Dzięki temu polscy podatnicy, zarabiający w Niderlandach mogą zniwelować konieczność opłacenia podatku w urzędzie skarbowym przy składaniu zeznania podatkowego.
 4. Najprostszym i najszybszym sposobem na rozliczenie dochodów z zagranicy jest złożenie deklaracji podatkowej przez Internet.

Praca w Holandii a zastosowanie umowy proporcjonalnego opodatkowania

Na czym polega rozliczanie wynagrodzeń z Holandii w oparciu o zasadę proporcjonalnego odliczenia? Jest to obniżenie podatku rozliczanego w Polsce od całości swoich dochodów, o kwotę wpłaconego podatku z Holandii. Odliczenie podatku za granicą nie jest jednak pełne, ale jedynie proporcjonalne do kwoty uzyskanej w Polsce i Holandii.

Jeśli więc jesteś polskim rezydentem podatkowym, który ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej i uzyskałeś zarobki z pracy nakładczej w Holandii masz prawo skorzystać z odliczenia podatku.

Jakie są stawki podatku w Holandii?

Dochód uzyskany w Niderlandach jest opodatkowany wysoką stawką podatku, a jednocześnie objęty jest szeregiem ulg podatkowych. Współcześnie część z nich jest ograniczona dla cudzoziemców z uwagi na brak możliwości wyboru tamtejszej rezydentury podatkowej, a także stosowanie rocznej kwoty zwolnionej z podatku dochodowego w proporcjonalnej części uzależnionej od ilości faktycznie przepracowanych miesięcy.

Progi podatkowe w Holandii:

 • 37,5% - dochód nieprzekraczający kwoty 68.507 euro,
 • 49,5% - dochód przekraczający kwotę 68.507 euro.

Nieograniczony obowiązek rezydentów polskich

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są objęte nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Z kolei osoby fizyczne, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli podlegają opodatkowaniu jedynie od dochodów (przychodów) uzyskanych w RP.

Kto ma obowiązek rozliczenia się w Polsce przy wykonywaniu pracy w Holandii?

Jeśli podatnik uzyskujący zarobki z zagranicy jest polskim rezydentem podatkowym, to ma co do zasady obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce, zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Polski rezydent podlega więc nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli podlega opodatkowaniu w kraju swojej rezydencji, bez względu na to, czy uzyskał zarobki w Polsce, czy za granicą.

Polski rezydent podatkowy to osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli:

 • posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub,
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Podatnik może zatem być objęty opodatkowaniem w Polsce, nawet jeśli cały rok przebywa w Holandii. Wystarczy, że w Polsce ma ośrodek interesów życiowych. Zanim wypełnisz zeznanie podatkowe powinieneś zbadać, czy Twoja sytuacja życiowa jest związana z Polską na tyle, że masz podstawę do rozliczania się w polskim urzędzie skarbowym. Warto zwrócić uwagę, że ustawa nie przewiduje, że o byciu polskim rezydentem podatkowym decyduje adres zameldowania w Polsce.

Jakie deklaracje należy złożyć w danym roku podatkowym?

Polscy rezydenci uzyskujący dochód ze stosunku pracy w Holandii muszą rozliczyć się z podatku od wynagrodzenia otrzymanego za granicą. Rozliczenie to obejmuje dwie deklaracje:

 • deklaracja podatkowa składana w holenderskim urzędzie skarbowym, wskazująca na tamtejsze zarobki, ulgi podatkowe, podatek do zapłaty i nadwyżkę zaliczek na podatek,
 • deklaracja podatkowa składana w polskim urzędzie skarbowym dotyczącą dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku przez podatnika (niezależnie od miejsca ich uzyskania).

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w Holandii

Polska z Holandią ma podpisaną umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Ten rodzaj umowy uprawnia państwo, które jest źródłem dochodów nierezydenta, do opodatkowania tylko ściśle wskazanych kategorii dochodu. W praktyce pozwala to zmniejszyć obciążenia podatkowe dla podatników posiadających rezydencję podatkową w Polsce.

Sytuacje szczególne są uregulowane umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z Holandią. Do takich sytuacji zalicza się między innymi przypadek, w którym obydwa kraje uznają podatnika za rezydenta podatkowego i nakazują mu rozliczyć się z tamtejszym organem skarbowym od całości zarobków. W tym wypadku rezydencję podatkową określa się na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podatek dochodowy dla Polaków pracujących w Holandii - rozliczenie podatku

Aby złożyć deklarację podatkową z wynagrodzenia w Holandii, polski rezydent musi stosować się do zasad proporcjonalnego odliczenia.

W wypadku powrotu czasowego do Polski należy obliczyć zaliczkę na podatek od wynagrodzenia holenderskiego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu powrotu do Polski. W następnej sekcji artykułu zostaną rozwinięte szczegóły dotyczące zaliczki na podatek.

W niektórych przypadkach do wynagrodzenia z Holandii można nie wliczać 30% diety wynoszącej 50 euro dziennie (30% z 50, czyli 15 euro dziennie). Oznacza, że można tę kwotę odjąć od wynagrodzenia brutto przed przeliczeniem go na złotówki w polskim rozliczeniu. Prawo do odliczenia części diety mają osoby czasowo przebywające za granicą, które otrzymują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy; za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy.

Uzyskaną kwotę należy zsumować z wynagrodzeniem uzyskanym z innych krajów oraz zarobków w Polsce. Całość wynagrodzeń podlega opodatkowaniu według polskich przepisów podatkowych.

Do wartości podatku obliczonego według polskiej skali podatkowej można odliczyć podatek zagraniczny. Jednakże wartość odliczenia nie może być większa od kwoty samego podatku, która przysługuje proporcjonalnie do dochodu osiągniętego w Holandii. Przykładowo, jeżeli rezydent polski otrzymał 100 000 zł w Holandii, a 50 000 zł w Polsce, odliczenie będzie dotyczyć 2/3 podatku.

Podatnik, który pomimo dokonania odliczenia podatku z Holandii, posiada podatek do zapłaty z polskim urzędem skarbowym, wciąż ma prawo do skorzystania z ulgi abolicyjnej.

Zaliczka na podatek po powrocie do kraju

Rezydent polski zarabiający sezonowo w Holandii ma obowiązek po powrocie do Polski wpłacić zaliczkę na podatek. Termin ostateczny na dokonanie wpłaty to 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik wrócił do Polski. Jeżeli termin płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest opłacany w terminie składania zeznania rocznego.

Przy obliczaniu zaliczki na podatek ma zastosowanie najniższa stawka, czyli 12% uzyskanego dochodu. Za dochód uznawane są uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów oraz zapłaconych w danym miesiącu składek ZUS i ubezpieczenie zdrowotne. Podatnik może dobrowolnie stosować wyższą stawkę podatkową w wysokości 32%.

Wynagrodzenie z umowy o pracę w Holandii - obowiązki podatnika

Za wynagrodzenie z umowy o pracę uznawane są wszystkie świadczenia otrzymywane od pracodawcy w związku z nawiązaniem z nim umowy o pracę. Zalicza się do niego nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także prowizje, premie, zapłaty za nadgodziny i inne świadczenia pracownicze.

W stosunku do wynagrodzeń z Holandii z tytułu umowy o pracę stosuje się umowę o proporcjonalnym odliczeniu podatku zagranicznego. Zarobki uzyskane w Holandii muszą zostać doliczone do krajowych dochodów podatnika oraz opodatkowane przez polski urząd skarbowy. Natomiast, jeżeli polski rezydent zarabiał jedynie w Holandii w danym roku podatkowym, to wciąż jest zobowiązany rozliczyć podatek w Polsce.

Polski rezydent podatkowy ma obowiązek:

 • złożenia zeznania rocznego PIT 36,
 • wpłacenia zaliczki na podatek po powrocie do kraju,
 • złożenia do urzędu skarbowego załącznika o źródłach zarobków z Holandii (załącznik PIT/ZG).

Rozliczenie z umowy zlecenie, umowy o dzieło w Holandii

Zasady opodatkowania umów zlecenie i umów o dzieło w Holandii wyglądają podobnie jak w przypadku umowy o pracę. Jednakże są pewne odstępstwa. Po pierwsze, przychód nie jest obniżany o wartość diet zagranicznych (te są zwolnione jedynie w umowach o pracę). Po drugie, zlecenia realizowane na terenie RP na rzecz zleceniobiorców w Holandii podlegają wyłącznie rozliczeniu w Polsce.

Oznacza to, że wynagrodzenie rezydenta polskiego z tytułu umowy zlecenie jest opodatkowane jedynie w Polsce, chyba że zlecenie jest wykonywane na terenie Holandii. W wypadku realizacji zlecenia na terenie RP, holenderski zleceniodawca nie jest płatnikiem. Otrzymując wynagrodzenie z umowy zlecenia bez pośrednictwa płatnika, polski zleceniobiorca sam ma obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek w wysokości 18% dochodu.

Ulga abolicyjna przy zarobkach w Holandii

W stosunku do Polaków za granicą uzyskujących przychody z tytułu stosunku pracy w Holandii może być zastosowana ulga abolicyjna. Jednakże zazwyczaj zastosowanie ulgi jest zbędne. Z uwagi na fakt, że holenderskie podatki należą do stosunkowo wysokich, co do zasady może okazać się, że odliczenie podatku zagranicznego może zniwelować pobór polskiego podatku do zera.

Jak wprowadzić odpowiednie kwoty w polskiej deklaracji podatkowej?

Wypełniając polską deklarację podatkową, dochody z zagranicy przelicza się na złotówki. Przeliczenia dokonuje się po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia roboczego, który poprzedza dzień wypłaty wynagrodzenia lub postawienia jej w dyspozycji do zapłaty. W formularzu podatkowym kwoty zagranicznego wynagrodzenia nie wypełnia się w tym samym polu, co wynagrodzenie polskie. Powinno być wprowadzone do rubryk PIT/ZG w części C.1. kolumna B. a następnie w części H druku PIT-36.

W następnej kolejności należy wypełnić pole: „obliczony podatek - zgodnie z art. 27 ust. 9”. Pozostałe pozycje deklaracji wypełnia się jak przy tradycyjnej wersji zeznania rocznego w Polsce.

Obliczanie PITu od dochodów za granicy przez Internet

W celu rocznego rozliczenia dochodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia uzyskanego w Holandii (oraz w Polsce, o ile takie zostały uzyskane) warto skorzystać z profesjonalnych programów do rozliczeń podatkowych.

Program Podatnik.info posiada aktualne druki deklaracji podatkowych, co pozwala na właściwe rozliczenie podatku z polskim fiskusem. W kilka minut rozliczysz się z podatku i załatwisz wszystkie formalności. Po wysłaniu PITu otrzymujesz Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest informacją, że organ podatkowy otrzymał Twoją deklarację.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!