Dotacja na założenie firmy z urzędu pracy
http://sxc.hu/

Dotacja na założenie firmy z urzędu pracy

Dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej to sposób urzędów pracy na walkę z bezrobociem. Kto może otrzymać pieniądze na własną firmę i jaka może być maksymalna wysokość dofinansowania? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule.

Kto może starać się o dotację z UP?

Podstawowym warunkiem, jaki musi spełniać osoba, która chce otrzymać dotację na założenie własnej firmy z urzędu pracy to status bezrobotnego i zarejestrowanie w danym urzędzie pracy. Oprócz powyższych, trzeba spełnić jeszcze wiele innych warunków.

Dotację na założenie firmy może dostać osoba, która:
- w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odmówiła wykonywania jakiejkolwiek pracy (z wyjątkiem odmowy z ważnej przyczyny)
- w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie była karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
- nigdy wcześniej nie otrzymała z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie  działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
- nie posiada zadłużenia w bankach bądź innych instytucjach finansowych , które nie jest terminowo regulowane,
- nie posiada zaległości wobec ZUS-u ani urzędu skarbowego,
- złożyła wymagane oświadczenia: o rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, o niezłożeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, do innego starosty.

Ponadto działalność gospodarcza, która miałaby być założona przy pomocy dotacji nie może być taką samą działalnością jak działalność gospodarcza małżonka bądź innej osoby przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym. Miejscem prowadzenia tej działalności nie może być również miejsce, w którym jest już prowadzona taka sama działalność.

Jak wysoka może być dotacja i na co można ją przeznaczyć?

Wysokość dotacji nie może przekraczać 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w roku, w którym jest przyznawana. W 2011 roku nie może więc przekroczyć kwoty 20 797,98 zł, co jest 6-krotnością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 3466,33 zł.

Dotacja może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Są to przede wszystkim:
- koszty materiałów budowlanych związanych z prowadzeniem prac remontowych w lokalu, w którym ma być prowadzona działalność (maksymalnie 20% kwoty wnioskowanej),
- koszty związane z pozyskaniem lokalu (czynsz,
- zakup towarów (do 20% kwoty wnioskowanej),
- zakup narzędzi, maszyn, urządzeń, mebli, oprogramowania komputerowego i innych środków trwałych i nietrwałych.

Dotacji nie można przeznaczyć na:
- zakup samochodu,
- opłaty administracyjne, podatki, koncesje,
- opłaty związane z utrzymaniem lokalu: woda, prąd, telefon, gaz itd., czynsz comiesięczny,
- budowę,
- zakup ziemi (z zastrzeżeniem przepisu art.62 ust.1 pkt.2 lit. b ustawy) i nieruchomości,
- działalność w zakresie handlu obwoźnego, akwizycji, ajencji,
- wydatki związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z małżonkiem, krewnym, powinowatym w linii prostej, rodzeństwem, który nie prowadzi działalności gospodarczej,
- przejęcie działalności prowadzonej w tym samym zakresie, o dotację na którą stara się bezrobotny.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także