Fiskus może zabezpieczyć zapłatę podatku przed terminem...
http://sxc.hu/

Fiskus może zabezpieczyć zapłatę podatku przed terminem jego płatności

Gdy nie płacisz dłuższy czas podatków, a do tego fiskus zauważy, że pozbywasz się swojego majątku, może zabezpieczyć płatność podatku, zanim minie jeszcze termin na jego uregulowanie.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Choć z zasady okres czasu pomiędzy określeniem wartości zobowiązana podatkowego a terminem przewidzianym na jego uregulowanie, przysługuje każdemu podatnikowi, niekiedy organy podatkowe już w trakcie biegu tego terminu mogą wydać decyzję o ustanowieniu zabezpieczenia zapłaty podatku. Celem takiego działania jest zagwarantowanie zaspokojenia należności publicznych z majątku podatnika. Należy jednak pamiętać, że muszą wystąpić przesłanki, na podstawie których mogą zachodzić podejrzenia, iż podatnik nie wywiąże się z odpowiedzialności podatkowej.

Ustawowe przesłanki

Ustanowienie zabezpieczenia na majątku podatnika, w celu zagwarantowania zapłaty zobowiązania podatkowego, przed terminem jego płatności, możliwe jest tylko w przypadku, gdy zachodzi uzasadniona obawa, iż nie zostanie ono wykonane, a w szczególności w sytuacji, gdy podatnik uchyla się od odpowiedzialności podatkowej, nie uiszczając wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub też dokonuje czynności polegających na pozbywaniu się majątku,
co w konsekwencji może w znacznym stopniu utrudnić lub nawet udaremnić egzekucję.

Uzasadniona obawa przesłanką do wydania decyzji zabezpieczającej

Istotne jest więc znaczenie terminu „uzasadniona obawa”. Jak zostało to określone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku „uzasadniona obawa to taka, która ma swoje źródło w obiektywnie stwierdzonym stanie faktycznym sprawy, jednakże ocena, czy zaistniała ona
w konkretnym przypadku, pozostawiona została do uznania organu podatkowego” (wyrok z dnia 21 grudnia 2011 r., sygn. akt I SA/Gd/1011/11). Przykładowo, może to być zatem trwałe nieuiszczanie wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub zbywanie majątku.

Warto w tym miejscu zauważyć, że o trwałym nieopłacaniu zobowiązań publicznoprawnych można powiedzieć w sytuacji, gdy podatnik nie reguluje obciążających go zobowiązań przez dłuższy czas i dotyczy to wszystkich jego zobowiązań. Przesłanka ta ma zatem miejsce dopiero w przypadku,
gdy podatnik od co najmniej kilku miesięcy nie płaci bezspornych zobowiązań publicznoprawnych i nic nie wskazuje na to, że ta sytuacja ulegnie zmianie.

W odniesieniu do drugiej wymienionej przesłanki, polegającej na zbywaniu majątku, mogącym w przyszłości udaremnić egzekucję, należy podkreślić, iż okoliczności towarzyszące tym czynnościom muszą jasno wskazywać, że nie jest to normalny przejaw prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Sporadyczna, przemyślana sprzedaż wykorzystywanej do tej pory maszyny lub urządzenia nie może bowiem stanowić okoliczności uzasadniającej zastosowania zabezpieczenia (zob. Rafał Dowgier, Leonard Etel, Cezary Kosikowski, Piotr Pietrasz, Mariusz Popławski, Sławomir Presnarowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. IV, 2011 r.).

Ponadto, warto zauważyć, że sam fakt wystąpienia którejś z okoliczności wskazanych w przepisie, zawartym w artykule 33 § 1 Ordynacji Podatkowej świadczy o tym, że zachodzi obawa niewykonania zobowiązania, co w konsekwencji stanowi przesłankę ustanowienia zabezpieczenia (wyrok WSA
w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/ Bd 724/11).

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Iwona Cackowska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Fiskus może przedłużyć czas prowadzonego postępowania