Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Dyrektywa DAC7, przyjęta przez Unię Europejską, nakłada nowe obowiązki na operatorów platform cyfrowych, w tym serwisów e-commerce, aplikacji sharing economy i platform społecznościowych. Operatorzy platform muszą teraz sprostać rygorystycznym wymogom w zakresie raportowania i ochrony danych, co wiąże się z koniecznością wdrożenia zaawansowanych systemów informatycznych oraz procedur zgodności.

Co to jest Dyrektywa DAC 7?

Wdrożenie tzw. dyrektywy DAC7, czyli dyrektywy Rady (Unii Europejskiej) 2021/514 z 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, staje się faktem. Wejście w życie ustawy zwiększy dostępność danych dla administracji podatkowych o dochodach podatników uzyskiwanych ze sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem platform cyfrowych.

DAC-7 nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform cyfrowych, w tym platform marketplace, za pośrednictwem których dokonują sprzedaży towarów i usług. To kolejny krok na drodze do uszczelnienia systemu podatkowego w Unii Europejskiej.

Dyrektywa jest elementem większego projektu unijnego dotyczącego współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Zobowiązuje operatorów platform cyfrowych do gromadzenia i przekazywania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o sprzedawcach dokonujących transakcji za ich pośrednictwem. Nowe przepisy obejmą transakcje sprzedaży towarów, świadczenia usług, udostępniania środków transportu oraz nieruchomości.

Celem wprowadzanych zmian jest skuteczniejsza identyfikacja osób prowadzących sprzedaż na dużą skalę bez formalnej rejestracji działalności gospodarczej. Choć nowe przepisy mogą budzić obawy wśród sprzedawców internetowych, ich głównym celem jest walka z unikaniem opodatkowania transakcji w obrocie internetowym oraz ujednolicenie systemów podatkowych w krajach członkowskich UE.

Kto jest objęty obowiązkiem raportowania?

Adresatem dyrektywy DAC7 pozostają w zasadniczej mierze operatorzy platform cyfrowych, którzy stwarzają sprzedawcom oferującym swoje towary za pośrednictwem opracowanego interfejsu dotarcie do klienta i dzięki temu sprzedaż towarów czy usług.

Przez platformę rozumie się zarówno strony internetowe, jak i aplikacje, w tym mobilne. Do takich platform należą między innymi popularne w Polsce OLX, Allegro, Booking, Vinted i Otomoto, a także w Europie takie jak Ebay, Amazon czy eMAG.

Ponadto obowiązki sprawozdawcze nie będą odnosiły się do: podmiotów rządowych, notowanych na giełdzie podmiotów rynkowych, a także sprzedawców nieruchomości, którzy w określonym okresie sprawozdawczym przekroczyli 2000 transakcji najmu nieruchomości.

Kluczowym aspektem jest łączenie obu stron transakcji. Jeśli platforma internetowa jedynie publikuje ogłoszenia, przekierowuje do innych platform sprzedażowych lub przetwarza płatności, jej właściciel nie będzie objęty obowiązkiem sprawozdawczym. Ponadto, jeśli platforma jest prowadzona przez osobę fizyczną, nie będzie ona zobowiązana do składania raportów, niezależnie od innych okoliczności.

Nowe obowiązki operatorów platform

Operatorzy platform będą zobowiązani do sporządzania raportów o sprzedawcach, czyli osobach wykonujących za wynagrodzeniem takie czynności jak sprzedaż towarów, świadczenie usług osobistych (np. udzielanie korepetycji), wynajem nieruchomości (w tym miejsc parkingowych) czy środków transportu. Raportowanie będzie dotyczyć sprzedawców, którzy w ciągu roku dokonają co najmniej 30 transakcji na danej platformie lub ich dochód z tych transakcji przekroczy 2000 euro.

Zbudowany zostanie mechanizm wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami UE oraz państwami trzecimi. Mechanizm ten ma poprawić współpracę między administracjami podatkowymi, m.in. poprzez wspólne kontrole. Informacje o sprzedawcach (zarówno firmach, w tym spółkach, jak i osobach fizycznych) będą obejmować dane identyfikacyjne takie jak: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, nazwa firmy, numery NIP i VAT. Dodatkowo będą zbierane informacje o numerze i właścicielu rachunku bankowego sprzedawcy, wysokości uzyskanego wynagrodzenia, odprowadzonych podatkach, a w szczególnych przypadkach także inne dane.

Przykładowo: jeśli użytkownik platformy wynajmuje nieruchomość, operator będzie musiał przekazać dodatkowe informacje o numerze ksiąg wieczystych oraz liczbie dni, w których nieruchomość była wynajmowana. Raporty zgodne z dyrektywą DAC7 będą obejmować roczne okresy sprawozdawcze i muszą być przekazane w formie elektronicznej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do 31 stycznia następnego roku.

Oprócz składania raportów, operator będzie zobowiązany do przestrzegania procedur należytej staranności, zbierania i weryfikowania informacji oraz przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami RODO. Nieprzestrzeganie obowiązku raportowania może skutkować karą pieniężną nałożoną decyzją Szefa KAS, sięgającą nawet 1 miliona złotych.

Warto zaznaczyć, że dyrektywa DAC7 nie wprowadza nowego podatku ani nie zmienia kwestii możliwości przeprowadzania kontroli przez organy podatkowe, które już od kilku lat mogą być wykonywane.

Kogo nie obowiązuje raportowanie?

Drobni sprzedawcy, którzy w ciągu roku dokonają mniej niż 30 transakcji, a ich łączne wynagrodzenie wypłacone z tego tytułu nie przekroczy 2 tys. euro, nie będą objęci nowymi obowiązkami sprawozdawczymi.

Podmioty wyłączone z obowiązków sprawozdawczych będą musiały złożyć oświadczenie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, potwierdzające, że ich model biznesowy nie obejmuje sprzedawców podlegających raportowaniu.

Wpływ Dyrektywy DAC 7 na sektor e-commerce

Dyrektywa DAC7 stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców z branży e-commerce, którzy muszą dostosować się do nowych wymagań i obowiązków.

Przekroczenie limitu 30 transakcji może często wystąpić przy sprzedaży używanych ubrań lub innych drobnych przedmiotów. Rzadko jednak takie działania będą kwalifikowane jako prowadzenie działalności gospodarczej. Osoby sprzedające okazjonalnie własny majątek nie muszą się obawiać, pod warunkiem że nie sprzedają rzeczy nabytych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i nie oferują ich za cenę wyższą niż pierwotna.

Największą niedogodnością w takich przypadkach będzie konieczność zgłaszania dużych ilości informacji przez właścicieli platform takich jak Vinted, które skupiają wielu użytkowników dokonujących drobnych transakcji.

Przedsiębiorcy powinni śledzić postępy w przygotowywaniu nowelizacji ustawy i na bieżąco się do niej przygotowywać, a w razie potrzeby skorzystać ze wsparcia specjalistów do spraw podatków.

Wdrożenie Dyrektywy DAC 7

Rząd przyjął projekt ustawy DAC7 09.04.2024 9 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7).

Ministerstwo Finansów wznowiło prace nad implementacją dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Obecnie ustawodawca nie wskazuje daty, z którą dojdzie do kompleksowej implementacji dyrektywy DAC7 do polskiego porządku prawnego.

Platformy cyfrowe będą miały obowiązek przekazywać dane nie od 1 lipca, czyli dnia wejścia przepisów w życie, lecz od 1 stycznia 2023 roku. Jest to efektem opóźnienia Polski o 1,5 roku w implementacji unijnych przepisów. Oznacza to, że jeśli ktoś już w zeszłym roku przekroczył ustalone limity, Krajowa Administracja Skarbowa otrzyma o tym informację. Problematyczne może być także to, że jedną z danych wymaganą od raportującego operatora platformy będzie numer księgi wieczystej, jednak wynajmujący lokal nie musi się go udostępniać.

Kary i sankcje dla operatorów platform cyfrowych

Unijne rozporządzenie przewiduje dotkliwe kary dla operatorów platform cyfrowych uchylających się od realizowania nałożonych na nich obowiązków.

Zgodnie bowiem z regulacją, m.in. niedopełnienie obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach, braku stosowania gwarantujących zachowanie należytej staranności, w tym odpowiedniego gromadzenia dokumentacji, jak i nie przystąpienia do usunięcia w zakreślonym przez organ terminie nieprawidłowości wykrytych w toku prowadzonej kontroli, skutkować może nałożeniem na operatora platformy cyfrowej kary pieniężnej w rozmiarze nawet do 1 mln zł.

Zgodnie z obecnym projektem ustawy implementującej przepisy dyrektywy DAC7 w Polsce, raportujący operator platformy ma obowiązek zwrócić się do sprzedawcy o informacje najpóźniej w dniu, w którym sprzedawca spełni warunki kwalifikujące go jako aktywnego sprzedawcę. Jeśli sprzedawcy nie będą współpracować w zakresie obowiązków nałożonych na operatorów platform, operatorzy będą zobowiązani wstrzymać wypłaty wynagrodzenia za transakcje dokonane za pośrednictwem platformy do momentu uzyskania niezbędnych danych. W przypadku braku możliwości uzyskania tych informacji, operatorzy będą musieli zablokować sprzedawcy możliwość dalszej sprzedaży.

Niewywiązanie się z obowiązków wynikających z dyrektywy DAC7 może negatywnie wpłynąć na reputację i wiarygodność operatorów platform cyfrowych.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!