Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Dokładniejsza definicja odpłatnej dostawy towarów i...
http://sxc.hu/

Dokładniejsza definicja odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług

Najnowsze ustalenia z dnia 18 marca do ustawy o VAT przewidują nieco bardziej dokładne określenie pojęcia odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług.

Ostatnia nowelizacja dotycząca ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązująca od 1 kwietnia wprowadziła szereg zmian określających sposób oraz możliwości rozliczania się z urzędem skarbowym. Nowe ustalenia dotyczą między innymi sposobu dostawy towarów oraz świadczenia usług.

Aby uznać nieodpłatną dostawę towarów za odpłatną, która podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy spełnić oba warunki:

- nieodpłatnie przekazane bądź zużywane towary należą do przedsiębiorstwa podatnika
- przy nabyciu tych towarów podatnik miał prawo obniżyć (w całości lub w części) kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Zmiana ta doprecyzowała brzmienie definicji nieodpłatnej dostawy towarów zawartej w ustawie o VAT w art. 7 ust. 2. Ze względu na rozbieżności przy wcześniejszych interpretacjach zdecydowano się odstąpić od warunku, jakim jest powiązanie pomiędzy dokonywanymi nieodpłatnymi przekazaniami a działalnością gospodarczą podatnika. Dokładniejsze rozumienie tego terminu pozwala również na jednoznaczną wykładnię przepisów i interpretację problemów zawartych w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Jeżeli chodzi o nieodpłatne świadczenia usług wprowadzona zmiana do ustawy stanowi odwzorowanie definicji odpłatnego świadczenia usług zawartej w art. 26 dyrektywy 2006/112/WE.
Należy jednak pamiętać, że za odpłatne świadczenie usług zostaje uznane też:
- użycie towarów (które stanowią część przedsiębiorstwa) do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Zwłaszcza jeśli są one użyte do celów osobistych podatnika, jego pracowników, wspólników, udziałowców,
akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących
osób prawnych, członków stowarzyszenia. Powyższe obowiązuje w przypadku, gdy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów (w części lub w całości)

- nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność podatnika, a także na cele osobiste podatnika lub jego pracowników (w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych oraz członków stowarzyszenia).


Powyższe zmiany dotyczą zmian w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Loading Comments