Dofinansowanie na pracownika
Podatnik.info
sxc.hu
Podatnik.info

Dofinansowanie na pracownika

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Dofinansowanie na pracownika jest szczególnie przydatne przy początkach rozwoju biznesu. W tym pierwszym okresie przedsiębiorcom zwykle brakuje rąk do pracy, a nie mają jeszcze na tyle dużo przychodu, aby móc zatrudnić wiele osób. Jednak również świetnie prosperujące biznesy, chętnie korzystają z różnego rodzaju wsparć finansowych na pracowników, dzięki czemu mogą zatrudnić jeszcze więcej osób, a to z pewnością przekłada się pozytywnie na całe przedsiębiorstwo.

Koszt całkowitego zatrudnienia pracownika 2023

Koszt zatrudnienia pracownika w Polsce rośnie z roku na rok wraz ze wzrostem płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna w Polsce wyniosła 3490 zł brutto. W porównaniu do ubiegłego roku to o 480 zł więcej. Od lipca stawka ta dodatkowo wzrosła do 3600 zł brutto. Z kolei od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wyniesie już 4242 złotych brutto!

Większa pensja cieszy pracownika, jednak może być mocno odczuwalna dla finansów przedsiębiorcy. Sama pensja to nie jedyny koszt, jaki odprowadza pracodawca. Na kwotę wynagrodzenia brutto pracownika składają się: 

 • wynagrodzenie netto pracownika

Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi „na rękę”. Tyle, co miesiąc pracownik otrzymuje na konto.

 • składki ZUS finansowane przez pracodawcę

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma opłacone przez pracodawcę składki społeczne. Obejmują one: składki emerytalne, składki rentowe, składki chorobowe, składki zdrowotne.

 • zaliczka na podatek dochodowy

Zaliczka na podatek dochodowy jest obliczana według skali podatkowej, dla której stawka wynosi 12% lub 32%. Jeśli pracownik korzysta ze zwolnienia z podatku to jego wynagrodzenie do wypłaty jest wyższe o kwotę, jakiej pracodawca nie musi odprowadzać do urzędu skarbowego.

 • wpłaty do PPK uiszczane przez pracodawcę (jeśli pracownik zdecyduje się na przystąpienie do tego programu).

Wśród wszystkich wydatków ponoszonych przez pracodawcę, który zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi to tylko 60% wszystkich ponoszonych kosztów. To spory koszt, tym bardziej wiele osób zatrudniających chętnie korzysta z różnych form wsparcia zatrudnienia.

Dotacje na pracownika z Urzędu Pracy

Jedną z najbardziej popularnych form wsparcia finansowego zatrudnionego pracownika są dotacje z Urzędu Pracy. Zatrudniając osobę bezrobotną korzyść ponosi zarówno pracodawca jak i przyszły pracownik. Pracodawca będzie mógł skorzystać ze zminimalizowanych kosztów związanych z zatrudnieniem, natomiast pracownik zyska większą szansę na znalezienie zatrudnienia.

Przedstawiamy różne możliwości finansowania pracownika.

Wśród form wsparcia wyróżnia się m.in.:

 • dofinansowanie zatrudnienia na pracownika poniżej 30. roku życia,

 • dofinansowanie zatrudnienia na pracownika powyżej 50. roku życia,

 • refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne,

 • bezzwrotna dotacja na zatrudnienie pracownika,

 • refundacja na doposażenie lub wyposażenie stanowiska.

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników do 30. roku życia

Jedną z form wsparcia bezrobotnych z Urzędu Pracy do 30. roku życia jest tzw. bon zatrudnieniowy. Celem tego instrumentu aktywizacyjnego jest stworzenie tzw. efektu zachęty dla młodych bezrobotnych do samodzielnego podejmowania działań zmierzających do uzyskania zatrudnienia. Dzięki temu wsparciu zyska zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Właściciel firmy, która zatrudni młodego bezrobotnego może uzyskać dofinansowanie do części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz składek na ubezpieczenia ZUS za nowego pracownika.

Bon zatrudnieniowy skierowany jest do osób bezrobotnych do 30. roku życia, które zostaną przyjęte do pracy na okres 18 miesięcy. Zgodnie z umową, starosta pokrywa część kosztów wynagrodzenia pracownika oraz składek ubezpieczeniowych przez 12 miesięcy (100 proc. kwoty zasiłku). Tym samym pracodawca uzyskuje 12 miesięcy dofinansowania oraz 6 miesięcy zatrudnienia bez dofinansowania.

Co ważne przy tej formie aktywizacji, bezrobotny sam znajduje pracodawcę chętnego zatrudnić go na okres 18 miesięcy.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne do 30. roku życia

Inną formą wsparcia jest refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników do 30. roku życia. Dzięki tej formie wsparcia przedsiębiorców w zatrudnianiu osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia, można uzyskać dofinansowanie przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenie pracownika i składki na ubezpieczenie społeczne (za skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy osoby bezrobotne do 30. roku życia) w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne.

W ramach tego instrumentu aktywizacyjnego pracodawca ma obowiązek zatrudniać skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres minimum 24 miesięcy, w tym przez 12 miesięcy w ramach refundacji i dalszych co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji w ramach własnych środków.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Popularną formą wsparcia pracodawcy w zatrudnieniu pracownika jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Jest to pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego bądź poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Dla kogo dofinansowanie wyposażenia lub doposażenia stanowiska:

 • dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą,

 • dla niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły, o których mowa przepisach Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

 • dla producenta rolnego,

 • dla osób prowadzących żłobek lub klub dziecięcy,

 • dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych,

 • dla spółdzielni socjalnej.

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku można otrzymać zwrot kosztów wyposażania lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, jednak nieprzekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Co można kupić w ramach refundacji? Są to m. in maszyny, urządzenia, które są niezbędne do wykonania danej pracy, środki niezbędne do zachowania bezpieczeństwa oraz higieny na danym stanowisku.

Jednym z warunków wynikających z umowy jest utrzymanie stanowiska pracy przez co najmniej 24 miesiące.

Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS

Jest to wsparcie, które pracodawca może otrzymać jeśli zatrudni u siebie osobę bezrobotną skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy. Jeśli bezrobotny był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, a po upływie roku bezrobotny jest nadal zatrudniony u tego samego pracodawcy wówczas pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Odpowiedni wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy. Powiatowy Urząd Pracy może zwrócić koszty składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości do 300% minimalnego wynagrodzenia.

Dotacja na pracownika przysługuje bez względu na to, czy prowadzisz działalność zarejestrowaną w CEIDG, czy firmę zarejestrowaną w KRS.

Grant na utworzenie stanowiska pracy zdalnej

Grant na utworzenie stanowiska pracy zdalnej jest skierowany do pracodawców, którzy utworzyli miejsce pracy dla osób bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną oraz bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej.

Grant jest również przeznaczony w celu wsparcia pracodawcy zatrudniającego bezrobotnego lub poszukującego pracy do 30. roku życia. Warunkiem przyznania dofinansowania jest zadeklarowanie przez osobę zatrudnioną, że miejsce świadczenia pracy zdalnej oraz miejsce zamieszkania znajduje się na terenie zagrożonym depopulacją (głównie będą to małe miasteczka i wsie). 

Dofinansowanie pracy zdalnej wiążę się z możliwością otrzymania do 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli:

 • w 2023 roku jest to kwota 10 800 zł, 

 • w 2024 roku będzie to kwota 12 726 zł.

Wysokość dofinansowanie na pracę zdalną dla opiekuna osoby niepełnosprawnej ma wynosić do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia; czyli:

 • w 2023 roku jest to kwota 43 200 zł, 

 • w 2024 roku będzie to kwota 50 904 zł.

Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie będzie musiał utrzymać zatrudnienie bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy pracownika.

Dofinansowanie na szkolenia pracowników

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego warto rozważyć złożenie wniosku o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę. W ramach wsparcia można uzyskać dofinansowanie na szkolenia dla pojedynczego pracownika. Kwoty i zasady zmieniają się co rok. O szczegóły warto pytać najbliższy Urząd Powiatowy Pracy. Zwykle wymagany wkład własny wynosi 20%, co oznacza, że 80% kwoty pokrywa organizacja przyznająca środki.

W 2023 roku dofinansowania dla pracowników w szczególności dotyczy:

 • pracodawców zatrudniających cudzoziemców;

 • doszkalanie związane z wdrażaniem nowych technologii;

 • rozwój kompetencji w tzw. zawodach deficytowych;

 • kształcenie osób po 50 roku życia;

 • szkolenie pracowników powracających na rynek pracy po dłuższej przerwie.

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika 50+

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika powyżej 50. roku życia ma pozwolić zaktywizować osoby starsze do pracy zawodowej. Ta forma pomocy pozwala pracodawcy otrzymać do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia pracownika obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Jak wspominaliśmy na początku artykułu, w 2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3600 zł brutto. Od 1 stycznia 2024 roku kwota ta wzrośnie do 4242 zł brutto, a od lipca 4300 zł. W przyszłym roku będzie więc można liczyć na ponad 2,1 tys. zł dotacji.

Zatrudniając osobę bezrobotną w wieku 50 plus pracodawca może liczyć na dofinansowanie pracownika na 12 miesięcy. Trzeba jednak kontynuować zatrudnienie przez kolejne 6 miesięcy.

Zatrudniając osobę bezrobotną w wieku 60 plus pracodawca może liczyć na dofinansowanie pracownika na 24 miesiące. W takim przypadku należy kontynuować zatrudnienie przez kolejne 12 miesięcy.

Jeśli z jakieś przyczyny pracodawca będzie chciał rozwiązać umowę z pracownikiem, który jest objęty dofinansowaniem będzie zmuszony oddać środki wraz z należnymi odsetkami.

Jeśli do zwolnienia dojdzie po okresie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika i w co najmniej połowie okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia, pracodawca będzie musiał zwrócić połowę otrzymanej kwoty dotacji. Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron powoduje, iż pracodawca nie wypełni warunku wskazanego w ustawie, a zatem obowiązany jest do zwrotu uzyskanych refundacji. W przypadku kiedy to pracownik będzie chciał się zwolnić to do pracy na jego miejsce zostanie skierowany inny bezrobotny.

Wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Od kilku lat istnieje możliwość otrzymania finansowego wsparcia przez pracodawcę w przypadku zatrudniana osoby niepełnosprawnej. Takie miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego jest przeznaczane ze środków publicznych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zatrudniając osoby niepełnosprawne można otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia (z poprzedniego kwartału) do nowo utworzonego stanowiska pracy.

Od stycznia 2023 r. ustalono wyższe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 173). Kwota uzyskanego wsparcia zależy od stopnia niepełnoprawności zatrudnianego pracownika.

Jakie są to kwoty?

 • 2 400 zł – pracownik posiada znaczny stopień niepełnosprawności

 • 1 350 zł –pracownik posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • 500 zł – pracownik posiada lekki stopień niepełnosprawności.

Jeśli pracodawca zatrudnia osoby, które mają schorzenia szczególne, może liczyć na wyższe dofinansowanie. Schorzenia szczególne to orzeczona choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsja. Zakres obejmuje także osoby niewidome w stopniu znacznym i umiarkowanym. Wyższe kwoty dofinansowania to:

 • 1 200 zł – w przypadku pracownika posiadającego znaczny stopień niepełnosprawności (pełna kwota dofinansowania wynosi 3600 zł),

 • 900 zł – w przypadku pracownika posiadającego umiarkowany stopień niepełnosprawności (pełna kwota dofinansowania to 2250 zł),

 • 600 zł – w przypadku pracownika posiadającego lekki stopień niepełnosprawności (pełna kwota dofinansowania to 1100 zł).

Powyższe formy wsparcia pracodawców w zakresie wynagrodzeń pracowników stanowią najpopularniejsze formy aktywizacji. Warto jednak zapoznać się z aktualnymi informacjami w najbliższym Urzędzie Pracy, ponieważ wiele programów prowadzonych jest lokalnie lub w zależności od dostępności środków. W ten sposób można starać się o otrzymanie dofinansowania dostosowanego do wymagań danego przedsiębiorstwa.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!