Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko – wszystko, co...
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko – wszystko, co musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Co to jest dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci?

Jednym z najprostszych sposobów na obniżenie podatku dochodowego jest korzystanie z dostępnych odliczeń. Wielu podatników decyduje się na uwzględnienie w deklaracji ulgi prorodzinnej. Przysługuje ona osobom rozliczającym się według skali podatkowej, czyli wypełniają formularz PIT-36 lub PIT-37. Jeżeli podatnik korzysta z ryczałtu lub podatku liniowego, nie będzie mógł uwzględnić tej preferencji.

Należy zwrócić uwagę także na pozostałe zasady przyznawania ulgi prorodzinnej uwzględnione w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Zgodnie z przepisami, przysługuje ona na:

 • małoletnie dzieci oraz
 • dzieci pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia w przypadku osób uczących się lub otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny czy też rentę socjalną.

Dodatkowy zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci reguluje również wspomniany art. 27f ust. 8-9. Jeżeli przysługująca preferencja jest wyższa od kwoty możliwej do odliczenia w deklaracji, podatnik ma prawo do otrzymania różnicy między wysokością zmniejszającą podatek a jego kwotą. Ulga na dzieci nie przechodzi na kolejny rok.

Dodatkowy zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dziecko – kiedy przysługuje?

Zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci mogą otrzymać podatnicy, którzy spełniają kryteria obowiązujące w przypadku weryfikacji możliwości skorzystania z preferencji. Oprócz tego należy wziąć pod uwagę dodatkowy warunek. Dodatkowy zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci przysługuje, gdy rodzice lub opiekunowie nie uzyskali w danym roku podatkowym dochodów wystarczających do zastosowania odliczenia w pełnej kwocie.

Prawo do zwrotu może pojawić się także, gdy wysokość podatku jest zbyt niska ze względu na liczbę zastosowanych odliczeń poza ulgą prorodzinną. Jeżeli zobowiązanie względem urzędu skarbowego wynosi 0 zł, wówczas istnieje możliwość otrzymania zwrotu całej wartości odliczenia. Aby otrzymać różnice między kwotą odliczenia a przysługującą ulgą, należy złożyć odpowiedni wniosek. Oznacza to konieczność uwzględnienia wysokości zwrotu w części M deklaracji PIT-36 lub części I w PIT-37. Podatnik musi uwzględnić takie informacje jak:

 • kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w danym roku podatkowym,
 • różnice między kwotą przysługującą a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym na podstawie danych uwzględnionych w załączniku PIT/O,
 • przysługującą różnicę powstałą w wyniku porównaniu składek ubezpieczeniowych oraz zwrotu niewykorzystanej ulgi oraz
 • łączną kwotę zwrotu – suma nadpłaconego podatku oraz zwrot niewykorzystanej ulgi.

Kwota zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci 2023/2024 – od czego zależy?

Kolejnym pytaniem, które pojawia się wśród podatników, dotyczy kwoty zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci. Dlatego należy podkreślić, że w tym obszarze obowiązują pewne limity.

Pierwszym z czynników decydujących o kwocie zwrotu jest wysokość ulgi prorodzinnej, którą może otrzymać dany podatnik. Zależy ona od liczby posiadanych dzieci i wynosi:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

Wysokość należnej ulgi należy uwzględnić we właściwym zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37 z załącznikiem PIT/O. Podatnik musi podać numery PESEL lub ich imiona, nazwiska oraz daty urodzenia.

Kwota zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci nie zawsze równa się wysokości przysługującej preferencji. Drugim czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę, jest podatek dochodowy. Jeżeli nie pozwala on na pełne odliczenie preferencji, wówczas podatnik może otrzymać jej nadwyżkę na konto bankowe. Kwota zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci jest objęta również limitami, które są równe:

 • Składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych na własne ubezpieczenie lub pobranych przez płatnika. Ich wysokość należy dodatkowo pomniejszyć o składki odliczone w zeznaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym czy też ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • Składek na ubezpieczenie zdrowotne, które należy pomniejszyć o składki odliczone w zeznaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • Składek na ubezpieczenie społeczne objętych zwolnieniem w ramach: ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów. Należy jednak pomniejszyć je o te wyliczone na podstawie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym, podatkiem od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Poniżej prezentujemy kilka przykładów, jak w praktyce należy obliczyć dodatkowy zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci.

Przykład 1

Pan Kamil Kowalski w 2023 roku osiągnął z żoną dochód w wysokości 48 000 zł. Podatek wynosił więc po odliczeniu składek zdrowotnych w zaokrągleniu 1 742 zł. Małżeństwo posiada 2 dzieci. Czy podatnikom przysługuje dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci?

Ulga na 2 dzieci wynosi 2 224,08 zł rocznie. Jak widać, kwota ta jest znacznie wyższa od podatku. Zwrot środków na konto będzie równy różnicy między ulgą a podatkiem.

2 224,08 zł – 1 742,00 zł = 482,08 zł

Odpowiadając na pytanie wprost: Podatnikom przysługuje prawo do zwrotu w wysokości 482,08 zł.

Przykład 2

Pani Anna Nowak wychowuje samotnie jedno dziecko. Jej łączny dochód za ostatni rok wyniósł 40 000 zł. Podatek wynosił 857,37 zł. Czy przysługuje jej dodatkowy zwrot z tytułu ulgi?

Na początku należy pamiętać, że osoby samotnie wychowujące dzieci podlegają limitom dochodowym, które w przypadku jednego dziecka wynoszą 112 000 zł. Jeżeli podatnik zarobił więcej, nie może skorzystać z ulgi. Pani Anna spełnia jednak kryterium dochodu. Przysługuje jej ulga wynosząca 1 112,04 zł.

1 112,04 – 857,37 zł = 254,67 zł

Odpowiadając na pytanie wprost: Podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu w wysokości 254,67 zł.

Podsumowanie: Zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci – wszystko, co musisz wiedzieć

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi prorodzinnej.

 • Zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci jest różnicą między jej wysokością a kwotą, o jaką można realnie pomniejszyć należny podatek. Jeżeli podatnik nie skorzysta z pełnego odliczenia, wówczas otrzyma wypłatę nadwyżki.
 • Dodatkowy zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci przysługuje wyłącznie podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej. Można ją uwzględnić w PIT-36 w części M oraz PIT-37 w części I.
 • Aby dowiedzieć się, jaka kwota zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci przysługuje w danym roku podatkowym, należy obliczyć podatek po odliczeniu składek zdrowotnych oraz społecznych na własne ubezpieczenie lub pobranych przez płatnika składek. Kwotę tę pomniejsza się o składki odliczone w ramach podatku liniowego, ryczałtu lub pozarolniczej działalności gospodarczej. Następnie należy porównać otrzymany wynik z przysługującą ulgą na dzieci.
 • Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci. Na pierwsze dziecko i drugie dziecko przysługuje kwota po 1 112,04 zł. Na trzecie dziecko można otrzymać już kwotę 2 000,04 zł. Z kolei czwarte i każde kolejne zapewnia kwotę 2 700,00 zł. Są to kwoty w wymiarze rocznym.

Jeżeli masz wątpliwości, czy przysługuje Ci dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Korzystając z darmowego programu Podatnik.info, możesz zadać dowolne pytanie specjalistom z obszaru finansów, księgowości oraz prawa podatkowego. Dodatkowo pomożemy Ci uwzględnić informacje na ten temat w deklaracji, a następnie rozliczyć ją w urzędzie skarbowym. Pobierz bezpłatny Podatnik.info i sprawdź, co jeszcze możesz zyskać.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024